Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Суть і структура грошового ринку : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

3.1. Суть і структура грошового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Грошовий ринок — частина ринку позикових капіталів, де здій-снюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чи-ном рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів бан-ків, установ, держави і приватних осіб.

З розвитком міжнародних кредитних і валютних відносин сфор-мувався міжнародний грошовий ринок (найбільшими в світі ринками грошей є Нью-Йоркський, а також ринки Лондона, Токіо, Парижа).

Інструментами грошового ринку є векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти. Його основні інститути — банки, облікові устано-ви, брокерські й дилерські фірми. За джерела ресурсів правлять ко-шти, залучені банківською системою. Основними позичальниками є фірми, кредитно-фінансові інститути, держава, населення. Слід мати на увазі, що грошовий ринок — важливий об’єкт державного регулю-вання. Держава використовує його ресурси для фінансування своїх видатків і покриття бюджетного дефіциту (рис. 3.1).

Залежно від призначення й рівня ліквідності фінансових активів розрізняють два основних сегменти грошового ринку: ринок грошей та ринок капіталів.

Ринок грошей — монетарний ринок, де продаються грошові кошти у вигляді короткострокових позик (до одного року) і депозитних опе-рацій з метою обслуговування руху обігових коштів підприємств, бан-ків, населення і держави. Об’єктом купівлі-продажу стають тимчасово вільні кошти і валюти, а суб’єктами ринку грошей виступають фінансо-во кредитні інститути, які мобілізують і перерозподіляють грошові ко-шти юридичних та фізичних осіб і держави. Ринок грошей складається з валютного ринку та ринку банківських кредитів (теми 6, 11).

 

Тема 3. Грошовий ринок

Грошовий ринок

 

_ZL

 

I

 

\.

 

За економічним

призначенням

ресурсів

 

За

інституційними

ознаками

 

За видом

фінансових

інструментів

 

Ринок

банківських

кредитів

Ринок продуктів

інших фінансових інституцій

Фондовий ринок

 

Ринок позичкових зобов’язань

Валютний ринок

Ринок цінних паперів

 

Рис. 3.1. Структура грошового ринку

Ринок капіталів охоплює відносини акумулювання й купівлі — продажу середньострокових і довготермінових кредитів і фінансових активів строком використання понад один рік. Структурними сег-ментами ринку капіталів є ринок цінних паперів і ринок середньо- та довготермінових банківських кредитів (тема 9).

Грошовому ринку властиві елементи звичайного ринку — попит, про-позиція, ціна. Особливості грошового ринку визначають особливості кожного з елементів: попит має форму попиту на позики, пропозиція — форму пропозиції позик, а ціна — форму відсотка на позичені кошти.

Розмір відсотка визначається не величиною вартості, яку несуть у собі позичені гроші, а їх споживчою вартістю — здатністю надавати позичальникові потрібні блага. Тому розмір відсоткового платежу за-лежить не лише від розміру позики, а й від терміну її дії.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

На грошовому ринку розрізняють кілька видів відсотків: обліга-ційний, банківський, обліковий, міжбанківський тощо.

Облігаційний відсоток — норма доходу, встановлена за цінними паперами. Він має забезпечити зацікавленість інвесторів у вкладанні грошей у цінні папери. Цей відсоток повинен мати вищу ставку, ніж відсоток за банківськими депозитами, оскільки останні ліквідніші, ніж цінні папери.

Банківський відсоток — узагальнена назва відсотків за операціями банків.

Депозитний відсоток — норма доходу, яку виплачують банки сво-їм клієнтам за їхніми депозитами.

Позиковий відсоток — норма доходу, яку стягує банк із позичаль-ників за користування позиченими коштами. Ставки позикового від-сотка повинні бути вищими за ставки депозитного відсотка, оскільки за рахунок цієї різниці в ставках банки одержують дохід, який нази-вається маржею, і формують свій прибуток.

Облігаційний та депозитний відсотки визначають первинну ціну, яку мають гроші на початковому етапі надходження на грошовий ри-нок. Їхній рівень визначає дохідність найбільш представницьких фі-нансових активів — облігацій та депозитів. Тому рівень ставок є най-відчутнішим стимулятором пропозиції грошей на ринку.