Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Митні органи України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.4. Митні органи України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Головним суб’єктом проведення в життя митної політики, безумовно, є система митних органів — ДМСУ. Після підтвердження на Всеукраїнському

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

референдумі Акта проголошення незалежності України, Указом новообра-ного Президента України від 11 грудня 1991 р. було створено Державний митний комітет України.

Указом Президента України від 29 листопада 1996 р. Державний мит-ний комітет України було ліквідовано, а на його базі створено ДМСУ як центральний орган виконавчої влади. В п. 1 цього Указу вказувалося, що: «митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалі-зовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку». Крім того, було створено Центральну енергетичну митницю та в зонах діяльності регіональних митниць — відділення боротьби з контраба-ндою і порушеннями митних правил.

Згідно з Положенням «Про Державну митну службу України», ДМСУ — є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної сис-теми, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе від-повідальність за її стан і розвиток. Відповідно до ст. 11 МКУ та п. 3 цього Положення визначаються завдання митних органів і, зокрема, ДМСУ, серед яких:

•          захист економічних інтересів України;

•          сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

•          контроль за додержанням вимог митного законодавства України;

•          використання засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки;

•          створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві;

•          удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподатку-вання товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

•          здійснення, за участю Міністерства економіки України, заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасни-ками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зов-нішньому ринку;

•          створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збіль-шення пасажиропотоку через митний кордон України;

•          боротьба з контрабандою;

•          здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

Також це положення визначає компетенцію ДМСУ:

•          визначає і здійснює в межах своїх повноважень економічні та органі-заційні заходи щодо реалізації митної політики;

•          здійснює митно-тарифне і позатарифне регулювання під час перемі-щення товарів та інших предметів через митний кордон України;

•          розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти програм розви-тку та вдосконалення системи митної служби, сприяє розвитку зов-нішньоекономічних зв’язків, у тому числі шляхом розширення мережі митниць;

•          співробітничає відповідно до міжнародних договорів та законодавст-ва України з митними та іншими органами іноземних держав, міжна-родними організаціями у митній сфері;

•          керує діяльністю органів митної служби, створює, реорганізовує та ліквідує у встановленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації;

•          здійснює у встановленому порядку провадження у справах про пору-шення митних правил, узагальнює практику застосування законодав-ства з питань, що належать до сфери її повноважень;

•          веде державну статистику, подає статистичні дані згідно із законодав-ством України;

•          виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. ДМСУ створюється Президентом України, її Голова призначається

Президентом України. Призначення заступників Голови, встановлення структури та чисельності особового складу апарату ДМСУ, створення регіональних митниць віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України. Сам центральний апарат ДМСУ складається з відповідних під-розділів-управлінь, відділів і т. д. Граничну чисельність працiвникiв Держмитслужби затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. Структуру Служби затверджує Мiнiстр фінансів. ДМСУ пiдпорядкованi регiо-нальнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї. ДСМУ є юридичною особою, фінансується за рахунок державного бюджету, має власний баланс, розрахункові та інші рахунки у банківсь-ких установах, має власну печатку установленого зразка з зображенням Державного герба України та власною назвою. Загальна структура ДМСУ наведена на рис. 1.5.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

Центральне митне управ-ління лабораторних

досліджень та експертної роботи

Київський центр

підвищення кваліфікації

та перепідготовки

Хмельницький центр

підвищення каліфікації та

перепідготовки кадрів

Кінологічний центр

 

Рисунок 1.5

Структура Державної митної служби України

Відповідно до ст. 9 МКУ 1991 р., 8 липня 1994 року постановою Кабі-нету Міністрів України були створені регіональні митниці. Наказом ДМСУ

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

№ 335 від 26.04.2006 р. затверджено класифікатор митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій. Згідно з даним наказом створено вісім регіональних митниць — Енергети-чна, Центральна, Інформаційна, Регіональна митниця боротьби з митними правопорушеннями, Західна, Південна, Кримська, Східна. Спеціалізовані митні установи та організації: департамент аналізу ризиків та аудиту; депа-ртамент ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуата-ції об’єктів митної інфраструктури; автотранспортне митне господарство; центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи; академія митної служби України; Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; Хмільницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; кінологічний центр. Положення про регіональні митниці, їх структура та штати затверджуються ДСМУ.

Регіональна митниця є державною установою, що входить в єдину систему органів ДМСУ і у встановленому порядку на територiї закрiпле-ного за нею регiону безпосередньо здійснює митну справу. Регіональна митниця разом з безпосереднім здійсненням митної справи організує, ко-ординує та контролює діяльність підпорядкованих митниць і спеціалізо-ваних митних організацій в межах повноважень, визначених ДМСУ. До складу установ, підпорядкованих регіональній митниці, крім митниць мо-жуть входити спеціалізовані митні організації. Типова структура митниці наведена на рис. 1.6.

Основними завданнями регіональної митниці є:

•          контроль та забезпечення виконання законодавства України про мит-ну справу митними установами регіону;

•          забезпечення виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних угод, укладених Україною, в частині, що стосується митної справи;

•          організація ефективного застосування засобів тарифного та нетариф-ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у регіоні;

•          забезпечення нарахування та справляння у повному обсязі мита, інших податків і зборів з товарів, які переміщуються через митний ко-рдон України та своєчасного перерахування коштів, що надходять до державного бюджету;

•          створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної ді-яльності підприємств, організацій та установ регіону, а також для прискорення товарообігу та пасажиро потоку через митний кордон України;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Рисунок 1.6

Типова структура митниці

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

•          боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

•          ведення митної статистики;

•          формування повної, достовірної інформації та звітності про результа-ти фінансово-господарської діяльності та надання її ДМСУ України в установлені терміни. У відповідності до покладених на неї завдань, регіональна митниця:

•          контролює дотримання суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

•          здійснює митний контроль та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

•          видає, у межах своєї компетенції, накази, які є обов’язковими для ви-конання підпорядкованими митними установами;

•          вносить до ДМСУ пропозиції щодо змін та удосконалення чинного митного законодавства;

•          перевіряє діяльність підпорядкованих митних установ, використовує, в зоні своєї діяльності, митні забезпечення для оформлення результа-тів митного контролю;

•          організовує та здійснює роботу по боротьбі з контрабандою та пору-шеннями митних правил;

•          веде митну статистику;

•          організовує роботу з кадрами, проводить атестацію керівництва підрозділів регіональної митниці і підпорядкованих митних установ;

•          організовує постачання особового складу речовим та іншим забезпе-ченням;

•          проводить силами підрозділів митної варти оперативні заходи та ін. Регіональну митницю очолює начальник, який призначається наказом

Президента України, його заступники призначаються Головою ДСМУ. Регіональна митниця є юридичною особою, має свою гербову печатку, бланк та рахунки в банку.

Базовими підрозділами системи митних органів України, на які покла-дено безпосереднє здійснення митної справи, є митниці та митні пости. Питання створення та ліквідації митниць, а також визначення території регіону діяльності митниці вирішуються ДМСУ. В залежності від розмі-щення регіону діяльності митниці останні можна класифікувати на прикор-донні (зовнішні) та внутрішні.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Прикордонні митниці розміщуються на митному кордоні України, який співпадає з державним кордоном, в пунктах пропуску через держав-ний кордон, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річ-не, повітряне та інше сполучення.

Внутрішні митниці розміщуються в інших районах митної території України, а також в пунктах, що розміщуються на митному кордоні Украї-ни, де він співпадає з межами спеціальних економічних зон та на території спеціальних економічних зон. Митницю очолює начальник, який признача-ється головою ДМСУ. Митниця є юридичною особою, з власним балансом, рахунками в банківських установах, печаткою з зображенням Державного герба та власним найменуванням.

В безпосередньому підпорядкуванні митниць знаходяться митні по-сти, через які митниці здійснюють свої завдання щодо реалізації митної справи. Митні пости створюються і ліквідуються ДМСУ за поданням регіо-нальних митниць. Митний пост є окремим підрозділом системи митних органів, який:

•          забезпечує безпосередній контроль за переміщенням через митний ко-рдон України товарів, валюти, валютних цінностей та транспортних засобів;

•          проводить стягнення мита та митних зборів;

•          проваджує справи про контрабанду та порушення митних правил;

•          накладає адміністративні стягнення. Територія регіону діяльності митного поста визначається ДМСУ та

входить до складу регіону підвідомчого регіональній митниці. Митний по-ст очолюється начальником, який призначається начальником регіональної митниці. Структура та штатний розклад цього підрозділу визначається від-повідною митницею. Митний пост фінансується за рахунок державного бюджету, має печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Типова структура митного поста наведена на рис. 1.7.

Кожна митна установа має свій власний код, який складається з дев’яти знаків. Також до коду митного органу, при необхідності, мо-жуть додаватися ще дві цифри, які характеризують ознаки пунктів пропуску. Дані ознаки (дві цифри) даються в дужках після дев’ятизна-чного коду. Розшифровуються коди митних органів наступним чином (рис. 1.8).

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

НАЧАЛЬНИК

Заступник начальника

Відділи митного оформлення та контролю

Інспектори з прийняття декларацій та інших документів

Інспектори з контролю нетарифних засобів регулювання

Інспектори з контролю номенклатури та митної вартості

Інспектори з валютного контролю

Інспектори з контролю федеральних митних доходів

Інспектори з огляду

Інспектори зі статистичного контролю

Інспектори з контролю доставки

Інспектори з боротьби щодо порушення митних правил

І нспектори з оформлення розміщення (видачі) товарів зі складу тимчасового зберігання

Група митної охорони

Загін охорони митного кордону

Рисунок 1.7

Типова структура митного поста

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

XXX

v          ..          ;

Y

 

XX

 

XX

 

XX

 

(лл)

Y

6 7

 

Рисунок 1.8

Структура дев’ятизначного коду митних органів та їх структурних підрозділів:

1          — з 1-го до 3-го знака дев’ятизначного коду — код регіона-льної митниці, митниці;

2          — із 4-го до 5-го знака дев’ятизначного коду — номер мит-ного поста;

3          — із 6-го до 7-го знака дев’ятизначного коду — номер пункту пропуску в межах однієї регіональної митниці, митниці;

4          — із 8-го до 9-го знака дев’ятизначного коду — номер під-розділу митного оформлення в межах однієї регіональної митниці, митниці;

5          — із 10-го до 11-го знака — ознаки пунктів пропуску;

6          — 10-й знак — перша цифра в дужках після дев’ятизначно-го коду митного органу, визначає категорію пункту про-пуску: 1 — міжнародний; 2 — міждержавний; 3 — місцевий; 4 — міжнародний, місцевий;

7          — друга цифра в дужках після дев’ятизначного коду мит-ного органу, визначає вид сполучення: 1 — автомобільний; 2 — залізничний; 3 — повітряний; 4 — річковий; 5 — морсь-кий; 6 — поромний; 7 — пішохідний; 8 — трубопровідний; 9 — лінія електропередачі.

Наприклад: 80200 00 00 Магістральна митниця;

80202 00 00 м/п «Гоптівка» Магістральної митниці; 80202 00 01 відділ митного оформлення №1 Магістральної митниці;

80202 01 00 (11) п/п «Гоптівка — Нехотєєвка» Магістральної митниці (міжнародний, автомобільний).

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

Служба в митних органах є різновидом державної мілітаризованої служ-би. Проходження служби в митних органах, в першу чергу, регламентується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», МКУ, ін-шими законами та підзаконними актами. Службовці митних органів є держав-ними службовцями, з поширенням на них всіх відповідних прав, обов’язків та пільг; мають персональні звання, несуть дисциплінарну відповідальність; при прийнятті на службу проходять співбесіду щодо відповідності вимогам до державних службовців та періодично проходять відповідні атестації.

Спецiальнi звання присвоюються посадовим особам митної служби України вiдповiдно до займаних посад i стажу роботи (ст. 410 МКУ):

•          дiйсний державний радник митної служби;

•          державний радник митної служби 1 рангу, 2 рангу, 3 рангу;

•          радник митної служби 1 рангу, 2 рангу, 3 рангу;

•          iнспектор митної служби 1 рангу, 2 рангу, 3 рангу, 4 рангу;

•          iнспектор митної служби;

•          молодший iнспектор митної служби;

•          курсант. Відповідно до ст. 26–29 МКУ митні органи України в своїй діяльності

взаємодіють з іншими державними органами, підприємствами та громадя-нами. Державні та інші органи, які у відповідності з законами України не здійснюють загальне керівництво митною справою. не мають права при-ймати рішення, що входять до компетенції митних органів України, або іншим чином втручатися в діяльність цих органів. Також МКУ регламен-тує взаємодію митних органів з іншими правоохоронними органами, зок-рема, передбачає необхідність інформувати відповідний орган про пра-вопорушення, розслідування якого входить до компетенції цього органу. Ст. 39 МКУ передбачає право митних органів України при виконанні своїх функцій співробітничати з митними та іншими органами іноземних держав та міжнародними організаціями.