Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Другий — участь центрального банку в торгах. : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Другий — участь центрального банку в торгах.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

За необхідності підтримання курсу національної валюти цен-тральній банк може проводити валютні інтервенції, тобто виставляти на торги додаткову масу іноземної валюти. За необхідності утриман-ня курсу певної іноземної валюти — навпаки, скуповувати її.

Крім того, центральний банк як емісійний центр країни може впливати на обмінні курси через регулювання грошової маси наці-ональної валюти. Обмеження обсягу національної валюти зменшує

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

її пропозицію в обміні на іноземну й тим самим сприяє утриманню курсу. Навпаки, емісія грошей веде до розширення пропозиції націо-нальної валюти і таким чином до зниження її курсу.

Розглянемо механізм установлення валютного курсу на валют-ному ринку на прикладі Української міжбанківської валютної біржі (рис. 12.1).

 

Рис. 12.1. Ціноутворення на валютному ринку

Учасниками торгів на біржі виступають комерційні банки, що ма-ють відповідну ліцензію, та НБУ.

На торги виставляється іноземна валюта. Попит на неї форму-ється на основі заявок банків на купівлю певної валюти. Заявки ві-дображають власні потреби банку та потреби його клієнтів на дану валюту для проведення міжнародних розрахунків. Пропозиція іно-земної валюти формується, виходячи з виставлених на продаж сум валюти, що відображають потреби банків та їхніх клієнтів у націо-нальній валюті. Пропозиція з боку національної валюти відобража-ється в заявках на іноземну валюту, попит — у виставленій на торгах іноземній валюті.

Валютний курс, що складається на валютному ринку, таким чином відображає врівноваженість попиту і пропозиції. Результат торгів — обсяг купівлі тієї чи іншої валюти порівняно з її обсягом, виставленим на продаж, характеризує задоволення попиту чи недо-статність пропозиції. При задоволенні попиту на іноземну валюту

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

курс національної валюти залишається стабільним, при недостатнос-ті пропозиції — падає, при надмірній пропозиції — зростає. Саме тут проявляється роль центрального банку. Він, з метою підтримання стабільного курсу національної валюти, проводить валютні інтервен-ції при недостатності пропозиції валюти на ринку чи скупку валюти при недостатності попиту на неї.

Політика валютного регулювання кожної країни визначається її економічними інтересами в міжнародній торгівлі.

Валютне регулювання характеризує встановлений порядок ви-значення валютного курсу та його регламентування, здійснення ва-лютних операцій суб’єктами валютного ринку (комерційними та центральним банками, юридичними і фізичними особами), порядок ввезення і вивезення іноземної та національної валюти, порядок про-ведення міжнародних розрахунків. Основою валютного регулювання є вплив на валютний курс. У більшості випадків кожна країна заці-кавлена в стабільності національної валюти, адже це забезпечує ста-більність як внутрішньої, так і зовнішньої економічної політики. Од-нак у певних умовах може проводитись політика як на зниження, так і на зростання курсу національної валюти.

Політика зниження рівня курсу національної валюти вигідна в тих умовах, коли в країні експорт переважає над імпортом. У цьому ви-падку доходи підприємств експортерів у національній валюті зроста-тимуть, оскільки за кожну одиницю валютної виручки підприємство отримає більше національної валюти. Прикладом такої політики в 80-ті роки була постійна девальвація японської ієни відносно до аме-риканського долара. Як відомо, в ті часи в сальдо торгового балансу між Японією і США спостерігалась істотна перевага Японії. Оскіль-ки таке відхилення обмінного курсу від реального вело до перерозпо-ділу фінансових ресурсів на користь Японії, США постійно вводили обмеження на ввезення японських товарів.

Політика на зростання курсу національної валюти доцільна в тому випадку, коли переважає імпорт товарів і послуг. У цьому ви-падку витрати імпортерів на закупівлю валюти для оплати поставок у країну зменшуватимуться. Звичайно, при цьому втрачають експор-тери, оскільки вони отримують менше доходів. Однак перевищення імпорту над експортом веде і до перевищення виграшу імпортерів від завищеного курсу над втратами експортерів.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Необхідність установлення реальних курсів валют врешті-решт привела до встановлення системи міжнародного валютного регу-лювання. Вона полягає у прийнятті загальних для всіх країн правил проведення валютних операцій. В умовах золотовалютного стандарту особливих потреб у такому регулюванні не було. Можливість вільно обміняти паперові гроші на золото надавало такій системі достатньої стабільності.

Однак відхід від золотовалютного стандарту чітко визначив про-блему валютного регулювання. Першою спробою вирішення цієї проблеми стала Бреттон-Вудська валютна система. Вона була за-снована лідерами провідних країн світу в 1944 р. на конференції в Бреттон-Вудсі. Суть цієї системи полягала у встановленні стабільних курсів валют, що могли піддаватись незначним коливанням.

Утримувати систему стабільних курсів в умовах нерівномірності розвитку країн було надзвичайно складно. У кінці 60-х — на початку 70-х років виявилися значні коливання курсів валют. У зв’язку з цим у 1976 р. відбулася конференція Міжнародного валютного фонду на Ямайці, яка зафіксувала створення нової — ямайської валютної сис-теми. Суть її полягала у встановленні ринкового методу визначення валютних курсів. Валютні курси стали «плаваючими», тобто такими, що змінюються під впливом попиту і пропозиції, на відміну від попе-редніх стабільних. Одночасно встановлювалася система контролю і резервування з метою недопущення різких коливань курсу, що могло б негативно вплинути на світову економіку.

Нині створено досить надійні міжнародні та національні системи валютного регулювання. Вони дозволяють ефективно контролювати валютні курси. Разом з тим, оскільки курс національної валюти відо-бражає стан економіки країни, вони не мають на меті утримання ва-лютного курсу за будь-яку ціну. Навпаки, це недоцільно і небезпечно. Перевага ринкового механізму якраз і полягає в тому, що він дає змо-гу встановити на певну дату курс валюти, максимально наближений до реального. Це, в свою чергу, ставить на міцну основу міжнародні фінансові відносини.

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною