Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Наслідки зміни ставки відсотка різні й зачіпають як грошову сфе-ру, так і реальну економіку: виробництво, інвестиційну сферу, сферу обігу тощо. : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Наслідки зміни ставки відсотка різні й зачіпають як грошову сфе-ру, так і реальну економіку: виробництво, інвестиційну сферу, сферу обігу тощо.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Зміни ставки відсотка впливають насамперед на попит на гро-шовому ринку: при зростанні ставки попит знижується, а при зни-женні — підвищується. Оскільки пропозиція грошей автоматично не веде до зміни ставки, на ринку порушується рівновага: при підвищен-ні ставки виникає надлишок грошей, що загрожує інфляцією, а при зниженні ставки — нестача грошей, що загрожує дефляцією.

Обліковий відсоток є нормою доходу, яку центральний банк стя-гує із комерційних банків за позики, видані під заставу комерційних векселів.

Використання облікової ставки центральним банком при видачі позик комерційним банкам, тобто на самому початку надходження грошей в обіг, перетворює її в офіційний норматив ціни грошей, на який орієнтуються всі суб’єкти грошового ринку. Тому рух ринкових

 

Тема 3. Грошовий ринок

ставок з усіх видів відсотка певною мірою повторює рух ставки об-лікового відсотка, проте повністю з ним не збігається.

Отже, центральний банк може використовувати ставку відсотка як інструмент вирівнювання циклічних коливань — стримувати їх на стадії зростання і стимулювати на стадії спаду. Відсоток — важливий інструмент банківської політики, банківської конкуренції і водночас важливий фактор консолідації банків у цілісну систему. Без правиль-ного використання цього інструмента неможливо забезпечити ефек-тивного функціонування банківської системи.

Таким чином, відсоткові ставки грошового ринку пов’язані зі ставками інших секторів фінансового ринку, а обліковий відсоток центрального банку, ставка за казначейськими векселями, міжбан-ківські ставки за одноденними позиками («добові гроші») є базисни-ми для всієї системи відсоткових ставок.

Кон’юнктура грошового ринку залежить передусім від таких фак-торів:

циклічних змін в економіці;

темпів інфляції;

особливостей національної кредитно-грошової політики.

Грошовий ринок відображає попит на гроші та їхню пропози-цію.

Механізм функціонування ринку грошей

Попит на гроші — це платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за необхідні для них то-вари та послуги.

Попит на гроші (МD) формується з таких складових:

попит на гроші як засоби обігу (діловий, операційний або по-пит на гроші для здійснення угод);

попит на гроші як засоби збереження вартості (попит на гроші як активи, попит на запасну вартість або спекулятивний по-пит).

Попит на гроші відрізняється від попиту на інші товари. Гроші ба-жані не задля самих себе, а для того, щоб купувати необхідні товари.

Грішми володіють і накопичують їх у формі багатства через їхню представницьку вартість. Але зберігання грошей на «руках» як фор-ми багатства тривалий час повинно бути обмеженим, оскільки їхній

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

власник втрачає можливість отримувати відсоткові доходи й дивіден-ди. Тому попит на гроші зумовлений потребою здійснювати трансак-ційні операції і бажанням володіти активами в майбутньому, тобто утримувати їх як засіб накопичення вартості.

У цілому попит на гроші формується як попит на гроші для опе-рацій (трансакційний попит) та для накопичення купівельної спро-можності (попит на гроші як на актив), що обумовлено виконанням грошима двох основоположних функцій: як засобу платежу та засобу нагромадження.

Трансакційний (операційний) попит на гроші являє собою по-пит на гроші для обслуговування усіх видів угод в економіці. Зв’язок між сумою грошей і загальним обсягом операцій в економіці відобра-жений у рівнянні кількісної теорії грошей, яке є макроекономічним рівнянням обміну:

M-V = P-Y,

де M — кількість грошей в обігу;

V         — швидкість обігу грошей;

P — рівень цін;

Y         — обсяг випуску в реальному вираженні.

Добуток P-Y є ціновою оцінкою випущеної продукції, що задає попит на гроші для операцій. Добуток M-V — це кількість грошей, які мають бути сплачені при купівлі виробленої продукції. Із рівнян-ня обміну випливає рівняння попиту на гроші:

MD = (P-Y)/V.

Рівняння показує, що трансакційний попит на гроші залежить від таких факторів, як абсолютний рівень цін, рівень реального доходу, швидкість обігу грошей. Підвищення цін і зростання реального об-сягу виробництва підвищують попит на гроші; зростання швидкості обігу грошей, навпаки, зменшує трансакційний попит. Якщо швид-кість обігу грошей та рівень обсягу випуску в реальному вираженні стабільні, то кількість грошей, необхідних для обслуговування угод в економіці, змінюється пропорційно рівню цін.

Номінальний попит на гроші відображає ту кількість грошей, яку економічні суб’єкти хотіли б мати для фінансування ділових опе-рацій. З економічної точки зору, доцільніше розглядати реальний

 

Тема 3. Грошовий ринок

(скоригований на рівень інфляції) попит на гроші, який визначається з урахуванням їхньої купівельної спроможності — реальної вартості грошей. Реальні грошові залишки, або реальні грошові запаси, вимірюють той обсяг товарів та послуг, який можна придбати за пев-ну номінальну кількість грошей М/P. Величина М/P отримала назву «реальних грошових запасів».

Проста функція трансакційного попиту пропорційна реальному доходу, або кількості виробленої продукції:

(M/P)d =k-Y,

де k = 1/V .

Реальний попит на гроші позитивно пов’язаний із рівнем еконо-мічної активності. Якщо зростає реальний дохід, а отже, і обсяг за-планованих та непередбачених операцій, то підвищується реальний попит на гроші, і навпаки.

 

іі

 

MD,

 

MD0

 

MD2

 

(M/P)

 

-k-AY

 

+k-AY

 

Рис. 3.2. Трансакційний попит на гроші

На графіку (рис. 3.2), зокрема, показано, як змінюється трансак-ційний попит на гроші під впливом зміни ВВП: зростання ВВП збіль-шує попит на гроші і зсуває лінію попиту праворуч (MD2 ), і навпаки, зменшення ВВП зсуває лінію попиту на гроші ліворуч (MD1), тобто попит зменшується.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг