Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
При проведенні тех-нічного нагляду здійснюється: : Готельний бізне. Tеорія та практика : Бібліотека для студентів

При проведенні тех-нічного нагляду здійснюється:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

—        перевірка дотримання підприємством вимог до серти-фікованих готельних послуг шляхом перевірки їхньої відпо-відності нормативній і технічній документації, відповідності змін у документації;

—        оцінка процесу надання готельних послуг, атестація підприємства;

—        перевірка дотримання умов ліцензійної угоди, що скла-дається з перевірки правильності нанесення знаку відповід-ності категорії (зірки) на картці гостей, квитанції, рекламних матеріалах, вивісках.

Згідно результатів технічного нагляду органу сертифікації складається звіт, у якому вказуються можливі причини невід-повідності готельних послуг встановленим вимогам і пропо-нуються коригуючи заходи. Один екземпляр звіту отримує заявник.

Позапланова перевірка готельного підприємства органом сертифікації здійснюється при надходженні скарг щодо сер-тифікованих послуг від клієнтів, органів, що здійснюють державний або громадський контроль готельних послуг згід-но законодавчих актів. Додаткові перевірки можуть також проводитись при надходженні інформації про зміни техноло-гії, характеристик або номенклатури готельних послуг або умов обслуговування.

 

Дія сертифіката відповідності і ліцензійної угоди може бу-ти призупинена у випадку:

—        встановлення невідповідності готельних послуг вимо-гам нормативних документів щодо їхньої безпеки;

—        невідповідності умов для забезпечення безпеки готель-них послуг;

—        виявлення невідповідності послуг вимогам норматив-них документів стосовно наданої готелю категорії (зірки);

—        встановлення змін, внесених у нормативну і техноло-гічну документацію на готельні послуги без попередньої зго-ди з органом сертифікації;

—        порушення правил використання сертифіката і знака відповідності;

—        надходження скарг і претензій щодо сертифікованих готельних послуг;

—        відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

У випадку призупинення дії сертифіката відповідності ор-ган сертифікації у трьохденний термін надає письмову інфо-рмацію про прийняте рішення стосовно призупинення або відміну дії виданого сертифіката відповідності в Держстан-дарт України, його територіальний орган, Держкомтуризму України і заявнику. Рішення про призупинення дії сертифіка-та відповідності може бути відмінено у випадку проведення коригуючи заходів заявником у визначені органом сертифі-кації готельних послуг термін. Після закінчення цього термі-ну проводиться технічний нагляд, який може проводитись згідно спрощеної процедури з урахуванням результатів попе-реднього технічного нагляду.

Рішення про відміну дії сертифіката відповідності може прийматись у випадку:

—        недоліки неможливо усунути у відведений час;

—        коригуючи заходи не виконані або не мали наслідків у визначений рішенням про при зупинку дії сертифікату відпо-відності термін;

—        не виконано умови ліцензійної угоди.

Відміна сертифіката відповідності настає з моменту його

вилучення з Реєстру Системи.

Готельні послуги, на які відмінено дію сертифіката відпо-відності можуть бути заявлені готельним підприємством на

 

повторну обов’язкову сертифікацію після виконання засобом розміщення коригуючи заходів, скерованих на усунення порушень, виявлених в процесі технічного нагляду. У такій ситуації заходи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої обов’язкової сертифікації певної по-слуги.

Якщо заявник намагається оскаржити рішення про відмі-ну ліцензії на право використання сертифіката відповідності і маркування знака відповідності (зірок) готельних послуг, за-значених у сертифікаті і пропонованих заявником упродовж терміну дії ліцензії, подається апеляція в орган сертифікації готельних послуг не пізніше одного місяця після отримання повідомлення про прийняте рішення. Подача апеляції не при-зупиняє дії прийнятого органом сертифікації рішення.

Апеляція розглядається органом сертифікації у місячний термін з дня надходження. Для розгляду спірних питань створюється апеляційна комісія. Заявник має право виступу на засіданні комісії. У випадку незгоди з рішенням апеляцій-ної комісії, заявник має право упродовж десяти днів з дня отримання рішення звернутись у Комісію з апеляцій Націо-нального органу з сертифікації або у суд.

Готельні підприємства, які здійснюють господарську дія-льність без сертифіката відповідності застосовуються заходи фінансового впливу у формі штрафних санкцій в обсягах, пе-редбачених законом.

Ліцензування діяльності у готельній сфері, згідно законо-давчої і нормативної бази України щодо засобів розміщення туристів, які надають послуги з тимчасового розміщення, ха-рчування, екскурсійного обслуговування, розваг та інших ту-ристичних послуг, проте не забезпечують розробку і комп-лексну пропозицію туристичних послуг (тур операторська діяльність) і не здійснюють посередницьку діяльність з реалі-зації туристичного продукту або реалізацію супутніх послуг (турагентська діяльність) їхня діяльність не підлягає ліцензу-ванню.

Окрім обов’язкової сертифікації, готельні підприємства можуть проходити добровільну сертифікацію. Добровільна сертифікація готелів проводиться лише щодо системи якості послуг.

 

ш

 

Питання для контролю

 

1.         Назвіть головні принципи визначення структури якості об-слуговування у світовому досвіді управління якістю обслуго-вування.

2.         Охарактеризуйте особливості якості готельних послуг.

3.         Які форми контролю в управлінні якістю послуг використо-вуються у готельних підприємствах.

4.         Назвіть головні чинники, що впливають на якість обслугову-вання у готелях.

5.         Охарактеризуйте механізм управління якістю послуг у го-телях.

6.         Проаналізуйте нормативно-правові та нормативно-експлуа-таційні передумови державного регулювання якості послуг у готельній сфері України.

7.         Охарактеризуйте порядок проведення сертифікації у готелях України.