Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Форми грошового обороту : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

2.2. Форми грошового обороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Грошовий оборот — це рух грошових коштів в готівковій та без-готівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нето-варні платежі в народному господарстві.

Залежно від виду відносин, які обслуговує грошовий оборот, його можна розподілити на:

грошово-розрахунковий оборот, який обслуговує розрахунки за товари та послуги, і нетоварні зобов’язання юридичних та фізичних осіб;

грошово-кредитний оборот, який обслуговує кредитні відно-сини в господарстві;

грошово-фінансовий оборот, що обслуговує фінансові відно-сини в господарстві.

Об’єктивною основою грошового обороту є товарне виробництво, при якому товарний світ поділяється на товари та гроші, породжуючи між ними певні протиріччя. За допомогою готівкової та безготівкової форм здійснюється процес обігу товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів. Звідси, залежно від форми функціонування грошей в обороті, виділяють готівковий грошовий оборот і безготів-ковий грошовий оборот.

Готівково-грошовий оборот являє собою сукупність платежів готівковими коштами, які використовуються при виплаті заробітної плати, пенсій, субсидій. Населення здійснює готівкові платежі при купівлі товарів, оплаті різних видів послуг тощо.

Правильна організація обороту готівкових коштів впливає на розмір грошової маси, від неї залежить швидкість обертання грошей, що характеризує стабільність та стійкість грошового обігу.

Сфера використання готівкових грошей у народному господар-стві обмежена порівняно з безготівковими розрахунками, і в осно-вному їх використовує населення. Разом з тим кожне підприємство

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

та організація без роботи з готівковою грошовою масою поки що обі-йтися не може: насамперед, це пов’язано з оплатою праці. Крім того, підприємства та організації самостійно можуть реалізовувати свою продукцію і послуги, отримуючи при цьому виручку готівкою. У межах установлених законодавством сум вони також можуть вико-ристовувати готівкові гроші в розрахунках між собою. Таким чином, в економіці формується готівково-грошовий обіг, який являє собою розрахунки готівковими грошима.

Оскільки емісійним центром країни є центральний банк, то він за допомогою своїх нормативних документів регулює рух готівкових грошей у країні, а комерційні банки виступають у ролі уповноваже-них агентів з готівково-грошового (касового) обслуговування госпо-дарюючих суб’єктів.

Згідно з установленим порядком ведення касових операцій, обо-в’язковими є такі основні положення:

підприємства можуть мати в своїх касах готівкові гроші в ме-жах установленого банком ліміту, інші гроші повинні зберіга-тися на рахунках у банках;

при необхідності виплат готівкою заробітної плати або інших платежів підприємство отримує їх у банку; при цьому готівко-ві гроші повинні використовуватися суворо за цільовим при-значенням;

підприємства можуть отримувати готівкові кошти за наявнос-ті джерела засобів (вільний залишок на рахунку чи отримання кредиту);

перевищення встановлених лімітів каси допускається тільки в особливих випадках, обумовлених в нормативних документах центрального банку (наприклад, у дні виплати зарплати).

В Україні, як і в більшості країн, організацією та регулюванням готівкового обороту займається центральний банк — Національний банк України.

Готівкові гроші мають значну частку і тому перспекти-ви їх зменшення пов’язані з:

стабілізацією економіки;

підвищенням надійності банків і зростанням довіри до них з боку населення;

розвитком ринку державних цінних паперів, орієнтованих на населення;

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса

• запровадженням високоефективних банківських технологій

у галузі розрахунків, зокрема національної системи електронних масових платежів за допомогою пластикових карток.

Значну частину грошового обороту складають платежі підприємств за товари, роботи, послуги, які здійснюються безготівковим

шляхом. Сукупність цих платежів, що здійснюються без використання готівкових грошей, становить безготівковий грошовий оборот.

Безготівкові розрахунки між підприємствами, організаціями, установами можуть класифікуватися за рядом ознак:

за об’єктом розрахунків або залежно від призначення платежу (платежі до бюджету, за розрахунками з фондом соціального захисту населення тощо);

за місцем проведення розрахунків або характером економіч-них зв’язків — внутрішньодержавних чи міждержавних (коли розрахунки здійснюються з контрагентами, які знаходяться на території інших держав);

за способом платежу;

гарантовані (що забезпечують гарантію платежу за рахунок депонованих коштів) та негарантовані (які не мають гарантії платежу);

шляхом списання коштів з рахунку чи шляхом заліку взаєм-них вимог;

з відстрочкою;

за способом реалізації продукції, товарів, робіт, послуг — пря-мі розрахунки (безпосередньо між постачальником та покуп-цями) та транзитні (з урахуванням проміжних ланок).

В основі організації безготівкових розрахунків лежать такі прин-ципи:

грошові кошти господарюючих суб’єктів підлягають обов’яз-ковому зберіганню на розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків;

грошові розрахунки і платежі підприємства здійснюються, головним чином, через установи банків чи інші кредитні установи в безготівковому порядку за документами, передбаченими правилами розрахунків;

3)         розрахунки з покупцями за товарно-матеріальні цінності

та послуги виконуються після відвантаження товарів або надання

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

послуг одночасно з ними або ж у порядку попередньої оплати. Плате-жі здійснюються в порядку, передбаченому умовами реалізації таких товарів;

розрахунки за товари та послуги виконуються, як правило, за згодою платника після перевірки виконання постачальником дого-вірних умов;

платежі здійснюються лише за наявності достатньої кількості коштів на рахунках платника; за певних умов банк може надати кре-дит на оплату рахунків постачальників або взяти на себе функцію платника-гаранта (поручителя) на комерційній основі (на прохання кредитоспроможного клієнта);

зарахування коштів на рахунок одержувача виконується, як правило, після списання відповідних сум з рахунка платника.