Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основними цілями проведення поточної валютної політики є: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Основними цілями проведення поточної валютної політики є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків че-рез проведення політики курсоутворення;

забезпечення стабільності у сфері обміну, що опосередкову-ється використанням іноземної валюти;

підвищення ліквідності національних грошей (це поняття не тотожне з міжнародною ліквідністю країни);

—        підтримання збалансованості статей платіжного балансу.

Поточна валютна політика також передбачає:

поточне регулювання системи валютних обмежень і системи економічних нормативів (зокрема проведення операцій на страховому ринку, фондовому та інших сегментах фінансово-го ринку);

створення сприятливих умов для інвестування національної економіки;

оперативне регулювання кон’юнктури валютного ринку за до-помогою інтервенцій для зменшення спекулятивного тиску на валютний ринок;

вдосконалення організаційно-правової структури валютного ринку;

здійснення жорсткого контролю за операціями з переміщення капіталу резидентами й нерезидентами на валютному ринку;

вдосконалення контролю за експортно-імпортними операціями;

вдосконалення міждержавних розрахунків і опрацювання можливостей різноманітних форм інтеграції;

вдосконалення механізму курсоутворення відповідно до струк-турних змін в економіці;

проведення валютно-курсової політики, яка базується на ці-льових орієнтирах сфери грошово-кредитних відносин.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Поточна валютна політика здійснюється на основі щоденних опе-рацій на валютному та фінансовому ринку, а також за допомогою за-стосування контролюючих та регламентуючих важелів впливу на сфе-ру валютних операцій. Тобто, повсякденний рух валютних цінностей між учасниками економічних процесів є об’єктом регулятивного впли-ву поточної валютної політики держави. Важливим елементом прове-дення поточної валютної політики є таргетування валютного курсу.

Центральний банк країни, яка щільно інтегрована у світогоспо-дарські зв’язки і, крім того, має значну частку експорту та імпорту у ВВП, може розглядати рівень зовнішньої купівельної спроможності національних грошей (валютний курс) як проміжний орієнтир мо-нетарної політики. Це означатиме, що стан зовнішнього сектора еко-номіки є як джерелом, так і об’єктом впливу на вектор монетарної політики. Коливання зовнішньої купівельної спроможності націо-нальних грошей багато в чому впливають на стан не тільки реально-го, а й фінансового сектора. Крім того, валютний ринок відображає ту активність кредитних інститутів, яка не пов’язана з кредитуван-ням економіки. Тобто, надлишкова ліквідність банківської системи спрямовується на валютні спекуляції, які можуть дестабілізувати платіжний баланс країни. Тому НБУ часто вибирає за один з про-міжних орієнтирів валютний курс, намагаючись нівелювати вплив на нього тих процесів, що не пов’язані з тенденціями світової економіки чи тенденціями в реальному секторі національного господарства.

Якщо НБУ передбачає високу ймовірність впливу на валют-ний курс суто монетарних чинників, то використання інструментів грошово-кредитного регулювання спрямовується на те, щоб вивіль-нити його зі сфери впливу цих негативних тенденцій.

Стратегічна або структурна валютна політика охоплює до-сить тривалий період та передбачає проведення довгострокових за-ходів структурного характеру щодо послідовної зміни валютного ме-ханізму, а саме: реструктуризацію платіжного балансу країни, зміни у сфері розрахунків в іноземній валюті, запровадження конвертованос-ті валюти тощо. До довгострокової валютної політики включають по-літику щодо участі в міжнародних організаціях валютно-фінансового співробітництва, оскільки членство країни в цих організаціях потре-бує прийняття певних зобов’язань щодо вектора та характеру валют-ної політики. Важливим критерієм відмінності структурної валютної

 

Тема 10. Центральні банки

політики від поточної є реформістський характер заходів у довго-строковій перспективі, що спрямовуються на заміну чи реновацію ключових компонентів валютної системи. До них відносять:

порядок міжнародних розрахунків;

режим валютних курсів;

політику щодо золотовалютних резервів;

режим конвертованості валют;

участь у міжнародних організаціях тощо. Об’єктивними факторами структурної політики є посилення економічної взаємозалежності національних господарств, зміни їх місця і ролі у світогосподарських відносинах, сталість інтересів їх суб’єктів. Довгострокова валютна політика як сукупність заходів, спрямованих на здійснення тривалих структурних змін у світовій валютній систе-мі впливає на поточну політику.

В Україні протягом усього періоду реформування економіки по-літика обмінного курсу Національного банку відображала основні напрями реалізації грошово-кредитної політики, спрямованої на обмеження чи експансію на грошовому ринку. Це відображалося на виборі конкретного режиму встановлення валютного курсу. На прак-тиці це означає, що валютно-курсова політика НБУ за весь період ринкової трансформації ґрунтувалася на послідовному використанні усіх видів режимів обмінних курсів: плаваючого, фіксованого, обмеже-но плаваючого і регульовано плаваючого.

Протягом усього часу існування гривні не припинялися широкі дискусії про режим валютного курсу для України, а іноді навіть понов-лювалися дискусії про доцільність повернення до множинного курсо-утворення. До кінця 1994 р. в Україні практикувалися множинні обмін-ні курси. Необхідність їх була зумовлена вимогами адміністративного обмеження доступу на валютні ринки (для штучного зменшення по-питу, насамперед готівкового, у 1993 р. був зафіксований рекордний рівень інфляції — більше 10000% на рік), а також широким лобіюван-ням експортно-імпортних операцій (насамперед пов’язаних зі значним реекспортом сировинних та низько технологічних матеріалів).

Така множинність утримувала як високі спекулятивні тенденції внаслідок високих валютних премій на різних ринках, так і підви-щувала реальний обмінний курс, роблячи товари українських вироб-ників неконкурентними внаслідок переоцінки національної валюти.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Офіційний та ринково-формовані курси відрізнялися у 2–3 рази. Лише з листопада 1994 р. офіційний курс почав визначатися за ре-зультатами аукціонних торгів, а в 1996 р. після впровадження нової грошової одиниці — гривні вдалося скоротити різницю між біржови-ми та готівковими ринками. Валютні премії, які виникають внаслідок різниці множинних курсів, часто безпосередньо пов’язуються з виго-дами тіньового сектора чи тіньових валютних ринків. Тому утриман-ня множинних курсів також пов’язується з поширенням корупції, що, звичайно, шкодить як розвитку підприємницького середовища, так і репутації країни.

Валютно-курсову політику НБУ останніх п’яти років можна назвати політикою курсової стабільності — з початку 2002 р. до кін-ця 2007 р. девальвація гривні щодо долара становила всього близько 2,2%, або в середньому 0,04% за місяць. Така курсова стабільність, що досить упевнено підтримувалася після значних девальвацій 1998 р. (80,5%) та 1999 р. (52,2%), очевидно, потребує ретельного аналізу її причин і наслідків для грошової сфери та економіки в цілому, а також оцінки подальших перспектив.

Політика курсової стабільності в 2002–2007 pp. не означала консервування застиглої в часі незмінності якогось конкретного значення курсу. В умовах значного за обсягом припливу валюти, суттєвого перевищення пропозиції над попитом і тиску на зміцнення курсу, характерних для зазначеного періоду, ця політика мала на меті забезпечити таку динаміку помірних без значних коливань поступових змін курсу, які найповніше відповідали б широким кінцевим цілям Національного банку — забезпеченню фінансової стабільності та підтримці економічного зростання.

 

Тема 10. Центральні банки