Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Програмно-цільовий метод планування бюджету : Місцеві фінанси : Бібліотека для студентів

4.4. Програмно-цільовий метод планування бюджету


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

На даний час в Україні планування місцевих бюджетів здій-снюється за допомогою програмно-цільового методу. Цей метод планування бюджету дає можливість спрямовувати бюджетні кошти відповідно до пріоритетів суспільного розвитку.

Процес програмно-цільового планування включає такі етапи:

1.         Стратегічне планування:

-          визначення довго- та середньострокових цілей;

-          відбір першочергових програм, виходячи з фінансових

можливостей;

-          прийняття програмних документів органів влади.

2.         Формування програм:

-          розробка, аналіз і відбір програм, визначених у програмних документах;

 

-          розробка розпорядниками бюджетних коштів короткострокових і середньострокових програм і завдань, які вони повинні реалізувати.

3. Складання бюджету:

-          визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації програм;

-          оцінювання очікуваних результатів;

-          моніторинг ресурсної бази, її вартісне оцінювання;

-          подання бюджетних запитів для включення програми до бюджету;

-          визначення обсягів видатків на відповідну бюджетну про-граму, виходячи з результатів діяльності, оцінювання планів та визначеного Мінфіном граничного обсягу видатків головного ро-зпорядника бюджетних коштів.

Завдання середньострокового бюджетного планування:

-          поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроб-лення узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;

-          визначення загальних цілей бюджетної політики та забез-печення відкритості в їх досягненні впродовж багатьох років;

-          визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері дер-жавних видатків;

-          забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмів контролю за їх реалізацією;

-          удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів;

-          підвищення відповідальності головних розпорядників бю-джетних коштів за ефективне та раціональне їх використання;

-          посилення загального бюджетного контролю щодо ефек-тивного розподілу і використання бюджетних коштів.

Складові елементи бюджетних програм: мета, завдання, на-прями діяльності та результативні показники.

Мета бюджетної програми - це законодавчо визначені ос-новні цілі, яких слід досягти в результаті виконання конкретної бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми - це конкретні цілі, яких не-обхідно досягти в результаті виконання бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду, оцінювання яких здійснюється за допомогою результативних показників.

 

Напрями діяльності бюджетної програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання її завдань бюджетної програми з ви-значенням напрямів витрачання бюджетних коштів. Напрями ді-яльності бюджетної програми повинні відповідати завданням і функціям головного розпорядника бюджетних коштів. Визначен-ня напрямів діяльності забезпечує реалізацію бюджетної програ-ми в межах коштів, виділених на цю мету.

Результативні показники - характеризують кількісні та якісні результати виконання бюджетної програми, що підтвер-джуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і дають можливість оцінювати використання коштів на виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми поділяються на такі групи:

Показники затрат - визначають обсяги та структуру ресур-сів, які забезпечують виконання бюджетної програми:

-          державне управління: кількість підвідомчих установ, шта-тних одиниць, отриманих листів, доручень, звернень громадян;

-          освіта: кількість навчальних закладів за категоріями, обся-ги годин навчального процесу, чисельність працівників навчаль-ного закладу та кількість учнів;

-          охорона здоров'я: чисельність працівників галузі (за кате-горіями), кількість медичних установ (за типами) та кількість хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні;

-          житлово-комунальне господарство: загальна житлова

площа, що потребує проведення капітального ремонту.

Показники продукту - використовуються для оцінювання досягнення поставлених цілей (кількість користувачів товарами, роботами, послугами, виробленими у процесі виконання бюдже-тноїпрограми):

-          державне управління: кількість підготовлених та прийнягах рішень, кількість перевірок, обсяг наданих послуг та отриманих ко-штів (дозволи, ліцензії), кількість вирішених пигань, доручень;

-          освіта: чисельність випускників;

-          охорона здоров'я: чисельність відвідувачів поліклінік, амбула-торій, кількість амбулаторних візитів, кількість пролікованих;

-          житлово-комунальне господарство: площа відремонтова-ного житлового фонду.

 

Показники ефективності - визначаються як відношення кі-лькості вироблених товарів (виконання робіт, надання послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту):

-          державне управління: кількість наданих послуг та прийнятих рішень на одного працівника; витрати на утримання однієї штатної одиниці, витрати на відрядження в розрахунку на 1 особу;

-          освіта: вартість навчання одного учня, витрати на один на-вчальний заклад, кількість навчальних годин на одного вчителя;

-          охорона здоров'я: кількість пацієнтів на одного лікаря, ва-ртість ліжко-дня, показник завантаженості ліжкового фонду, се-редня кількість днів перебування в лікарні;

-          житлово-комунальне господарство: витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м житлової площі

Показники якості — відображають якість вироблених това-рів (виконаних робіт, наданих послуг):

-          державне управління: відсоток вчасно виконаних рішень до їхньої загальної кількості, зміна обсягу податкової заборгова-ності (недоїмки), зміна обсягу кредиторської заборгованості, кі-лькість позовів на неправомірні дії органів влади;

-          освіта: кількість випускників, які закінчили навчальний за-клад з відзнакою, поліпшення рівня освіти (ступінь успішності);

-          охорона здоров'я: рівень виліковності хворих, рівень за-хворюваності (за віковою структурою), рівень смертності, про-гнозована тривалість життя;

-          житлово-комунальне господарство: відсоток площі житлового фонду, що потребує ремошу, до загальної площі житлового фонду.