Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Загальна характеристика центральних банків : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

10.1. Загальна характеристика центральних банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Головною ланкою банківської та кредитної системи будь-якої держави є центральний банк.

Центральний банк — це емісійно касовий центр країни (державна установа), що здійснює нагляд за банківською системою і несе відпо-відальність за проведення монетарної політики в державі з метою за-безпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки.

Центральні банки в їх сучасному вигляді існують порівняно не-давно. На ранніх стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежову-вання між центральними (емісійними) та комерційними банками не було. Комерційні банки активно вдавались до випуску банкнот з ме-тою залучення капіталу. У міру розвитку кредитної системи проходив процес централізації банківської емісії в деяких великих комерційних банках. Підсумком цього процесу стало закріплення за одним з банків монопольного права на випуск банкнот. Спочатку такий банк нази-вався емісійним, або національним, а в подальшому — центральним, що відповідало його зверхньому положенню в кредитній системі.

Перший національний банк — шведський «Ріксбанк» — був за-снований у 1668 р. на межі переходу від феодалізму до капіталізму. В 1694 р. був заснований Банк Англії. Але ці банки не володіли правом на емісію грошових знаків і їх функції відрізнялись від функцій су-часних центральних банків. Так, Банк Англії спочатку повинен був фінансувати торгівлю та промисловість, а Банк Нідерландів — вну-трішню та зовнішню торгівлю. Центральні банки в їхньому сучасно-му вигляді виникли в XIX ст. Тепер практично в усіх країнах світу існують центральні банки, але між ними є вагомі відмінності, зумов-лені особливостями політичного та фінансово-економічного розвит-ку країн.

 

Тема 10. Центральні банки

Серед різних функцій центральних банків потрібно виділити основні, без яких неможливе виконання головної мети центрального банку, — збереження стабільності національної грошової одиниці, про-фесійному нагляді та координації діяльності банківської системи; та додаткові, що відповідають рішенню цього завдання.

Центральні банки самостійно розробляють і впроваджують кон-кретні заходи щодо реалізації пріоритетів грошово-кредитної полі-тики, визначених урядом, беруть безпосередньо участь у формуванні пропозиції грошей, щоб ефективно здійснювати урядові програми і стимулювати економічну кон’юнктуру в країні.

Центральні банки мають особливий правовий статус, обумовле-ний тим, що вони поєднують у собі окремі риси банківської устано-ви і державного органу управління. Центральні банки здійснюють банківські операції, що приносять дохід (кредитування комерційних банків, операції з іноземною валютою, операції з цінними паперами), але метою проведення цих операцій не є проведення прибутку.

Центральний банк нашої країни — Національний банк Украї-ни — за своїми функціями принципово не відрізняється від цен-тральних банків інших країн. Він підзвітний Верховній раді України, а тому незалежний від Уряду, але активно співпрацює з ним.

Зростаючі масштаби сучасної економічної діяльності, усклад-нення характеру внутрішніх та зовнішніх господарських зв’язків суб’єктів господарювання створюють об’єктивні економічні пере-думови посилення ролі держави в регулюванні суспільного вироб-ництва. Основні завдання економічної політики держави в умовах ринкової економіки зумовлені існуючими рівнями інфляції та безро-біття, досягненням певних темпів економічного зростання і рівнова-ги платіжного балансу. Успішність досягнення таких цілей значною мірою залежить від ефективності роботи кредитно-фінансової сис-теми країни, ключова ланка якої — центральний банк. Він є голо-вним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою монетарних важелів. Відповідно до монетарних цілей центральний банк проводить державну валютну політику, осно-вними критеріями визначення якої є рівень розвитку валютного ринку, валютний курс і пов’язана з ним стабільність національних грошей. За таких обставин валютно-курсова політика як одна з го-ловних форм регулювання зовнішньоекономічних відносин набуває

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

ключового значення в практичній реалізації державного впливу на перебіг усіх господарських процесів з метою реалізації стратегії еко-номічного розвитку і розбудови ефективно функціонуючого ринко-вого механізму.

Валютно-фінансові відносини є складовою економіки окре-мих країн та світового співтовариства в цілому. Тісні економічні зв’язки між країнами мають як негативний, так і позитивний вплив на стан світової та національної валютних систем. Саме механізми валютного регулювання забезпечують стабільність валютних від-носин в окремій державі й у світі, захищають національні валютні системи від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, сприяють вирішенню економічних проблем держави. Перехід до відкритої ринковоорієнтованої економіки, що здійснюється в Україні в ме-жах економічної реформи, розширення зовнішньоекономічної ді-яльності, спрямованої на поглиблення світогосподарських зв’язків, зумовили необхідність глибокого, всебічного обґрунтування тих принципових змін, що відбуваються в процесах валютного регулю-вання в умовах переходу від адміністративно-командної до ринко-вої економіки.

Основною метою грошово-кредитної та валютної політики, як правило, є стабільний рівень цін та стабільність грошової одиниці.

Цінову стабільність у якості кінцевої мети грошово-кредитної по-літики обирають, насамперед, економічно розвинуті країни, зокрема це стосується країн, де центральні банки таргетують інфляцію. Пер-шими про цінову стабільність подбали влади Нової Зеландії (1990 р.) та Канади (1991 р.), згодом до них приєднались Велика Британія, Фінляндія, Швеція, Австралія та Іспанія. У європейській системі цен-тральних банків влада кожної країни обрала первинною метою своєї політики цінову стабільність. В Японії у 1998 р. законодавство про центральний банк було переглянуто, у результаті чого цінова стабіль-ність була визначена як принцип валютного та грошово-кредитного регулювання (табл. 10.1).

У законах про центральний банк країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою кінцевою метою зазначено “внутрішня та зовнішня стабільність національної грошової одиниці» — низька ін-фляція та стійкий валютний курс.

 

Тема 10. Центральні банки