Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. Доходи, видатки і ліквідність активів комерційних банків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

11.4. Доходи, видатки і ліквідність активів комерційних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Доходи і витрати комерційних банків. За виконання вищезгада-них операцій комерційні банки привласнюють доходи:

відсотки, стягнуті за позичками;

відсотки і дивіденди по капіталах, розміщених у цінні папери;

різні платежі, стягнуті за виконання розрахункових, довірчих і торгово-комісійних операцій;

доходи від спекуляції цінними паперами.

Сукупність таких доходів утворює валовий дохід банку. Поряд з доходами, банки несуть витрати у вигляді сплати відсотків за вклада-ми і різними витратами, пов’язаними з веденням банківської справи:

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

заробітної плати службовців, амортизації, опалення, освітлення і ре-монту приміщень, канцелярських, поштово-телеграфних та інших витрат.

Тому прибуток банку дорівнює різниці його валового доходу і сплачених відсотків, а також витрат, пов’язаних з веденням банків-ської справи.

Для фінансового оцінювання роботи комерційних банків вико-ристовується показник рентабельності, обчислюваний у таких варі-антах: як відношення прибутку до акціонерного капіталу (статутного фонду) та сукупним активам і витратам банку.

Більш обґрунтованим є варіант, що відкриває доступ до аналізу більшої кількості факторів утворення прибутку. На масу прибутку банку впливають не тільки розмір акціонерного капіталу, а й рівень депозитних і позичкових ставок, структурні зрушення у витратах банку, обсяг і якість послуг, зміна в активах частки позичок, що при-носять високий відсоток (ступінь диверсифікованості доходних ак-тивів).

Ці й інші фактори прибутковості комерційного банку можуть бути виявлені під час аналізу динаміки рентабельності, що порівнює прибуток із сукупними активами і витратами банку.

Банківська система в 2006 р. отримала найбільший за всі роки існуван ня вітчизняної банківської системи обсяг прибутку та досягла найвищого рівня рентабельності. Прибуток по банківській системі за 2006 р. становив 4,1 млрд грн, що в 1,9 разу більше, ніж за 2005 р.

Порівняно з початком року рентабельність активів підвищилася з 1,31 до 1,61%, рентабельність капіталу — з 10,39 до 13,52% (рис. 11.3). Порівняно з 2005 р. доходи банків збільшилися на 51,2% і за станом на 01.01.2007 р. становили 41,6 млрд грн (за станом на 01.01.2006 р. — 27,5 млрд грн).

Збільшення доходів відбулося в основному внаслідок зростання відсоткових доходів — на 11,2 млрд грн (або на 59,0%) і комісійних доходів — на 2,5 млрд грн (на 44,0%).

Ліквідність банківських активів — це здатність банку вчасно і без втрат перетворювати зайняті активи на готівку. Ця здатність за-лежить від структури активів банку. За ступенем ліквідності активи банку можна об’єднати в три групи: активи в безпосередньо ліквідній формі, легко- і важколіквідні активи.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Рис. 11.3. Структура прибутку та рентабельності активів

Активи в безпосередньо ліквідній формі — це касовий резерв го-тівки і засобу на поточному рахунку в центральному банку, оскільки комерційні банки можуть у будь-який час вилучити ці засоби готів-кою. Касовий резерв готівки і засобу на поточному рахунку в цен-тральному банку є незайнятими активами комерційних банків, що не приносять їм прибутку. Тому комерційні банки намагаються тримати мінімум своїх ресурсів у вигляді активів у безпосередньо ліквідній формі. Цей мінімум необхідний для забезпечення своєчасного повер-нення внесків і безперебійного виконання розрахунків з іншими ко-мерційними банками через центральний банк в умовах нормального зворотного припливу позичок і нових внесків.

Зазвичай касовий резерв готівки і коштів на поточному рахунку в центральному банку (без обов’язкових резервів) не перевищує 10% усіх пасивів комерційних банків.

Оскільки активи в безпосередньо ліквідній формі становлять від-носно незначну частину позикових засобів і не завжди можуть попо-внюватися за рахунок нових внесків, певну частину позикових засобів комерційні банки повинні розміщувати таким чином, щоб за необхід-ності їх можна було легко і без втрат перетворити на готівку, тобто певна частина банківських активів повинна бути легколіквідною.

З усіх зайнятих активів найбільш ліквідними є позички до запи-тання, облік векселів і короткострокові позички. Повернення позичок

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

до запитання банк може зажадати в будь-який час. Облік векселів банки здійснюють щодня, і оскільки векселі є короткостроковими зобов’язаннями (в основному з термінами платежу до трьох місяців), то щодня настають терміни платежу за раніше врахованими векселями.

Найменш ліквідними статтями активів комерційних банків висту-пають середньо- і довгострокові позички, а також інвестиції в цінні папери. Останні теоретично можуть бути завжди перетворені на го-тівку, однак практично таке перетворення не завжди здійснюється без втрат. Реалізація ж цінних паперів за цінами, нижчими цін при-дбання, може призвести до банкрутства банку.

Ліквідність банківських активів і їхня прибутковість взаємно про-тилежні. Активи в безпосередньо ліквідній формі (готівка в касі і засо-би на поточному кошторисі в центральному банку) зовсім не приносять прибутків, а найбільш ліквідні зайняті активи (позички до запитання) приносять найменший дохід. Найбільш доходні довгострокові позички й інвестиції в цінні папери є найменш ліквідними статтями активів.

Щоб ефективно виконати свою основну місію, кожна банківська установа повинна дотримуватися збалансованого співвідношення між власними й залученими коштами, постійно поліпшувати якість активів. Недостатня увага до якісного стану портфелю банківських активів є основною причиною збиткової діяльності банків і як наслі-док — банківських банкрутств.

Прагнення банків помістити максимум засобів у найбільш доходні статті активів веде до погіршення їхньої ліквідності, що може призвести до банкрутства. Банкрутство банків підриває довіру до них вкладників і тим самим ще більше ускладнює функціонування банківської систе-ми, що є свого роду нервовою тканиною всього народного господарства. Тому в розвинутих країнах спостерігається все більш активне втручан-ня держави в банківську сферу по підтримці ліквідності банківських ак-тивів. Це втручання здійснюється у формах різного роду заходів:

введення системи державного страхування депозитів;

заборона інвестицій в акції й облігації промислових і торгових корпорацій;

законодавче встановлення мінімальної норми легколіквідних статей активів стосовно пасивів банків.

Це саме має на меті і встановлення норм обов’язкових резервів комерційних банків у центральному банку.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції