Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Характеристика і структура грошового обороту : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

2.1. Характеристика і структура грошового обороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також ви-конання різних видів зобов’язань у грошовій формі здійснюються розрахунки та платежі, які відбуваються і під час розподілу та пе-рерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх грошових платежів утворює грошовий оборот.

Класична модель кругообігу товарів та послуг, якими обмінюють-ся підприємства (фірми) і домашні (сімейні) господарства (насе-лен ня), врівноважена відповідними потоками грошових платежів, що здійснюються при обміні (рис. 2.1). Підприємства і населення пов’язані між собою двома групами ринків: продуктів та ресурсів.

Ринки продуктів — це ринки, на яких населення, підприємства та уряд купують вироблені іншими підприємствами товари та послуги. Населення витрачає одержані ними доходи на придбання споживчих товарів (потік № 3), а підприємства продають свої продукти насе-ленню та іншим підприємствам з метою одержання виручки (потік № 10), необхідної для продовження процесу виробництва.

Ринки ресурсів — це ринки, на яких населення, підприємства ку-пують ресурси, необхідні для виробництва — робочу силу, капітал, природні ресурси (потік № 1). Населення та підприємства продають ресурси, що належать їм, за відповідні грошові платежі, які виступа-ють у вигляді заробітної плати, відсоткового доходу, рентних плате-жів, прибутку (потік № 2).

Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей між:

центральним банком країни і комерційними банками;

комерційними банками;

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса

 

си |     

( 1 )

 

Грошовий та фінансовий ринки (фінансові посередники)

 

( 2 )

 

Ринок ресурсів

Рис. 2.1. Модель сукупного грошового обороту

підприємствами та організаціями;

банками і господарюючими суб’єктами;

господарюючими суб’єктами і населенням;

фінансовими інститутами і населенням.

У наведеному рисунку товари і ресурси рухаються за годиннико-вою стрілкою, а відповідні платежі — в протилежному напрямку (гро-шові потоки № 1, 2, 3, 4...). Процеси, показані стрілками, називаються потоками, оскільки вони безперервні та довготривалі, вимірюються в одиницях (наприклад, у гривнях за певний період: рік, місяць, день).

Суб’єкти грошового обороту

Фірми — усі юридичні та фізичні особи, які беруть участь у ство-ренні сукупного суспільного продукту й реалізації його. В результа-ті їхньої діяльності утворюється потік № 10 (платежі, що надходять фірмам за продані товари та послуги). Якщо фірми створюють інвес-тиційні витрати для придбання на ринку продуктів додаткових засо-бів виробництва, то з’являється потік № 7.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Сімейні господарства — усі сімейні господарства, які отримають грошові доходи (потік № 2) і є основними споживачами товарів і по-слуг, які виробляють фірми (потік № 3). Також, завдяки своїм віль-ним коштам (заощадженням), вони є активними суб’єктами (інвесто-рами) грошового та фінансового ринків (потік № 5).

Уряд — усі державні структури, які забезпечують розподіл і пере-розподіл усього валового національного продукту. Він є активним споживачем товарів і послуг (потік № 9) та приймає рух податкових платежів від усіх суб’єктів господарської діяльності (потік № 4).

Фінансові посередники — суб’єкти грошового та фінансового ринків, які діють посередниками (банки, кредитні спілки, трести, ін-вестиційні фонди тощо), акумулюючи та розміщуючи вільні грошові кошти всіх суб’єктів господарювання.

З усіх потоків найважливішими є:

національний (сукупний) продукт, тобто загальна вартість усіх виготовлених виробів та послуг (потік № 10);

національний дохід, що характеризує сукупний дохід, одержа-ний населенням, фірмами та державою, включаючи заробітну плату, прибутки ренту, відсоткові виплати тощо (потоки № 1, 2, 5 та ін.)

Кількісним вимірником товарних потоків є гроші. Кількість гро-шей в обігу можна визначити виходячи з такої залежності:

МV = РQ,

де М — кількість грошей (грошова маса); V — швидкість обігу грошей; Р — рівень цін; Q — реальний національний продукт.

Наведене рівняння обміну відображає залежність зміни кількості (маси) грошей, що перебувають в обігу, від рівня цін і розміру реаль-ного національного продукту.

Та частина доходу, яка не спрямовується на придбання товарів та послуг, сплату податків, погашення боргових зобов’язань, має на-зву заощаджень (потік № 5). Це накопичення у вигляді готівкових коштів, вкладів у банках чи цінних паперах.

Коли до кругообігу залучаються збереження та інвестиції, вини-кає два шляхи, якими кошти можуть переходити від господарських

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса

суб’єктів до ринків продуктів: прямий та непрямий. Прямий — це безпосередні витрати на споживання, непрямий — це рух засобів че-рез фінансові ринки. Оскільки більшість заощаджень здійснюється населенням, а інвестицій — підприємствами, є необхідним набір ін-струментів, що забезпечує переміщення потоків у грошових коштах від перших до других. Ці механізми діють завдяки функціонуванню фінансових ринків. Фінансові ринки складаються з великої кількості «каналів».

До першої групи таких каналів належать канали прямого фінан-сування, по яких кошти переміщуються безпосередньо від власників заощаджень до позичальників шляхом реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів.

До другої групи відносять канали непрямого (опосередковано-го) фінансування (потоки № 5, 6), коли потоки грошових коштів від власників заощаджень до позичальників проходять через фінансових посередників, таких як банки, страхові компанії та інші кредитно-ощадні установи.

Завдання фінансових посередників полягає в тому, щоб спрямо-вувати заощадження від тих учасників економічних відносин, які за-робляють більше, ніж витрачають, до тих, які витрачають більше, ніж заробляють. Найважливішими фінансовими інститутами є банки.

Фінансове посередництво пов’язане з випуском ліквідних дов-гострокових зобов’язань з метою одержання коштів та їх наступним вкладенням у менш ліквідні активи. Тим самим фінансові посередни-ки збільшують розміри грошових фондів, випускаючи свої власні дов-гострокові зобов’язання, а на вилучені від їх продажу кошти купують довгострокові боргові зобов’язання чи цінні папери, що випущені ін-шими суб’єктами. Подвійний обмін довгостроковими зобов’язаннями відрізняє фінансових посередників від інших фінансових суб’єктів, таких як брокери і дилери. Фондові, товарні біржі також сприяють переміщенню коштів від кредиторів до позичальників, але не випус-кають на ринок власних довгострокових зобов’язань. Вони приводять у рух товарні маси, впливаючи на розміщення товарів відповідно до попиту на них.

В аналіз кругообігу продуктів і доходів слід включати об’єкти державного сектора. Зв’язок державного сектора з економічною системою відбувається трьома шляхами: через податки (потік № 4),

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

державні закупки (потік № 9) та позики (потік № 8). Одним з осно-вних джерел державного впливу на процес кругообігу є податково-бюджетна політика.

Зниження податків стимулює як зростання заощаджень, так і зростання споживання — зростає національний продукт. Зростання обсягів державних закупок також стимулює зростання національно-го продукту.

Грошово-кредитна політика, під якою розуміють дії уряду, впли-ваючи на кількість грошей, що перебувають в обігу, також є засобом державного впливу на кругообіг. Одним з джерел цього впливу є фіс-кальна політика. Збільшуючи чисті податки, уряд може збільшити і розміри грошових засобів, що вилучаються в сімейних господарств. У свою чергу, сімейні господарства в цій ситуації повинні зменшу-вати або заощадження, або видатки на споживання, чи проводити як те, так і інше. У будь-якому випадку результатом буде зменшення національного продукту. Зниження чистих податків стимулює як підвищення збережень, так і підвищення рівня споживання, пози-тивно впливаючи таким чином на збільшення національного про-дукту.

Заходи, що проводяться в рамках фіскальної політики, можуть також набувати форми зміни обсягів державних закупок. Підви-щення державних закупок стимулює підвищення національного продукту, оскільки в результаті цього підвищуються доходи фірм від продажу товарів та послуг державі. Також зростають і доходи сі-мейних господарств, якщо збільшити зарплату працівників, зайня-тих у державному секторі чи за рахунок кількості зайнятих у ньому. Зниження обсягів державних закупок призводить до протилежного ефекту.

Модель кругообігу доходів і продуктів описує потік товарів та по-слуг, якими обмінюються сімейні господарства і фірми, збалансова-ний контрпотоком грошових платежів, що здійснюються при цьому обміні. Ця модель буде складніша, якщо до її елементів включити міжнародні зв’язки (імпорт-експорт товарів, позики, кредити, між-народні закупки).

Таким чином, грошовий оборот — це процес безперервного руху засобів платежу в країні. Грошовий оборот включає в себе обіг гро-шових знаків, що передбачає їх постійний перехід від одних фізичних

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса

чи юридичних осіб до інших. Безготівкові грошові знаки не перебу-вають в обігу, тому що кожна нова угода потребує нового запису на банківських рахунках. Поняття «грошовий обіг» належить тільки до частини грошового обороту — готівково-грошового.