Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 11.2 : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Таблиця 11.2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Найбільші та великі банки України станом на 31.12.2007 р.

 

Назва банку Активи, тис. грн

Група 1

ПриватБанк   20 014 395

Аваль  17 285 870

Промінвестбанк        13 840 452

Укрсоцбанк   9 479 699

Укрсиббанк   8 833 081

Укрексімбанк 7 787 642

Ощадбанк      7 728 627

Райффайзенбанк Україна     5 377 003

Надра  4 687 154

Брокбізнесбанк          3 844 989

Група 2

Фінанси та Кредит   4 025 294

Укрпромбанк 3 798 957

Форум            3 359 739

Перший Український Міжнародний банк 2 702 662

Кредитпромбанк      2 253 765

Укргазбанк     1 976 066

Правекс-Банк            1 971 308

ВАБанк          1 957 275

Південний     1 939 677

Хрещатик       1 918 784

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Продовження табл. 11.2

 

Кредитбанк (Україна)          1 760 304

Експрес-Банк 1 647 510

Донгорбанк   1 618 125

ІНГ Банк Україна      1 596 404

Джерело: Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua

Національний банк України розподіляє банки на 4 групи: най-більші, великі, середні та малі.

За даними НБУ, на 31.12.2007 р. нараховувалося 10 найбільших (6% від загальної кількості), 14 великих (9%), 31 середні (19%) та 108 малих (66%) банків, що мали банківську ліцензію. Перелік найбіль-ших та великих банків наведено в табл. 11.2.

За розміром активів виділяють банки I групи (найбільші), II групи (великі), III групи (середні), IV групи (малі). Національний банк України кожного року переглядає граничне значення активів для кожної з груп банків і затверджує на рік рішенням Комісії Націо-нального банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Важлива економічна роль банків суттєво розширила сферу їхньої діяльності.

Вони виконують такі основні функції:

мобілізація тимчасово вільних грошових коштів і перетворен-ня їх в капітал;

кредитування підприємств, держави та населення;

випуск кредитних засобів обігу (кредитних грошей);

здійснення розрахунків та платежів в господарстві;

емісійно-засновницька діяльність;

консультування, надання економічної та фінансової інформації.

Виконуючи функцію мобілізації вільних грошових коштів і пере-творюючи їх у капітал, банки акумулюють грошові доходи і заоща-дження у вигляді вкладів. Вкладник отримує винагороду у вигляді відсотка або наданих банком послуг. Сконцентровані у вкладах за-ощадження перетворюються на позиковий капітал, що використову-ється банками для надання кредитів підприємствам і підприємцям.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Використання кредитів забезпечує розвиток виробничих сил країни в цілому. Користувачі позик вкладають кошти в розширення виробництва, купівлю нерухомості, споживчих товарів. В результаті за допомогою банків заощадження перетворюються на капітал.

Кредитні можливості банків залежать від розмірів накопичення грошових коштів населення та збільшення власних грошових коштів підприємств. Постійне зростання цих коштів у промислово розвину-тих країнах і потреба в кредитних ресурсах з боку підприємств ство-рюють умови для розширення кредитування.

Важливе економічне значення має функція кредитування підпри-ємств, держави і населення. Пряме надання в борг вільних грошових капіталів їх власниками користувачам позик у практичному госпо-дарському житті ускладнено. Банк виступає як фінансовий посеред-ник, отримуючи грошові кошти в кінцевих кредиторів і передаючи їх кінцевим користувачам кредитів.

Останніми роками зростає попит на кредит. Підприємствам необ-хідні додаткові грошові кошти для оновлення капіталу і розширення виробничих потужностей. Для задоволення попиту з боку підпри-ємств комерційні банки розробляють нові форми кредитування, удо-сконалюють його механізм.

Випуск кредитних грошей є специфічною функцією, що відрізняє банки від інших фінансових інститутів. Сучасний механізм грошової емісії пов’язаний з двома поняттями: банкнотна та депозитна емісія. Відповідно грошова маса виступає в готівковій (банківські білети та розмінна монета) і безготівковій (грошові кошти на рахунках і депо-зитах у комерційних банках та інших кредитних установах) формах.

Частка готівкових грошей в промислово розвинутих країнах ста-новить близько 10%, причому спостерігається її подальше зменшен-ня. Банкнотну емісію здійснює емісійний (центральний) банк, який має монопольне право на випуск грошей. У структурі грошового обо-роту переважає безготівковий оборот, а основними емітентами гро-шей є не центральні, а комерційні банки.

Комерційні банки здійснюють депозитну емісію — випуск кре-дитних інструментів обігу на основі створення банком вкладів (де-позитів), які утворюються в результаті видачі позик клієнту. Грошо-ва маса збільшується, коли банки видають позики своїм клієнтам, і зменшується, коли повертаються позики, отримані від банків.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Позика, що надається клієнту, зараховується на його рахунок в бан-ку, тобто банк створює депозит (вклад до запитання). При цьому збіль-шуються боргові зобов’язання банку. Власник депозиту може отримати в банку готівкові кошти в розмірі вкладу: таким чином, банк створює гроші проти вимог клієнта і відбувається збільшення грошей в обігу.

За наявності попиту на банківські кредити сучасний емісійний механізм дозволяє розширювати грошову емісію, що підтверджує зростання грошової маси в промислово розвинутих країнах. Банків-ський кредит став однією з головних причин цього зростання. Разом з тим економіка потребує необхідної, але не надлишкової кількості грошей, тому комерційні банки функціонують у рамках обмежень, передбачених державою в особі центрального банку. Ці обмеження повинні регулювати процес кредитування і, відповідно, процес ство-рення грошей та здійснювати контроль за цим процесом.