Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Класифікація та характеристика комерційних банків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

11.1. Класифікація та характеристика комерційних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Банк — установа, що акумулює грошові кошти і заощадження та здійснює кредитно-розрахункові та інші операції.

Банки виникають на основі товарно-грошових відносин і тому іс-нують при різних суспільно-економічних формаціях. Перші подібні установи, що стали попередниками капіталістичних банків, виникли в кінці XVI ст. у Флоренції та Венеції на основі обмінних операцій (обмін грошей різних міст та держав) і спеціалізувались на прийман-ні вкладів і здійсненні безготівкових розрахунків.

Пізніше за аналогічним принципом були створені банки в Ам-стердамі (1605) та Гамбурзі (1618). Найважливішими функціями банків того періоду було посередництво в платежах і кредитування торгівлі.

На практиці в сучасних умовах функціонує велика кількість бан-ків. Залежно від того або іншого критерію їх можна класифікувати.

За формою власності розрізняють акціонерні, неакціонерні, коо-перативні, муніципальні, комунальні, державні та змішані, міждер-жавні (міжнародні) банки.

За терміном надання кредитів — банки короткострокового, се-редньо- та довгострокового кредитування.

За національною належністю — національні та іноземні банки.

За функціями та характером діяльності виділяють депозитні, універсальні та спеціалізовані банківські установи.

Акціонерні банки організовуються у формі акціонерних компа-ній. У сучасних умовах акціонерна форма є головною формою орга-нізації банків у промислово розвинутих країнах.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Неакціонерні банки перебувають у власності партнерів або інди-відуальних осіб.

Кооперативні банки — кредитно-фінансові інститути, що ство-рюються товаровиробниками на ділових засадах для задоволення взаємних потреб; виникли в першій половині XIX ст. Їх поява була зумовлена прагненням дрібних виробників (ремісників, селян) звіль-нитися від кабального лихварського кредиту, до якого вони були вимушені звертатися внаслідок недоступності банківського кре-диту. Кооперативні банки створювалися на умовах добровільного об’єднання грошових коштів фізичних та юридичних осіб. Основне завдання їхньої діяльності — надання кредитів та здійснення інших банківських операцій на пільгових умовах для членів банку. Широ-кого розвитку вони набули в Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, США, Японії та інших країнах. За обсягом операцій вони схожі з комерційними банками.

Муніципальні банки — різновид ощадних установ, першочергова діяльність яких зводилась до залучення заощаджень населення і ви-конання функцій скарбника муніципалітету. В сучасних умовах вони здійснюють практично всі види банківських операцій, а роль муніци-палітетів зводиться до гарантії їх зобов’язань і призначення керівних органів. Найбільшого розповсюдження муніципальні банки набули в Німеччині, де на їхню долю припадає близько 40% балансу кредитної системи країни.

Комунальні банки — спеціалізовані кредитні установи, призначені для кредитування та фінансування житлового і комунального госпо-дарства. Більша частина їх акцій належить місцевим органам влади.

Державні банки являють собою кредитні установи, що знахо-дяться у власності держави. Їхні праобрази існували ще в Старо-давньому Римі, Вавилоні, Єгипті. В Європі вони з’явилися в ХVІ– ХVII ст. Найбільшого розвитку державні банки набули в умовах державно-монополістичного капіталізму в зв’язку з посиленням тен-денції до усуспільнення виробництва. Вони виникали в результаті націоналізації кредитних установ, а також шляхом створення дер-жавних кредитних інститутів. Існують три види державних банків: центральні, комерційні банки, спеціальні кредитні установи.

Змішані банки — банки за участю державного і приватного капіталу.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Міждержавні (міжнародні) банки — міжнародні кредитні орга-нізації, створені на основі міждержавних договорів з метою регу-лювання валютних і кредитно-фінансових відносин.

До найбільших міждержавних банків входять: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку і його філії (Міжнародна асоціація розвитку і Міжнародна фінансова корпорація), Банк міжнародних розрахунків регіональні міжнародні банки розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Міжнародні банки виникли в ході інтернаціоналізації госпо-дарсь ких зв’язків і розвитку міждержавних форм державно-моно-полістичного капіталізму і призначені для стабілізації світової еко-номіки шляхом регулювання міжнародних валютно-кредитних відносин.

Банки короткострокового, середньо- і довгострокового кре-дитування — банки, що спеціалізуються на наданні кредитів різної терміновості. На відміну від короткострокового кредитування, яке здійснюється депозитними банками і ощадними касами, спеціалізовані кредитні інститути надають середньо- та довгострокові кредити. Чітке розмежування кредитних інститутів із принципом коротко-, середньо- і довгострокового кредитування характерне, наприклад, для Італії, де законодавство поділяє всі кредитні інститути на банки короткострокового кредитування і довгостроково-інвестиційні банки.

Національні банки — це банки, що належать повністю або част-ково національним інвесторам і діють у їхніх інтересах. Діяльності цих банків здійснюється в межах законодавства країни, в якій функціонує їхня материнська компанія. Згідно із законодавствами більшості країн, банки підпадають під категорію національних, якщо 51% акцій і більше належить інвесторам даної країни.

Іноземні банки — банки, які повністю або частково належать іноземним інвесторам. Їхня діяльність у країні перебування регламен-тується особливим національним законодавством.

У період домонополістичного капіталізму іноземні банки існу-вали переважно у вигляді колоніальних банків. Великого розмаху та значення діяльність іноземних банків досягла після Другої світової війни. В сучасних умовах вони функціонують у вигляді закордонних відділень і філій великих банків.

 

Тема 11. Комерційні банки та їх основні операції

Депозитні банки — банки, які здійснюють кредитно-розрахункові та довірчі операції за рахунок залучених депозитів. Депозитними банками називають комерційні банки, які уповноважені приймати вклади населення.

Універсальні банки — кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, розрахункові, фондові, довірчі та ін. Універсальними є комерційні банки Німеччини, Швейцарії, Австрії та інших країн.

Спеціалізовані банки — банки, що спеціалізуються на креди туван ні певної галузі економіки або господарської діяльності чи групи населення або ж на формах залучення коштів у вклади; харак тери зуються вузькою спеціалізацією. До категорії спеціа лізованих банків включена велика кількість видів інститутів, функції та назви яких, а також обсяги і види операцій, роль в економіці різноманітні в різних країнах.

Різновидами спеціалізованих кредитних банків є:

інвестиційні банки, що мобілізують ресурси та надають позики шляхом випуску і розміщення облігацій та інших зобов’язань. Інвестиційні банки виступають посередниками між інвесторами і тими, кому потрібна позика, а також у ролі гаранта емісій та організаторів гарантійних банківських синдикатів, здійснюють купівлю-продаж акцій та облігацій за свій рахунок, надають кредити покупцям цінних паперів;

ощадні банки — банківські установи, основною функцією яких є залучення заощаджень і тимчасово вільних коштів населення; як правило, невеликі кредитні установи, що діють у регіональному масштабі;

банки розвитку (функціонують на національному та локаль-ному рівні), які здійснюють кредитування промисловості в масштабах усієї країни або ж окремих галузей економіки. Серед цих банків переважають державні банківські інститути, але існують і змішані — за участю приватного національного та іноземного капіталу.

Банки розвитку спеціалізуються на кредитуванні промисловості та інфраструктури. Поруч з ними функціонують державні і сільсь-когосподарські банки розвитку, пов’язані зазвичай з кредитною коо-перацією. Банки такого типу створюються переважно в країнах, що розвиваються.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Особливе місце в кредитній системі та на фінансових ринках посідають комерційні банки. У більшості країн (зокрема в Україні) це найчисленіша група фінансових посередників. Комерційний банк — це кредитна установа, що здійснює універсальні банківські операції та надає різноманітні банківські послуги фізичним та юридичним особам усіх галузей народного господарства.