Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Карпенко Г. В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 89–96.

Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 95–102.

Козюк В. В. Валютні резерви в глобальних умовах. // Фінанси Украї-ни. — 2007. — № 2. — С. 97–104.

Козюк В.В. Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між ін-фляцією та безробіття // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 17–26.

Колосова В. П. Європейський інвестиційний банк в Україні // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 15–26.

Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 112–123.

Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка України. — 2007. — № 9. — С. 21–29.

Корнєєв В. Банконцентрична основа фінансового ринку України. // Економіка України. — 2008. — № 9. — С. 18–26.

Косова Т., Роганова Т. — Проблеми розподілу чистого грошового опера-ційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію. // Економіка Укра-їни. — 2008. — № 7. — С. 57–64.

Костіна Н. І. Гроші та грошова політика. — К.: НІОС, 2001.

Крупка М. І., Євтух Л. Б. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні. // Фі-нанси України. — 2007. — № 1. — С. 43–57.

Куштим В. В., Ляшенко В. В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 96–105.

52.       Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика. — М.: Центр навчальної л-ри,

2005 р. — 480 с.

Луценко А. — Деякі аспекти правового регулювання споживчого креди-тування в Україні // Економіка України. — 2008. — № 5. — С. 37–42.

Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надій-ності банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 1. — С. 42–52.

Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Еконо-міка України. — 2008. — № 2. — С. 37–46.

 

Література

Михальський В. В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах об-меженості ресурсів // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 64–72.

Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: ФЕНИКС, 1997.

Общая теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). — К.: КНЕУ, 2007. — 164 с.

Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998.

Поддєрогін А. М., Невмержицький Я. І. Ефективність управління гро-шовими потоками підприємства // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 119–127.

Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82–88.

Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — М.: Менеджер, 1998.

Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

Сало І. В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її роз-витку. — К.: Наук. думка, 1995.

Сапір Ж. — Настільки тяжко, наскільки довго? (Спроба прог нозування глибини і тривалості кризи) // Економіка України. — 2008. — № 10. — С.73–93.

Ставицький А. В., Хом’як В. Г. Вплив монетарної політики на економіч-ну безпеку України // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 51–59.

 

Сумароков В. М. Государственные финансы в системе макро эконо-мического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрющенко В. А. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.

Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового складу банківської сис-теми України // Економіка України. — 2008. — № 4. — С. 43–55.

Теорія грошей. — К.: Основи, 2006. — 428 с.

Теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Н. Е. Заяц, М. К. Фисен-ко. — Минск: Вышэйшая шк., 1997.

Терещенко О. О, Валошанюк Н. В. Трансфертне ціноутворення як ін-струмент контролінгу // Фінанси України. — 2007. — № 5. — С. 127–135.

Финансово-кредитный словарь. — М.: Финансы и статистика, 1994.

Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. Оспіщева В. І. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсум-ки діяльності ринків небанківських фінансових послуг України. — 2008 — № 3. — С. 20–35.

 

Література

77.       Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие / Под ред.

Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

Финансы: Учеб. пособие / Под ред. Л. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Єв-ропейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 57-67.

Чуб О. О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. — 2008. — № 1. — С. 138-146.

Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. — 2007. — № 1. — С. 3-16.

Шаповал А. В., Міщенко В. І. Оцінка можливих наслідків вступу Укра-їни до СОТ для банківського сектора // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 45-56.

Шелудько Н. М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектора в Україні. // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 148-156.