Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Фінансові посередники та їх місце в структурі фінансового ринку : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

9.1. Фінансові посередники та їх місце в структурі фінансового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Кошти від «заощаджувачів» до «позичальників» передаються завдяки прямому та опосередкованому фінансуванню. Розглянемо процес опосередкованого фінансування, тобто передачу коштів за до-помогою фінансових посередників, зображену на рис. 9.1.

До складу фінансових посередників входять такі типи кредитно-фінансових установ:

депозиторські установи (комерційні банки та ощадні устано-ви, взаємоощадні банки, позикоощадні асоціації та кредитні спілки);

ощадні установи контрактного типу (страхові компанії — ком-панії зі страхування життя, компанії, що забезпечують інші види страхування, пенсійні фонди);

інвестиційні посередники (інвестиційні та іпотечні банки, фі-нансові компанії).

Основна їхня функція — допомога в передачі коштів від по-тенційних заощаджувачів до потенційних інвесторів і навпаки. Фі-нансові посередники створюють свої фонди, беручи кошти в борг у заощаджувачів, за що останнім виплачується відсотковий дохід. Аку-мулюючи так кошти, вони надають їх під вищі відсотки інвесторам. Різниця між отриманим і виплаченим відсотковим доходом спрямо-вується на покриття витрат фінансового посередника та на його при-буток.

Є різні види фінансових посередників. Розглянемо їх доклад-ніше.

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

 

Рис. 9.1. Небанківські фінансово-кредитні установи в структурі фінансового ринку

• Депозиторські установи — кредитно-фінансові установи, що мають право залучати внески на депозитні рахунки. До складу таких установ входять:

а) комерційні банки — кредитні установи, що надають клієнтам універсальні банківські послуги. Джерелом залучення коштів є вне-ски клієнтів на депозитні рахунки. Кошти позичкового фонду, що є в

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

кожному комерційному банку, використовуються для надання бан-ківського та споживчого кредиту, для придбання державних і муні-ципальних облігацій (детально це питання буде розглянуто в темі № 11);

б) ощадні установи, що розподіляються на:

позиково-ощадні асоціації — кредитно-фінансова установа, що акумулює кошти, які зберігаються на ощадних, термінових і чекових депозитах. Кошти, що зберігаються в цих установах, використовуються для надання кредиту під заставу нерухо-мості;

кредитні спілки — невеликі фінансові установи, що утворю-ються на кооперативних засадах певної соціальної групи для надання кредитів членам цієї групи.

Джерелами залучення коштів є внески учасників спілки, а вико-ристовуються вони для надання споживчого кредиту.

•          Ощадні установи контрактного типу — це кредитно-фінансові установи, які залучають довготермінові заощадження на контрактних засадах. Фонди свої формують завдяки періодичним внескам

згідно з контрактами.

Ощадні установи поділяються на:

а)         компанії із страхування життя, страхування від пожеж і нещасних випадків. Кошти цих компаній формуються за рахунок внесків

юридичних і фізичних осіб, а використовуються для довготермінового кредитування і фінансування, завдяки купівлі державних облігацій, акцій та облігацій корпорацій;

б)         пенсійні фонди створюються фірмами для сплати пенсій робітникам і службовцям. Створення таких фондів дозволяє знизити податкові платежі фірм і використати їхні кошти для придбання акцій

та облігацій корпорацій.

•          Інвестиційні посередники, до складу яких долучаються:

а) інвестиційний банк, який проводить довготермінове кредиту-вання, завдяки чому імовірне втілення великих науково-технічних проектів. Розподіл функцій між комерційними та інвестиційними банками, наприклад, у США відбувся після кризи 1929-1933 років.

Спеціалізація у сфері довготермінового кредитування має сенс, оскільки впровадження великих інвестиційних проектів пов’язане із значним ризиком. Інвестиційний банк мобілізує довгостроковий по

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

зичковий капітал і передає його позичальникам завдяки випуску та розміщенню облігацій або інших боргових зобов’язань;

б)         іпотечний банк — банк, що спеціалізується на видачі довготермінової позики під іпотеки (тобто ресурси за рахунок випуску та розміщення іпотечних облігацій);

в)         фінансова компанія — отримує фонди шляхом продажу комерційних паперів, випуску акцій та облігацій. Залучені кошти надає

споживачам у вигляді позик або кредитів на придбання споживчих

товарів довготермінового користування, для ремонту будинків, на

потреби малого бізнесу.

Наведена класифікація фінансових посередників характерна для кредитно-фінансової системи США, але значна кількість фінансових посередників уже працює на українському фінансовому ринку.