2.1.9.3. Нормативні акти з охорони праці на окремих об’єктах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Загрузка...

Крім державних нормативних актів з охорони праці існують і норма-тивні акти, що діють на окремих об’єктах. Власники підприємств, уста-нов, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основі Державних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації. До таких актів на-лежать:

1.         Положення про систему управління охороною праці на підприємс-тві;

2.         Положення про службу охорони праці на підприємстві;

3.         Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;

4.         Положення про роботу уповноважених трудового колективу;

5.         Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівни-ків з питань охорони праці;

6.         Положення про організацію і проведення первинного і повторного інструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму;

7.         Положення про організацію попереднього і періодичного медич-них оглядів працівників;

8.         Положення про санітарну лабораторію на підприємстві;

9.         Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;

 

10.       Інструкції про заходи пожежної безпеки;

11.       Інструкції про порядок проведення зварювальних та інших вог-невих робіт на підприємстві;

 

12.       Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

13.       Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані про-ходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

14.       Наказ про організацію безкоштовної видачі працівниками певних категорій лікувально-профілактичного харчування;

15.       Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спец-одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

16.       Наказ про організацію безкоштовної видачі молока й інших рів-ноцінних харчових продуктів працівникам, що працюють у шкідливих умовах.

Виходячи зі специфіки робіт та вимог чинного законодавства, керів-ник об’єкта затверджує нормативні акти із вищезазначеного списку та інші, що регламентують питання охорони праці.