Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Митна політика України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.3. Митна політика України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митна політика України виступає різновидом державної політики, а її головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України в політичній, економічній, соці-альній, екологічній та інших сферах. Митна політика базується на базових національних інтересах та відповідних аспектах державної політики націо-нальної безпеки і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах державної діяльності, як внутрішніх, так і зовнішніх, відповідно до чинного законодавства та між-народно-правових актів та звичаїв. В основному, засоби реалізації митної політики є задіяними при переміщенні фізичними та юридичними особами товарів через митний кордон України.

Митна політика підпадає під вплив тих самих соціальних та політич-них законів, що і державна політика взагалі. На конкретний зміст митної політики держави впливають певні об’єктивні фактори, серед яких слід ви-значити наступні:

•          економічні — загальний стан економіки країни, особливості її еконо-мічної системи, особливості розвитку окремих галузей економіки, існуючі зовнішні економічні зв’язки, стан світових економічних від-носин та ін;

•          ідеологічні та політичні фактори — програми уряду щодо захисту внутрішнього ринку та окремих його сфер, екологічної безпеки краї-ни, охорони моралі та духовності;

•          міжнародні фактори — членство держави у різноманітних міжнародних організаціях, наявність двосторонніх та багатосторонніх міжнародних

угод, участь держави у митних та економічних союзах, підтримка певних міжнародно-правових та економічних санкцій, політика уряду

щодо надання преференцій окремим державам та інше.

Діалектична природа митної політики обумовлює наявність крім національних інтересів і національної безпеки взагалі, певних динамічних

принципів, які розкривають зміст національних інтересів держави на даному

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

етапі, та якими керуються компетентні органи державної влади при розро-бці митної політики і проведенні її в життя. Такі принципи можна знайти в законодавчих актах з митних питань та певних програмних документах: посланнях Президента, програмах діяльності Кабінету Міністрів, інших концептуальних документах, програмах діяльності політичних партій і рухів і т. д. Охарактеризуємо головні з цих принципів.

Принцип єдності митної політики як складової зовнішньої політики України. Митна політика України є складовою державної зовнішньої полі-тики і повинна формуватися у відповідності з цілями та принципами останньої, завданнями захисту національних інтересів та національної безпеки. Мит-на політика за своїм змістом є складовою зовнішньополітичних позицій держави і в деяких випадках політична частина останніх має пріоритет перед економічною. Таке має місце при забезпеченні виконання міжнарод-но-правових зобов’язань держави, наприклад, при приєднанні до міжнаро-дних санкцій в рамках ООН, які вимагають припинення зовнішньоекономі-чних контактів з певними країнами, або виконання зобов’язань України в рамках договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Задля виконання цих зобов’язань нехтуються можливі економічні переваги.

Принцип єдності державного регулювання зовнішньоекономічної дія-льності та контролю за її здійсненням. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Україна самостійно формує систе-му та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території. Система органів, що здійснюють регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні, до якої закон відносить Верховну Раду України, Кабінет Міністрів, Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, ДМСУ, інші міністерства та відомства, органи місцевого самовря-дування, діє на основі єдиної законодавчої бази у відповідності до єдиних принципів та цілей. Важливою складовою регулювання зовнішньоекономі-чної діяльності є система державного контролю. Згідно з МКУ товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем. Цей контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Принцип єдності тарифної політики України. Згідно зі ст. З Закону України «Про Єдиний митний тариф» на митній території України діє Єди-ний митний тариф України, який являє собою систематизований звід

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності незалежно від форм власності, організації госпо-дарської діяльності та територіального розташування, за винятком випад-ків, передбачених законами України та її міжнародними договорами. Єди-ний митний тариф України базується на міжнародно-визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.

Принцип єдності політики експортно-імпортного контролю. В Укра-їні діють єдині правила щодо порядку переміщення через митий кордон товарів та інших предметів. Ч. 1 ст. 96 МКУ, зокрема, встановлює, що ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію то-варів та інших предметів, окремих видів може бути заборонено чи обме-жено законодавством України. Подібні обмеження чи заборони вводяться задля забезпечення національної безпеки України, захисту національних інтересів, виконання міжнародно-правових зобов’язань нашої держави (наприклад, це може стосуватися вивозу зброї та військової техніки, техно-логій подвійного призначення, наркотичних речовин). Контроль за подіб-ними операціями окрім митних органів здійснюють відповідні міністерства та відомства, правоохоронні органи України.

Принцип єдності митної території України. Він заснований на понятті територіальної юрисдикції держави, митна територія встанов-лює область дії митного суверенітету держави. Цей принцип є важли-вим для забезпечення сплати мит, митних платежів, застосування інших засобів митного регулювання. Принципу єдності митої території не про-тирічать правові норми, що встановлюють виключення певної території України із складу її митної території, як то територія вільних економіч-них (митних) зон, митних та вільних складів, яка вважається такою, що знаходиться за межами митної території України. Згідно зі ст. 5 МКУ територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, стано-вить єдину митну територію.

Принцип гармонізації та уніфікації митної діяльності України з зага-льноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами. Цей принцип встановлено ч. 2 ст. 3 МКУ, його основою є намагання України

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

інтегруватися до світової економічної системи, загальноєвропейських еко-номічних процесів, приєднатися до Світової Організації Торгівлі (СОТ/WТО), для чого необхідно привести національні митні стандарти у відповідність з загальноприйнятими світовими принципами та вимогами, що, зокрема, включає недопущення застосування нетарифних обмежень, приведення митних тарифів у відповідність до рекомендацій СОТ і т. д.

Принцип захисту державою прав та законних інтересів учасників зо-внішньоекономічної діяльності. Цей принцип закріплено в ст. 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і його зміст, згідно з цим Законом, полягає в тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з законами Украї-ни; здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права; здійс-нює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межа-ми лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права. Серед прикладів реалізації подіб-ного захисту можна назвати введення певних економічних заходів проти держав, які порушують права та інтереси українських суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності, виплати за рахунок бюджету або вимоги подібних виплат з боку інших держав компенсацій українським, що постраждали внаслідок певних дій інших держав.

Принцип юридичної рівності і недискримінації, виключення невиправ-даного втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність. Цей прин-цип ґрунтується на ст. 42 Конституції України, яка гарантує кожному право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Відповід-но Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ч. 4 ст. 2) визнає рівність перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, не-залежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовніш-ньоекономічної діяльності. Також забороняються будь-які, крім передбаче-них цим Законом, дії держави, результатом яких є обмеження прав і дис-кримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташу-вання та іншими ознаками; визнається неприпустимість обмежувальної ді-яльності з боку будь-яких її суб’єктів, крім випадків, передбачених цим Законом. З принципом виключення невиправданого втручання з боку держави та її органів в зовнішньоекономічну діяльність пов’язане право

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на відшкодування за рахунок держави збитків, що заподіяні незаконними діями її органів. Це право ґру-нтується на ст. 56 Конституції України та ст. 34 Закону України» Про зов-нішньоекономічну діяльність».

Конкретні завдання, які вирішуються державою в процесі проведення митної політики, обумовлюють відповідні її, політики, функції. До основ-них функцій митної політики слід віднести такі:

•          фіскальна;

•          регулятивна;

•          захисна. Охарактеризуємо ці функції митної політики:

•          фіскальна функція — наповнення державного бюджету за рахунок стягнення мит, податку на додану вартість, акцизного збору з товарів та інших предметів при переміщенні через митний кордон. Від пере-лічених вище стягнень слід відрізняти такі митні платежі, як: збір за митне оформлення, плата за зберігання товарів на митних складах, митне супроводження і т. д. Ці платежі не виконують фіскальної фун-кції, а є платою за послуги митниці;

•          регулятивна функція — передбачає вплив з боку держави та її компе-тентних органів на зовнішньоекономічні відносини за допомогою за-собів економічного та адміністративного характеру з метою регулю-вання останніх в цілях забезпечення національних інтересів та інтере-сів національних товаровиробників та створення сприятливих для них умов, забезпечення виконання державної політики в сфері економіки, виконання міжнародно-правових зобов’язань держави. Подібне регу-лювання здійснюється за допомогою встановлення ставок мит та мит-них зборів, ліцензування, квотування та встановлення інших нетариф-них обмежень;

•          захисна функція — спрямована на захист держави від зовнішніх за-гроз: захист національної безпеки держави, підтримання миру та міжнародної безпеки, суспільного порядку, моральності, захист вну-трішнього ринку, забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів споживачів, створення умов для підтримання законності щодо порядку переміщення через митний кордон України товарів, ефекти-вної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю тощо. Велика частина подібних завдань реалізуються в процесі виконання

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

митними органами своїх контрольних функцій, таких як: митний, валютний, екологічний, медико-санітарний та інші види контролю, а також при виконанні завдань по боротьбі з контрабандою та пору-шеннями митних правил.

Основними історичними формами митної політики є політика держав-ного протекціонізму та політика вільної торгівлі (лібералізація). Зміст про-текціоністської політики полягає в створенні умов для розвитку націона-льної економіки шляхом штучного обмеження конкуренції з боку інших держав та допомозі національним виробникам в освоєнні закордонних рин-ків збуту, використовуючи зовнішньополітичні позиції держави та держав-ну підтримку експорту. Політика протекціонізму передбачає завищені ста-вки ввізних мит, застосування нетарифних, адміністративно-правових обмежень або повної заборони щодо імпорту певних видів товарів, держав-не субсидування, кредитування, надання податкових пільг національним виробникам-експортерам. На сьогоднішній день політика державного про-текціонізму суперечить міжнародно-правовим актам з питань торгівлі та митного регулювання і в своєму чистому вигляді майже не зустрічається, поступившись місцем політиці вільної торгівлі.

Політика вільної торгівлі в своєму ідеальному варіанті ґрунтується на чотирьох базових свободах: вільному русі товарів, послуг, капіталів та лю-дей, що, зокрема, передбачає створення рівних умов для національних та іноземних товарів, зменшення ставок імпортних мит та ліквідацію нетари-фних обмежень і т. д. Саме принципи вільної торгівлі стали головними в розвитку міжнародного економічного співробітництва у XX ст. Слід урахо-вувати що розглянуті, так звані, класичні форми митної політики в чистому вигляді існують лише в теорії. Сучасна світова практика регулювання зов-нішньоекономічних відносин іде шляхом поєднання протекціоністських та вільно-торговельних форм задля найбільш повного забезпечення націо-нальних інтересів держави, але загальною домінуючою тенденцією є полі-тика лібералізації.