Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

10.4. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Система валютного регулювання в Україні формувалась у склад-них і суперечливих соціально-економічних умовах. Вони характери-зувались різким падінням обсягів виробництва, розривом традицій-них господарських зв’язків між республіками СРСР та колишньої Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), гіперінфляцією, посилен-ням хаотичних процесів в економіці.

На практиці використання такої системи означало реальне вве-дення режиму конвертованості валюти без попереднього забезпечен-ня її економічних передумов (конкурентоспроможної економіки, соці-альних «амортизаторів», гнучкої системи цін, розвинутої банківської інфраструктури, помірних темпів інфляції тощо). Результатом тако-го підходу стала хронічна нерівновага на валютному ринку (нестача пропозиції), постійна девальвація національної валюти, доларизація внутрішнього обігу та бартеризація зовнішньоторгового обороту.

Нормативно-правові передумови управління валютною сферою в Україні як незалежній державі були закладені прийняттям 16 квіт-ня 1991 р. Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

 

Тема 10. Центральні банки

Обов’язковому розподілу підлягала виручка в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності всіх суб’єктів цієї діяльності.

У 1993 р. вводиться в дію Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого № 15 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Цим Декретом визначаються основні принципи валют-ного регулювання в країні, порядок виконання валютних операцій, функції державних органів, що забезпечують валютне регулювання, а також права і обов’язки суб’єктів валютних відносин та їх відпові-дальність за порушення валютного законодавства.

Згідно з Декретом, єдиним законним платіжним засобом на те-риторії України є валюта України. У зв’язку з цим усі надходження резидентам країни в іноземній валюті підлягають обов’язковому про-дажу через уповноважені банки.

У статті 8 Декрету «Валютний (обмінний) курс» визначається, що рівень валютного курсу встановлюється «Національним банком України на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України».

З жовтня 1994 р. розпочався новий етап розвитку валютного ре-гулювання в Україні. Суть його полягала в подальшій лібералізації валютного ринку, встановленні єдиного обмінного кур су для готівко-вих розрахунків, у підготовці передумов для введення нової грошової одиниці — гривні. Підвалини цього етапу заклада лися Указом Пре-зидента України від 22 серпня 1994 p., котрий виз начав правові рамки функціонування міжбанківського валютного ринку і передбачав у II півріччі 1994 р. забезпечити поступове збли ження й уніфікацію офіційного і ринкового валютних курсів.

На цьому етапі розвитку валютного регулювання, що тривав до вересня 1996 p., основним напрямом валютної політики, передба-ченим програмою економічних реформ Президента України, було здійснення заходів щодо поступової лібералізації та децентралізації валютного ринку України, а саме:

створення умов, які б щонайбільше наближали курс націо-нальної валюти до його реального значення (розформування Тендерного комітету, визначення курсу українського карбо-ванця на підставі відновлених торгів на УМВБ);

забезпечення пріоритету національної валюти як платіжного засобу через поступове обмеження готівкового та безготівко-вого обігу іноземної валюти в Україні;

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

здійснення децентралізації внутрішнього валютного ринку (створення незалежних валютних бірж у різних регіонах кра-їни, зняття обмежень на здійснення операцій на міжбанків-ському валю тному ринку з купівлі-продажу іноземної валюти щодо поточних операцій);

здійснення лібералізації внутрішнього валютного ринку (по-ступове скорочення обмежень щодо використання валюти та форми платежів).

Розвиток валютного ринку в Україні, забезпечення внутрішньої конвертованості та певна стабілізація національної валюти створи-ли передумови для того, щоб Україна у травні 1997 р. могла заявити про приєднання до статті VIII Статуту МВФ. Це означало, що з юри-дичного погляду в рамках світової валютної системи гривня стала віль но конвертованою валютою за поточними операціями.

Після успішного впровадження гривні восени 1996 р. Україна ви-йшла на новий рівень своєї стабілізаційної політики, адже введення нової грошової одиниці в країнах з перехідною економікою часто роз-глядається як важливий необхідний крок започаткування реального відродження економіки. Валютна політика 1997 р. характеризувала-ся своєю послідовністю і прозорістю, що, звичайно, було зумовлено встановленням чіткого валютного коридору та його утримуванням протягом усього року.

У 1999 р. валютна політика зазнала ще одного нового повороту, що суттєво відрізняв її реалізацію від такої, що спостерігалась у два попередні роки. Стрімка девальвація в 1999 р. була продовженням кризи 1998 р., а слабкі структурні перетворення не дали можливос-ті усунути кризові чинники. Головною ознакою валютної політики року стало безумовне наповнення валютних резервів центрального банку в умовах наближення високих виплат обслуговування зовніш-ніх боргів і фактично повної відмови від інтервенцій на підтримку національної валюти. Вартістю такої політики стало падіння гривні в другій половині 1999 р. — на початку 2000 р.

Відповідно до грошово-політичних цілей НБУ проводить поточ-ну валютну політику та довгострокову або стратегічну (структур-ну) валютну політику.

Поточна валютна політика — це сукупність заходів, спрямо-ваних на щоденне, оперативне регулювання валютного курсу, валют-224

 

Тема 10. Центральні банки

них операцій, функціонування валютного ринку та ринку золота, у тому числі за допомогою дисконтної та девізної політики, зокрема валютної інтервенції, валютних обмежень, валютного субсидування та диверсифікації валютних обмежень.

Головним завданням поточної валютної політики є забезпечення нормального функціонування національної валютної системи, уник-нення стійкого від’ємного сальдо платіжного балансу країни, узго-дження інтересів як експортерів, так й імпортерів.