Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
У зв’язку з цим цю сферу можна розподілити на дві частини: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

У зв’язку з цим цю сферу можна розподілити на дві частини:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

міжнародні фінансові відносини;

міжнародні фінанси.

Міжнародні фінансові відносини характеризують грошові пото-ки між суб’єктами різних країн:

між підприємствами;

між урядами країн;

між підприємствами і урядами;

між громадянами і урядами.

Взаємовідносини між підприємствами складаються в процесі ку-півлі-продажу. З одного боку, ці взаємовідносини відображають фі-нанси суб’єктів господарювання. Однак, оскільки ці суб’єкти нале-жать до різних країн, то ці взаємовідносини відображають рух нових потоків між країнами. Забезпечення еквівалентності обміну досяга-ється через валютне регулювання — встановлення курсу.

Відхилення курсу валют від реального співвідношення між да-ними валютами спричинює міжнародний перерозподіл фінансових ресурсів. Міжнародна торгівля характеризується торговим балансом кожної країни. При цьому сальдо експортно-імпортних операцій ха-рактеризує приплив чи відплив валюти.

Взаємовідносини між урядами різних країн виникають у сфері дер-жавного кредиту, коли одна країна виступає позичальником, а інша — кредитором. Аналогічний характер мають взаємовідносини з урядом певної країни юридичних і фізичних осіб інших країн. За змістом ці всі відносини належать до державного кредиту, а за напрямом руху кош-тів — до міжнародних фінансових відносин,

Торговельні взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн характеризують два грошових потоки; надходження під-приємству валютних доходів від експорту товарів і послуг; оплата

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

підприємством товарів та послуг, що імпортуються. Кредитні вза-ємовідносини є двосторонніми: з одного боку — надання позики по-зичальником кредитору, з іншого — погашення позики і сплата про-центів.

Міжнародні фінанси відображають діяльність міжнародних ор-ганізацій і фінансових інститутів. Це наднаціональна надбудова, яка характеризується концентрацією фінансових ресурсів у певних узагальнених чи цільових фондах. За своєю організацією міжнарод-ні фінанси досить схожі з державними фінансами, тільки суб’єктом виступає не держава, а міжнародна організація (інститут). Діяль-ність таких організацій, як і окремої держави, пов’язана з виконан-ням певних функцій, які визначаються їх статутами. Фінансове забезпечення виконання цих функцій здійснюється через фонди, що створюються цими організаціями. Це можуть бути узагальнені фонди, наприклад бюджет ООН, і цільові — під конкретні заходи і програми.

Міжнародні організації вступають у взаємовідносини з урядами окремих країн з приводу формування бюджету чи інших фондів цих організацій. Отримані кошти використовуються на фінансування централізованих заходів, проектів і програм цих організацій, на утри-мання їх апарату та на фінансову допомогу окремим країнам. Таким чином, кожна країна може отримувати кошти від міжнародних ор-ганізацій як у вигляді прямого фінансування (як правило, тільки в окремих випадках), так і в опосередкованій формі через різні центра-лізовані заходи, проекти і програми, які стосуються даної країни чи поширюються на неї.

Міжнародні фінансові інститути мають взаємовідносини як з урядами, так і з суб’єктами господарювання окремих країн. Взаємо-відносини з урядами складаються за двома напрямами.

Перший відображає процес формування статутного капіталу за рахунок внесків окремих країн. Другий характеризує кредитні вза-ємовідносини — надання кредитів урядам та їх погашення і сплату процентів.

Взаємовідносини з підприємствами мають двосторонній кредит-ний характер. Міжнародні фінансові інститути, здійснюючи фінансо-ве забезпечення певних проектів, надають кредити окремим підпри-ємствам, як правило, на конкурсній основі.

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Міжнародні фінанси відображають світові інтеграційні процеси. Централізація певної частини фінансових ресурсів на світовому рів-ні забезпечує потреби світового господарства. Саме на ці потреби й спрямована діяльність міжнародних організацій та міжнародних фі-нансових інститутів.

Вони фінансують окремі проекти і програми, керуючись інтереса-ми саме світового господарства в цілому, а не окремих країн, якими б важливими вони для цих країн не були. Звісна річ, порівняно з наці-ональними фінансовими системами міжнародні фінанси знаходяться тільки на початку свого розвитку.

Однак наростання міжнародної економічної інтеграції веде як до посилення ролі діючих організацій та інститутів, так і до створення нових. Це веде до підвищення рівня централізації фінансових ресур-сів, збільшення як їх маси, так і обсягів міжнародних фінансових по-токів. Врешті-решт, цей інтеграційний процес веде до створення єди-ної грошової одиниці, спочатку в рамках регіональних об’єднань, а в перспективі — можливо, і в усьому світі.