Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

9.2. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

установи

Останніми роками на національних ринках позикових капіталів розвинутих країн важливу роль стали відігравати спеціалізовані не-банківські кредитно-фінансові інститути, які посіли важливе місце в накопиченні та мобілізації грошового капіталу.

Кредитно-фінансові установи в переважній більшості країн по-сідають важливе місце у їх кредитних системах, спеціалізуються на виконанні кількох операцій або в обслуговуванні обмеженого кола клієнтів, а останніми роками навіть починають діяти як серйозні кон-куренти комерційних банків на ринку фінансових послуг. Найважли-вішою їх ознакою є вузька спеціалізація, обслуговування тих секторів ринку позичкових капіталів, де потрібні спеціальні знання й особливі технічні прийоми, які з різних причин не достатньо якісно обслугову-ються комерційними банками.

Розвиток кредитно-фінансових інститутів в Україні зумовлений задоволенням об’єктивних потреб у фінансових послугах у зв’язку з переходом до моделі динамічно зростаючої економіки, зростанням доходів і заощаджень різних верств населення, оптимізацією струк-тури виробничих витрат підприємств усіх форм власності, приско-ренням і полегшенням руху капіталів та забезпеченням довгостроко-вого інвестування коштів.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

У нашій державі така ланка кредитної системи розвинута ще до-сить слабо. Це підтверджується фактом дуже незначної величини їх-ніх активів у сукупному ВВП (на 2007 рік активи позабанківських кредитних установ становили до 2% від ВВП). У розвинутих країнах таких як Німеччина цей показник сягає 75,5% від ВВП, а в США 261,8%.

Становлення вітчизняних небанківських кредитних установ від-бувається дуже повільно і зовсім не відповідає тим завданням, що стоять перед державою в період розбудови ринкової економіки. Се-ред найбільш актуальних проблем, які гальмують формування по-тужної ланки небанківських кредитних установ і посиленням їх ролі в розвитку вітчизняної економіки, є:

недосконале правове поле, в межах якого ці установи діють;

високий рівень недовіри населення до дії багатьох установ цієї системи з причин багатьох випадків шахрайства з боку органі-заторів цілого ряду фінансових компаній;

досить слабкий контроль держави за діями позабанківських кредитних установ, що значно підвищує ступінь ризику всіх учасників цього процесу і, передусім, ризик головного аген-та — інвестора.

До таких установ слід віднести: страхові компанії, пенсійні фон-ди, позиково-ощадні асоціації, будівельні товариства, інвестиційні та фінансові компанії, інвестиційні та благочинні фонди, кредитні спіл-ки, страхові компанії тощо. Ці інститути суттєво потіснили банки в акумуляції заощаджень населення і стали важливим постачальником позикового капіталу.

Основні форми діяльності цих установ на ринку позикових капі-талів зводяться до акумуляції заощаджень населення, надання креди-тів через облігаційні позики корпораціям та державі, мобілізації капі-талу через усі види акцій, надання іпотечних та споживчих кредитів, а також кредитної взаємодопомоги. Вказані інститути ведуть гостру конкуренцію між собою як за залучення грошових коштів, так і в сфе-рі кредитних операцій.

Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди здійснюють креди-тування малих та середніх фірм. Їхні інвестиційні програми розрахо-вані, як правило, на недовготривалий період і здійснюються в неве-ликих масштабах, на відміну від інвестиційних банків. Інвестиційні

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

компанії бувають двох видів: відкритого та закритого типу. В першо-му випадку інвестиційні компанії зобов’язуються викупити свої акції в акціонерів, у другому — ні.

Становлення ринкової економіки в Україні й гострота проблеми інвестиційних ресурсів зумовлюють необхідність розвитку інвести-ційних інститутів. В Україні вони виникли ще до того, як з’явилися перші законодавчі акти, що регламентували їхню діяльність. На почат-ку 1994 р. Президент України підписав Указ «Про інвестиційні фон-ди і інвестиційні компанії». Відповідно до указу Президента України, передбачено створення інститутів взаємного інвестування у формі ін-вестиційних фондів та інвестиційних компаній. Основна різниця між ними знаходилась у площині їх різних можливостей на ринку цінних паперів. Інвестиційні фонди створювалися як інститути спільного ін-вестування, тоді як інвестиційна компанія виступала як професійний торговець на ринку цінних паперів, крім того, за певних умов мала змогу здійснювати і колективне інвестування. Різниця була також у розмірах статутного фонду, формах організаційної структури та ін.

Інвестиційний фонд в Україні створювався як юридична особа, функцією якого було спільне інвестування. Його організаційна фор-ма — акціонерне товариство закритого та відкритого типів. Статут-ний фонд формується за рахунок грошових коштів, цінних паперів, нерухомого майна тощо.

Згодом у 2001 р. прийнято Закон України «Про інститути спіль-ного інвестування(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Згідно з положеннями цього закону, в Україні створюються ін-ститути спільного інвестування, які можуть бути відкритого, інтер-вального і закритого типів.

За формою своєї організації інститути спільного інвестування можуть бути як корпоративними інвестиційними фондами, так і па-йовими.

Корпоративний інвестиційний фонд організовує свою діяльність за нормами, що встановлені законом України для акціонерних това-риств.

Пайові інвестиційні фонди — це активи, які належать інвесто-рам на правах спільної часткової власності. Ці активи знаходяться в управлінні компанії, яка спеціалізується на управлінні активами. Па-йові інвестиційні фонди не є юридичними особами.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Як свідчить досвід високорозвинутих країн Заходу, подальше вдо-сконалення інвестиційного бізнесу відбувається в напрямі посилення тієї ланки, яка забезпечує саме колективну організацію інвестування. Така перспектива розвиває і вітчизняні інвестиційні фонди. В 2007 р. в Україні було зареєстровано 107 публічних інститутів спільного ін-вестування. З них 8 -відкритих, 19 — інтервальних, 53 — закритих, а 27 перебували в процесі реєстрування [17, с. 26-35].

Фінансові компанії здійснюють кредитування клієнтів шляхом купівлі їх боргових зобов’язань. Серед фінансових компаній важли-ве місце посідають холдинг-компанії. Купівля зобов’язань дозволяє їм тримати великі пакети акцій компаній і здійснювати контроль над їхньою діяльністю. До фінансових компаній відносяться і кредитні установи, що обслуговують гуртову та роздрібну торгівлю, зокрема діючі у сфері споживчого кредиту.