Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці : Охорона праці : Бібліотека для студентів

1.5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Державна політика України в галузі охорони праці визначається Верховною Радою відповідно до Конституції і базується на принципах:

-          пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

-          підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпеченням су-цільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та про-дукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкі-дливих умов праці;

-          комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі зага-льнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досяг-нень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;

-          соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди осо-бам, які потерпіли від нещасних випадків та професійних захворювань;

-          встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підпри-ємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

-          використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученні до-бровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

-          інформування населення, проведення навчання, професійної під-готовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

-          забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми охоро-ни здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведен-ня консультацій між власниками та працівниками, між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та держав-ному рівнях;

-          адаптації трудових процесів до можливостей працівника з ураху-ванням його здоров'я та психологічного стану;

-          міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, викорис-тання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і під-вищення безпеки праці.

Усі норми стосовно охорони праці умовно поділяються на чотири групи:

1) створення безпечних умов праці ще на стадії проектування виро

бничих об’єктів, розробки нових технологій, ефективних засобів вироб-ництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих. За-бороняється приймати і використовувати їх у виробництві, якщо вони не забезпечують здорових і безпечних умов праці;

2)         гарантування безпеки працюючих у період самого процесу виро-бництва з розробленням відповідних нормативних вимог, інструкцій;

3)         регламентація порядку видачі засобів індивідуального захисту і лі-кувально-профілактичного харчування, виділення і використання коштів на охорону праці, проведення за кошти власника попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, що передбачене Законом «Про охорону праці»;

4)         загальний і спеціальний нагляд та контроль за охороною праці, а також відповідальність за його порушення.