Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Операції комерційних банків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

11.3. Операції комерційних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Операції комерційних банків поділяються на такі види: пасивні, активні, акцентні, розрахункові, факторингові, лізингові, трастові, торгово-комісійні (рис. 11.1). Розглянемо їх окремо.

Банківські операції

^. _?■

 

Пасивні

 

V

 

і^

 

Активні

 

Лізингові

 

Трастові

 

Торгово-комісійні

 

Факторингові

 

Акцентні

 

Розрахункові

 

 

Рис. 11.1. Операції комерційних банків

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Пасивні операції — це операції, за допомогою яких банки утворю-ють свої ресурси (пасиви). Пасиви банків складаються з їхніх влас-них капіталів і притягнутих засобів.

Власний капітал індивідуального банку — це капітал, що нале-жить банкіру. Власний капітал акціонерного банку належить акці-онерам. Він складається з акціонерного, резервного капіталів і не-розподіленого прибутку поточного року. Акціонерний капітал — це капітал, мобілізований шляхом продажу акцій. Його сума дорівнює номінальної вартості випущених акцій. Резервний капітал складаєть-ся з установчого прибутку, що являє собою різницю між курсовою і номінальними вартостями випущених акцій, а також із щорічних від-рахувань від поточної прибутку.

Власний капітал комерційного банку становить незначну частку всіх його пасивів — менше 10%. Це пояснюється тим, що комерцій-ний банк виступає в ролі посередника в кредиті і власному капіталі, слугує лише основою для залучення чужих засобів. З розвитком ка-піталізму частка власних засобів скорочується. Так, власний капітал усіх комерційних банків США в 1875 р. становив 35%, у 1900 р. — 20, у 1920 р. — близько 12, а в даний час — майже 7–8% усіх пасивів. В Англії власні капітали комерційних банків у 1900 р. становили 18%, а зараз — менше 3% їхніх пасивів. У великих банків частка власних капіталів менша, ніж у дрібних.

Притягнуті засоби комерційних банків складаються в основно-му з внесків юридичних і фізичних осіб. Внески комерційних банків утворюються:

із внеску вкладниками готівки (реальні внески);

з банківських кредитів, які зачислюються на поточний рахунок позичальника, наданих у межах установленого ліміту (уявні вклади). Необхідність у створенні уявних вкладів об’єктивно викликається потребами товарообігу, що розширюється, у за-собах платежу.

За умовами вилучення внески поділяються на термінові і без-строкові чи вклади до запитання.

Однією з необхідних передумов для ефективного функціонуван-ня банків та їх фінансової стійкості є стабільність і достатність ре-сурсної бази банків.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Протягом 2006 р. продовжувала зростати ресурсна база банків України, що супроводжувалося структурними змінами в зобов’язан-нях банків.

Протягом 2006 р. зобов’язання банків зросли на 57,9% (за 2005 р. — на 62,5%) і за станом на 01.01.2007 р. становили 298 млрд грн, з них зо бов’язання перед нерезидентами — 23,7% (рис. 11.2).

 

Рис. 11.2. Динаміка зобов’язань системи банків

Основними ресурсами формування зобов’язань банків є:

кошти фізичних осіб — 106,1 млрд грн (35,6% від зобо в’я-зань);

кошти суб’єктів господарювання — 76,9 млрд грн (25,8%);

строкові вклади (депозити) інших банків і кредити, що отри-мані від інших банків, — 67,9 млрд грн (22,8%).

Про підвищення довіри населення до національної банківської системи свідчить постійне зростання депозитів населення в банках. Кошти фізичних осіб у 2006 р. зросли на 46%, або на 34 млрд грн (у 2005 — на 76%), із них кошти фізичних осіб до запитання зросли на 40%, строкові — на 48%; частка строкових коштів фізичних осіб зрос-ла на 1 п.п. з 76,2 до 77,2%, до запи тання — відповідно зменшилася з 23,8 до 22,8%.

Строкові вклади — це внески, що можуть бути вилучені вкладни-ком тільки після закінчення часу, на яке вони були поміщені, чи через визначений час після повідомлення банку про їхнє вилучення. Примі-246

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

щення строкових вкладів оформляється видачею банком вкладнику одного з наступних трьох документів: вкладної й ощадної чи книжок вкладного посвідчення — сертифіката. Спосіб оформлення внеску за-лежить від того, хто є вкладником.

Строкові вклади підприємств — це тимчасово вільні грошові ка-пітали, що перевищують необхідний мінімум платіжних засобів на поточному рахунку. Оскільки по внесках на поточні рахунки банки відсотків не платять, то їх власникові вигідніше надлишок засобів пе-ревести на строковий вклад. Вкладні сертифікати бувають із правом і без права передачі.

Перші можуть переходити з рук у руки за допомогою передатного напису — індосаменту. Ощадні вклади громадян містяться у формі покупки чи сертифікатів на ощадну книжку, у якій вказуються умови вміщення внеску і відбиваються вилучення і надходження грошей. Відсоткові ставки комерційних банків за ощадними вкладами трохи нижчі від відсоткових ставок ощадних банків. Незважаючи на це ба-гато вкладників поміщають внески в комерційні банки, тому що їхній розмір не обмежується, і потрібно менше часу для попереднього по-відомлення банку про вилучення внеску.

Строкові вклади більш стійкі порівняно з безстроковою части-ною позикових засобів банку. Тому вони можуть бути джерелом не тільки короткострокових, а й середньо- і довгострокових позичок, а також джерелом інвестицій у цінні папери. Відсоток, виплачуваний за строковими вкладами, залежить від терміну, на який поміщений внесок. Чим більший термін, тим вище відсоток.

Безтермінові вклади — це внески, що виплачуються банком на першу вимогу вкладника. Вони в основному мають форму внесків на поточні рахунки. Вкладення внесків на поточні рахунки пов’язано з функцією банку як посередника в розрахунках. На цих рахунках зо-середжуються, насамперед, тимчасово вільні грошові капітали підпри-ємств, що є резервом платіжних засобів. Власники поточних рахунків одержують у банку чекові книжки. Виписаними на банк чеками влас-ник поточного рахунка розраховується зі своїми кредиторами, завжди може одержати гроші наявними, виписавши чек на себе. Внесок на поточному рахунку утвориться за рахунок внеску грошей наявними, перекладу грошей з рахунків боржників на основі чеків і векселів, а та-кож у результаті зарахування на нього кредитів, наданих банком.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

На кожному окремому поточному рахунку залишок засобів увесь час зменшується чи збільшується, тобто перебуває в поточному ста-ні. Зменшення засобів на одних рахунках супроводжується збільшен-ням на інших, тому загальна сума таких внесків у банку не тільки за-лишається нестабільною, але з розвитком економіки постійно росте. За внесками на поточні рахунки банки відсотків не платять. Пояс-нюється це тим, що вони не стягують плати за виконання операцій, пов’язаних з виробництвом розрахунків через поточний рахунок.

У тих місцях, де банки не мають своїх відділень, вони здійснюють розрахунково-кредитне обслуговування своїх клієнтів через місцеві банки-кореспонденти. І якщо один банк здійснює платіж на користь клієнта іншого банку, то останній стає боржником стосовно першого. Банки можуть займати засоби один у одного також шляхом застави цінних паперів чи перезастави векселів. Цим способом комерційні банки найчастіше займають кошти в емісійних банках.

Письмовий наказ власника поточного рахунка банку про виплату зазначеної в ньому суми визначеній особі тому, кому ця особа накаже, чи в окремих випадках пред’явникові, називається чеком. Чек, як і перекладний вексель, використовується у внутрішньому і зовнішньо-му платіжних обігах. Однак, на відміну від векселя, він є безстроко-вим зобов’язанням, що оплачує банк по пред’явленню.