Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Походження грошей : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

1.1. Походження грошей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Гроші посідають значне місце в ринковій економіці. Вони забез-печують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють по-дальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних та нематеріальних благ, їх виробництву, обміну, розподілу та спожи-ванню. Грошові відносини є найскладнішим елементом ринку. Ви-вчення сутності грошей, функцій, що виконують гроші, аналіз їхньо-го розвитку та впливу грошей і грошової політики на стан економіки здійснює грошова (монетарна) теорія, яка є складовою загальної еко-номічної теорії. Сама економічна теорія, як наука, виникла завдяки аналізу грошових відносин.

У монетарній теорії є багато течій і напрямів, що з’явилися в про-цесі розвитку цієї науки. Вони формуються на різних, часто проти-лежних засадах, але все це розмаїття шкіл можна згрупувати в декіль-ка напрямів залежно від того, що буде взято за основний принцип класифікації. Якщо в основу класифікації покласти якісні аспекти грошової теорії, тобто природу грошей, їхню сутність, вартість та ку-півельну спроможність, то всі існуючі теорії грошей можна розподі-лити на основні чотири: металістичну, номіналістичну, кількісну та марксистську.

Якщо в основу класифікації покласти кількісні взаємозв’язки, тобто визначення ролі грошей у відтворювальному процесі та впливу

 

Тема 1. Сутність і функціїї грошей

грошової маси на економічне зростання, то існуючі різні течії моне-тарної теорії можна розподілити на дві: класичну (неокласичну, мо-нетаристську) та кейнсіанську (неокейнсіанську тощо).

Оскільки розподіл монетарних теорій на два напрями — кейнсі-анський і класичний — збігається з логікою і загалом із розвитком світової економічної думки, то слід обрати саме цю класифікацію для подальшого розгляду. Оскільки розвиток грошової теорії та на-копичення знань здійснюються в історичному процесі поступово, то необхідно розглянути ті школи монетарної теорії, які найбільше вплинули на погляди представників сучасних напрямів розвитку те-орії грошових відносин.

В економічній літературі розглядаються два підходи до похо-дження грошей: раціоналістична та еволюційна концепції.

Перша пояснює походження грошей як підсумок угоди між людь-ми, які впевнились у тому, що для руху вартостей у міновому обороті необхідні спеціальні інструменти. Згідно з другою, гроші з’явилися в результаті еволюційного процесу, який поза волею людей привів до того, що деякі предмети виділилися із загальної маси і посіли осо-бливе місце.

Процес еволюції та становлення грошей являє собою розвиток форм вартості, тобто розвиток мінової вартості.

Перша форма — проста, або випадкова, форма вартості — влас-тива низькому рівню розвитку продуктивних сил. При натурально-му господарстві надлишок продукції виникав лише періодично, час від часу. Товари, які вироблялися в надлишку, випадково змінювали свою вартість через посередництво іншого товару (наприклад, одна вівця дорівнювала одному мішку зерна). Мінова вартість при такому обміні могла часто змінюватися в часі і просторі. Однак уже в цій про-стій формі вартості були закладені основи майбутніх грошей.

Друга форма — розгорнута форма вартості. З подальшим розпо-ділом праці і зростанням виробництва все більше продуктів — товарів надходить на ринок. Один товар зустрічається при обміні з великою кількістю інших товарів-еквівалентів. Наприклад, один мішок зерна дорівнює:

одній тварині;

одній сокирі;

одному аршину полотна тощо.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Третя форма вартості — загальна, коли товар стає головною ме-тою виробництва. Кожний товаровиробник за продукт своєї праці прагнув отримати загальний товар, який потрібний усім. У зв’язку з такою об’єктивною необхідністю з товарної маси стали виділяти-ся товари, що виконують роль загального еквіваленту. Загальними еквівалентами ставали худоба, хутро, у племен Центральної Афри-ки — слонова кістка. Однак у цій ролі товари затримувалися недовго, оскільки не задовольняли вимог товарного обігу і за своїми власти-востями не відповідали умовам еквівалентності.

Внаслідок розвитку обміну загальним еквівалентом протягом тривалого періоду стає один товар, здебільшого метал. Цей процес становлення товару як загального еквівалента, дуже складний і три-валий. Він визначив появу четвертої форми вартості — грошової, для якої характерні такі риси:

загальне визнання цього факту як покупцем, так і продавцем, тобто обидва суб’єкти не можуть відмовитися при обміні своїх цінностей на товар-гроші;

наявність особливих фізичних властивостей у товару-грошей, придатності для постійного обміну;

>          тривале виконання грошима ролі загального еквівалента.

Отже, цілком очевидним є висновок, що гроші виникли з обміну

стихійно, а не за згодою сторін. В ролі грошей виступали різні товари, але більш придатними виявилися дорогоцінні метали — золото і срібло. Отже, гроші за своїм походженням — це товар. Виділившись із загальної товарної маси, вони зберігають товарну природу і мають ті самі дві властивості, що й будь-який інший товар:

володіють споживчою вартістю (наприклад, золото в формі грошей може використовуватися як прикраса і задовольняти естетичні потреби людини);

володіють вартістю, оскільки на виробництво товару-грошей (золота) витрачена певна кількість суспільної праці.

В той же час гроші, на відміну від звичайних товарів, є особливим товаром:

>          споживча вартість товару, що виконує роль загального еквівалента, ніби подвоюється (крім конкретної споживчої вартості,

вони мають загальну споживчу вартість, оскільки за їхньою

допомогою людина може задовольнити будь-яку потребу);

 

Тема 1. Сутність і функціїї грошей

>          вартість грошей має зовнішню форму прояву до їх обміну на

ринку. Товар-гроші завжди можна обміняти на будь-який інший товар, необхідний власникові грошей. В той же час вартість звичайного товару прихована і виявляється в процесі обміну, коли товар продається на ринку.

Таким чином, гроші — історична категорія, яка розвивається на кожному етапі товарного виробництва і наповнюється новим зміс-том, що ускладнюється зі зміною умов виробництва.

Гроші розв’язали протиріччя товарного виробництва між спожив-чою вартістю і вартістю. З появою грошей товарний світ розділився на дві частини: перша — товар-гроші, друга — всі інші товари. Спо-живча вартість сконцентрована з боку всіх товарів, а їхня вартість — з боку грошей. Товари, які беруть участь в обміні, виступають як спо-живчі вартості. Гроші стають виразником споживчих вартостей усіх товарів через свою вартість.

Таким чином, особливість грошей полягає в такому:

гроші — це товар, що виділився стихійно;

гроші — це особливий привілейований товар, який відіграє роль загального еквівалента;

гроші розв’язали протиріччя між вартістю і споживчою вартіс-тю, яке властиве всім товарам, в тому числі й грошам.