Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Розвиток в Україні ринкових відносин спричинив перебудову кредитно-грошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної та валютної систем.

Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці — гривні.

Розроблена досить ефективна грошова система: державна систе-ма регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову і товарну масу.

Докорінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов’я-зана з формуванням банківської системи. Зараз в Україні використо-вуються всі основні форми кредитів, розширені права комерційних банків у здійсненні комерційної діяльності.

Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційно-го забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та місце суб’єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв’язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахів-ців, здатних аналізувати такі економічні явища, як гроші, грошовий ринок та кредит, осмислювати зміни в їх функціонуванні та виробля-ти адекватні підходи в сучасній економічній політиці, а розвиток рин-кових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України.

Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних еконо-мічних знань студентів. Тому важливе місце в підготовці висококва-ліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки відводиться на-вчальній дисципліні «Гроші та кредит».

Мета навчального курсу «Гроші та кредит» — ознайомити студен-тів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, кількісної теорії грошей і сучасних монетаризму,

 

Передмова

грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та кредитної систем.

Предметом дисципліни «Гроші та кредит» є детальна характе-ристика базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної систе-ми в сучасних умовах.

Дисципліна «Гроші та кредит» тісно поєднана з такими еконо-мічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фі-нансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси.

Завдання дисципліни — дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та функцій таких категорій, як: «гроші», «кре-дит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу грошо-вих потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використан-ня грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економі-ки України.

Мета цього навчального посібника — забезпечити студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу «Гроші та кредит».

Посібник містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, плани практичних і семінарських занять із зазначенням рекомендованої літератури, запитання для самоконтролю міцності засвоєння теоретичних положень курсу «Гроші та кредит», завдання для блочно-модульного контролю та список рекомендованої літера-тури з курсу.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх економіч-них спеціальностей. Зазначені вище матеріали спрямовані на мето-дичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаних з опану-ванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами тощо.

Автор навчального посібника — кандидат економічних наук, до-цент кафедри фінансів Д. І. Коваленко. Посібник відповідає програ-мі курсу «Гроші та кредит». Кафедра «Фінанси» КНУТД рекомендує його до видання.