Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Фінанси міжнародних установ : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

12.2. Фінанси міжнародних установ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Фінансова діяльність міжнародних організацій пов’язана з фор-муванням і використанням їх бюджету та цільових фондів. Форму-вання доходів здійснюється насамперед за рахунок внесків країн, що входять до складу даної організації. Використання коштів проводить-ся на основі затвердженого бюджету. Розглянемо фінанси провідних міжнародних організацій — ООН та ЄС.

Організація Об’єднаних Націй була заснована в 1945 р. Голо-вним завданням ООН є підтримання миру. До сфер її діяльності також входять економічні, соціальні та гуманітарні проблеми, права людини, охорона навколишнього природного середовища,

Діяльність ООН здійснюється через керівні органи та спеціалі-зовані організації. Так, питаннями миру і безпеки займаються депар

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

таменти операцій з підтримання миру, з питань роззброєння і регу-лювання озброєнь. Економічний напрям діяльності здійснюється через Конференцію з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), Організацію промислового розвитку (ЮНІДО), Регіональні комісії (наприклад, Європейська економічна комісія) та ін. Соціальна і гуманітарна по-літика проводиться Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН в галузі народонаселення (ЮНФПА), Світовою продовольчою програмою (МПП), Центром ООН з населених пунктів (Хабітат) та іншими. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) про-водить значну роботу, пов’язану із забезпеченням екологічної безпе-ки на планеті.

Бюджет ООН формується із внесків країн. Розмір внесків визна-чається залежно від рівня економічного розвитку країни. В основі розрахунків лежить норматив платежів, який залежить від обсягів ВНП певної країни.

Нині ООН переживає фінансову кризу, пов’язану з тим, що ба-гато країн мають заборгованість із внесків до її бюджету. Це істотно звужує фінансові можливості ООН, ускладнює фінансування перед-бачених заходів.

За видатками бюджет ООН поділяється на дві частини: адміні-стративні та накладні витрати і програмні видатки. Адміністративні та накладні видатки нині становлять 38%, програмні — 62%, Поставлено завдання скоротити адміністративні витрати до 25%, що дасть змогу вивільнені кошти спрямувати на соціально-економічні програми.

Бюджет ООН за видатками складається в розрізі окремих підроз-ділів та організацій. При цьому також виділяються адміністративні й накладні витрати та кошториси на окремі програми, що виконуються даним підрозділом. Наприклад, у рамках ЮНІДО на 1998–1999 рр. виділялися такі програми: «Зміцнення промислових потенціалів», «Екологічно чистий та стійкий промисловий розвиток», «Управлін-ня регіональними програмами», «Управління технічним співробіт-ництвом».

Європейський Союз бере свій початок від створеного в 1957 р. з метою економічної співпраці Європейського економічного співтова-риства. Було сформовано спільний ринок капіталів, товарів і послуг, скасовано митні бар’єри, здійснено уніфікацію податкового законодав-ства, створено європейську валютну систему. Розвиток інтеграційних

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

процесів завершився проголошенням Європейського Союзу, до яко-го входять такі країни: Франція, Голландія, Німеччина, Італія, Бель-гія, Нідерланди, Люксембург, Данія, Ірландія, Великобританія, Гре-ція, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія, Словач-чина, Болгарія, Румунія.

Бюджет ЄС формується за рахунок надходжень від країн Союзу. Усі доходи поділяються на дві групи:

внески країн-членів;

доходи бюджету ЄС.

Внески кожної країни до бюджету визначаються залежно від рівня її економічного розвитку, який відображається у виробленому ВНП. Специфікою бюджету ЄС як ланки міжнародних фінансів є наявність власних доходів. До них належать, по-перше, мита і сіль-ськогосподарські податки, якими обкладаються продукти, що імпор-туються з країн, які не є членами Союзу. По-друге, важливе місце по-сідає податок на додану вартість, який встановлюється за єдиною для всіх країн ставкою по відношенню до уніфікованої в усіх країнах бази оподаткування (ставка податку не може перевищувати 1,4%). Уста-новлено ліміт бюджету ЄС — він не може перевищувати 1,2% загаль-ного обсягу ВНП Союзу.

Видатки бюджету ЄС поділяються на адміністративні (« 5%) та операційні (до 95%). Операційні видатки складаються з фінансу-вання сільського господарства (до 50%), структурних перетворень в економіці країн Союзу, наукових досліджень і освіти, зовнішньої діяльності (реструктуризація економіки країн Центральної і Східної Європи та підготовка їх до вступу в ЄС, надання технічної і гумані-тарної допомоги і т. ін.).

Бюджет ЄС розробляється Європейською комісією і затвер-джується Європейським парламентом. Виконує бюджет фінансове управління Європейської комісії, яке перебуває під подвійним конт-ролем — з боку Палати аудиторів і Європарламенту. До складу Пала-ти аудиторів входять 15 членів, які перевіряють надходження доходів і фінансування видатків.

Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему руху грошових потоків. Вони можуть бути згруповані за та-кими напрямами:

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн;

взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжнарод-ними організаціями;

взаємовідносини держави і суб’єктів господарювання з міжна-родними фінансовими інститутами.

У сфері міжнародних фінансів, крім національних суб’єктів — держави, підприємств, громадян, — виділяються наднаціональні суб’єкти — міжнародні організації і міжнародні фінансові інститути.