Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Функції центральних банків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

10.2. Функції центральних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Основні функції, що здійснюються всіма без винятку централь-ними банками, поділяються на регулювальні, контрольні та обслуго-вувальні.

До регулювальних функцій відносять:

управління сукупним грошовим оборотом;

регулювання грошово-кредитної сфери;

регулювання попиту та пропозиції на кредит. Під контрольними функціями розуміють:

—        здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи;

—        проведення валютного контролю.

Обслуговувальні функції здійснюються при:

організації платіжно-розрахункових відносин комерційних банків;

кредитуванні банківських установ та уряду;

виконані центральним банком ролі фінансового агента уряду.

А тепер розглянемо ці функції більш детально.

Регулювальна функція, яка притаманна всім без винятку цен-тральним банкам, включає розробку та проведення грошово-кредитної політики, яка, в свою чергу, включає в себе:

визначення напрямів розвитку грошово-кредитної політики;

вибір основних інструментів грошово-кредитної політики;

створення та впровадження статистичної бази даних по гро-шовій масі, кредитах та заощадженнях;

проведення аналізу і досліджень з проблем економіки та грошово-кредитної сфери даної країни або інших держав, які створюють основу грошово-кредитної політики;

складання грошових програм та контроль за їхнім виконанням.

Не менш важливою регулювальною функцією центрального бан-ку є регулювання попиту та пропозиції на кредит та іноземну валюту, що здійснюється за допомогою проведення інтервенцій на грошовому та валютному ринках. З метою кредитної експансії центральні бан-ки застосовують заходи щодо зниження рівня ліквідності кредитно-банківських інститутів, а при кредитній експансії застосовують про-тилежні дії. Аналогічне значення мають валютні інтервенції.

 

Тема 10. Центральні банки

Контроль за функціонуванням кредитно-банківської системи — одна з основних функцій центральною банку, яка зумовлена необхід-ністю підтримати стабільність цієї системи, оскільки довіра до наці-ональної грошової одиниці допускає наявність стійких та ефективно працюючих кредитно-банківських інститутів.

Не менш важливою контрольною функцією центрального банку є здійснення валютного контролю та валютного регулювання.

Забезпечення безперебійного функціонування системи готівкових та безготівкових розрахунків — одна з обслуговувальних функцій центрального банку.

Першочергово діяльність центрального банку в цій сфері обмеж-увалась випуском в обіг паперово-грошових знаків. Грошова емісія і зараз є основою діяльності всіх центральних банків. У подальшому в міру розвитку безготівкових розрахунків центральний банк почав виступати в ролі організатора і учасника платіжно-розрахункових відносин.

За допомогою кредитування уряду центральні банки здійснюють фінансування державного боргу та дефіциту державного бюджету. Це особливо широко використовується в країнах, що розвиваються, де позики центрального банку уряду становлять значну частину їхніх активів. І навпаки, розвинуті держави уникають подібної практики. У зв’язку з цим така функція відноситься не до основних, а до до-даткових.

Ще одна обслуговувальна функція центрального банку — здій-снення ним ролі фінансового агента уряду, тобто ведення урядових рахунків та управління активами різних урядових відомств. У деяких країнах, наприклад у США, центральні банки здійснюють цю функ-цію разом з комерційними банками. В інших державах, наприклад в Італії, центральний банк є практично бухгалтером урядових установ.

Додаткові функції центрального банку не пов’язані безпосеред-ньо з його головним завданням (збереження стабільності національ-ної грошової одиниці), але сприяють його реалізації. До цих функцій відносять: керування державним боргом, проведення аналітичних розслідувань та ведення статистичної бази даних, виготовлення бан-кнот тощо.

Функції проведення аналітичних та статистичних досліджень за своїм характером можуть бути досить неоднаковими та нерівно

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

значними в центральних банках різних країн. Аналіз у сфері грошово-кредитної та валютної політики в основному ґрунтується на даних платіжних балансів. У деяких країнах (Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Японії) це зумовлено делегуванням центральному бан-ку функції збору та аналізу такого роду даних.

Завдання всіх центральних банків — випуск в обіг банкнот та за-безпечення їхньої циркуляції на території країни. При цьому лише деякі центральні банки (Італії, Великобританії, Бельгії, Іспанії) ма-ють спеціальні структурні підрозділи по випуску банкнот.

Таким чином, центральні банки — це органи державного регу-лювання економіки, яким надано монопольне право випуску бан-кнот, регулювання грошового обігу, кредиту, валютного курсу, зберігання золотовалютних резервів. Центральний банк є «банком банків», фінансовим агентом уряду при обслуговуванні державного бюджету.