Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Для того щоб чек мав силу законного боргового зобов’язання, він повинен мати такі реквізити: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Для того щоб чек мав силу законного боргового зобов’язання, він повинен мати такі реквізити:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

указівка на те, кому повинний бути зроблений платіж (визна-ченій особі чи пред’явникові);

сума платежу цифрами і словами;

назва і місцезнаходження банку чекодавця;

4)         підпис чекодавця.

Залежно від того, хто має право одержати гроші за чеком, чеки

поділяються на іменні та пред’явницькі.

Іменні чеки бувають з правом передачі третій особі (ордерні чеки) і без права передачі. За чеком без права передачі гроші може одержати тільки особа, зазначена в чеку. Такою особою може бути сам чекодавець.

Ордерні чеки — це чеки, за якими гроші може одержати як особа, зазначена в чеку, так і інші особи, яким чек буде переданий як засіб платежу за допомогою індосаменту.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Пред’явницькі чеки — це чеки, в яких не вказується ім’я одержу-вача грошей. За якими гроші може одержати будь-яка особа. Найчас-тіше застосовуються ордерні чеки.

Чеки поділяються на різновиди залежно від того, як чекодавець може одержати гроші — безпосередньо в банку чекодавця через свій банк, готівкою чи тільки зарахувати на поточний рахунок з гаран-тованою оплатою банком. Для запобігання можливості одержання грошей за підробленими, загубленими чи украденими чеками у роз-рахунках між клієнтами різних банків застосовуються чеки, за якими гроші можна одержати тільки через свій банк, здавши чек на інкасо, але не можна одержати гроші готівкою в банку чекодавця.

Чек, оплата якого заздалегідь підтверджена банком, називається засвідченим, чи акцептованим. Акцепт чека полягає в тому, що на ньому відповідальна особа банку ставить штамп або пише від руки слово «акцептований» і свій підпис. Такий чек є зобов’язанням не тільки чекодавця, а й банку. При акцепті чека банк знімає з поточного рахунка чекодавця суму чека і зараховує її на рахунок акцептованих чеків. Вони використовуються тоді, коли чекодавець маловідомий че-коотримувачеві.

У 1980 р. у США законом санкціоноване відкриття поточних (чекових) рахунків не тільки комерційними банками, а й ощадними установами, позикоощадними асоціаціями і кредитними спілками (на що вони раніше не мали права). Їм же дозволено виплачувати відсо-тки за поточними рахунками фізичних осіб. Усі обмеження відсотко-вих ставок і вимоги відомого мінімуму засобів на поточних рахунках були скасовані в США в 1986 р.

Активні операції — це операції, за допомогою яких банки пуска-ють в обіг свої ресурси з метою одержання прибутку. Їх можна ропо-ділити на дві групи: операції, пов’язані з наданням позичок, і з інвес-тиціями в цінні папери.

Позички класифікують за багатьма ознаками: умовами повер-нення і термінами, на які вони надаються, характером забезпечення, методами надання і цільовому призначенню. За умовами повернення позички поділяються на термінові і безстрокові.

Термінові позички надаються на певний строк, до закінчення яко-го банк не має права вимагати їхнього повернення. Вони поділяються на короткострокові (до одного року), середньострокові (від одного

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

до п’яти років), довгострокові (понад п’ять років). Середньо- і довго-строкові позички звичайно погашаються не одноразовим платежем, а різними частинами через визначені проміжки часу — місяць чи квар-тал.

Безстрокові позички — це позички, що надаються без установлен-ня визначеного терміну погашення. Банк може зажадати їхнього по-вернення в будь-який час без попередження чи з попереднім повідом-ленням. Якщо банк не вимагає повернення позичок, то позичальник погашає їх за своїм бажанням. Такі позички надаються в межах уста-новленого для позичальника банком ліміту кредитування і біржових спекулянтів під забезпечення цінними паперами.

Залежно від забезпечення позички поділяються на забезпечені і незабезпечені. Надання банками позичок пов’язано з певним ризи-ком непогашення їх у випадку банкрутства позичальника чи ж його нечесності. Тому якщо банк недостатньо впевнений у платоспромож-ності чи чесності позичальника, він вимагає забезпечити позичку ви-значеними цінностями. Характер забезпечення позички залежить від терміну, на який береться позичка. Так, короткострокові позички за-безпечуються векселями, товарними документами і цінними папера-ми, а середньо- і довгострокові — цінними паперами і заставними на нерухоме майно. Позички під забезпечення векселями поділяються на два види: облік векселів і позички під їхню заставу.

Позички без забезпечення (бланкові) представляються під зобо-в’язання самого позичальника — по соло-векселі (від італ. solo, лат. solus — один). Вони більш обтяжні для позичальника, ніж позички під забезпечення. За ними банки стягують вищий відсоток. Крім того, при наданні середньо- і довгострокових позичок без забезпечення банк накладає певні обмеження на дії позичальника. Він вимагає, щоб позичальник не знижував розміру оборотного капіталу нижче від визначеного рівня протягом усього періоду заборгованості, обмежує цілі, на які використовується позичка, і суму загальної заборгованості позичальника. Позичальник зобов’язаний періодично представляти банку звіти, що характеризують результати його господарської діяльності, для контролю за дотриманням прийнятих ним зобов’язань і оцінки його фінансового положення. Банки одержують право на оцінку задовільного чи незадовільного керівництва підприємством-позичальником.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Комерційні банки застосовують два методи надання позичок. Перший полягає в тому, що можливість надання позички щораз зва-жується в індивідуальному порядку на підставі заяви позичаль ника. Цей метод застосовується завжди при наданні термінових позичок і є одним з методів надання безстрокових позичок.

При другому методі позички надаються в межах заздалегідь уста-новленого банком для позичальника ліміту кредитування, що вико-ристовується позичальником у міру потреби випискою чеків на банк. Сума ліміту кредитування встановлюється банком з ураху ванням розміру капіталу і фінансового положення позичальника, обу мов-леного на основі наданої їм фінансової звітності. Вона також за ле-жить від кредитних можливостей банку і загального еконо міч но го становища країни в даний період. Установлений ліміт кредитування банк періодично (мінімум один раз на рік) переглядає.

Другий метод має ряд переваг перед першим. Для банку він вигід-ніший тим, що скорочується обсяг кредитної документації, а для пози чальника — виключає необхідність щораз вирішувати питан ня з банком про одержання позички, а також тим, що при ньому пози-чальник платить відсотки тільки за дійсно використані суми кре диту, а при індивідуальних позичках він повинен оплачувати усю суму з дня його одержання, незалежно від того, використана вона чи ні.

В Україні в 2007 р. продовжувалася тенденція збільшення кон-центрації активів (зокрема кредитів наданих), зобов’язань, капіталу в банках І групи, які спро можні кредитувати великі проекти і відігра-ють основну роль у банківській системі та соціально-економічному розвитку України (табл. 11.3). Так, на І групу банків припадає 62% активів, 64% наданих кредитів, 63% зобов’язань системи банків. І гру-пою банків залучено 23% коштів суб’єктів господарської діяль ності і 38% коштів фізичних осіб. Її доходи становлять 64% сукупних до-ходів системи банків, а чистий прибуток — 68%. Більше половини (54%) капіталу сконцентровано також у І групі.

У розвинутих країнах в активах комерційних банків значну част-ку займають інвестиції в цінні папери. Такими паперами в основному є облігації державних позик і акції дочірніх кредитних установ, тому що інвестиції в акції й облігації промислових і торгових підприємств забороняються законом або банки самі утримуються від них, оскіль-ки вони погіршують ліквідність активів самих банків.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку