Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.10.2. Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.10.2. Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Імпорт рослинної продукції в Україну. Ввезення в Україну підкаран-тинних матеріалів і об’єктів проводиться за наявності фітосанітарного сер-тифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу, що видається Головною дер-жавною інспекцією з карантину рослин України. Підкарантинні матеріали і об’єкти, що ввозяться в Україну, підлягають:

•          первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через держав-ний кордон державними інспекторами з карантину рослин з відбором зразків для експертизи;

•          вторинному карантинному огляду і обов’язковій фітосанітарній екс-пертизі — у митницях призначення.

Інспектування включає проведення карантинного огляду підкарантин-них матеріалів і об’єктів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності підкарантинних матеріалів і об’єктів дію-чим фітосанітарним вимогам України та країни-імпортера.

Під час огляду підкарантинних матеріалів і об’єктів державний інспе-ктор з карантину рослин перевіряє їх фітосанітарний стан, обстежує і від-бирає проби та середній зразок, збирає пошкоджені або підозрілі рослини і рослинні продукти, направляє їх до карантинної лабораторії для проведен-ня фітосанітарної експертизи.

Фітосанітарна експертиза проводиться в карантинних лабораторіях та включає:

•          проведення ентомологічного, фітопатологічного, бактеріологічного, гельмінтологічного, ботанічного, вірусологічного аналізу з метою виявлення шкідників, збудників хвороб рослин, нематод і насіння бур’янів;

•          визначення видів виявлених шкідливих організмів;

•          підготовку спеціалістами висновку про карантинне значення виявле-них шкідливих організмів.

Висновок спеціалістів щодо аналізу видається за результатами ентомо-логічного та ботанічного аналізу протягом трьох днів з дня подання проби на аналіз, а щодо саджанців, живців, квіткових цибулин, бульб — на наступний день. У разі проведення складного тривалого аналізу (фітопатологічного,

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

бактеріологічного, вірусологічного) висновок спеціалістів щодо аналізу ви-дається протягом 30 днів з дня подання проби на аналіз. На підставі ре-зультатів фітосанітарної експертизи кожного зразка і оцінки виявлених шкідливих організмів державний інспектор з карантину рослин визначає фітосанітарний стан всієї партії підкарантинних матеріалів і об’єктів та здійснює карантинні заходи.

Фітосанітарний контроль — це система заходів, спрямована на охоро-ну території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, карантинних хвороб, карантинних рослин і бур’я-нів. Фітосанітарний контроль поширюється на всі підкарантинні матеріали та об’єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об’єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з карантину рос-лин, а їх подальше використання дозволяється лише після отримання результатів огляду та фітосанітарної експертизи, про що робиться відмітка у товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

Забороняється ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об’єк-тів, в яких виявлено карантинні або інші шкідливі організми. Такі вантажі затримуються на час проведення знезараження або повертаються до краї-ни-експортера за погодженням з власниками вантажів чи уповноваженими ними особами (власники вантажів).

У разі виявлення у митницях призначення або на підприємствах, в установах та організаціях під час вторинного огляду шкідливих організмів підкарантинні матеріали і об’єкти підлягають обов’язковому знезаражен-ню. Питання про проведення знезараження та подальше використання під-карантинних матеріалів і об’єктів погоджується з Головною державною ін-спекцією з карантину рослин України.

Потребу знезараження підкарантинних вантажів, вагонів та контей-нерів, у яких вони перевозилися, та місце його проведення визначає каран-тинний інспектор. Знезараженню в прикордонному пункті ввезення в Украї-ну обов’язково підлягають: насіння бавовни, бавовняне волокно, волокно джуту, кенафу, сизалю, апельсини, хурма та гранати, що ввозяться в Україну, а також усі підкарантинні й підконтрольні матеріали, що зара-жені карантинними об’єктами. Робота щодо знезараження проводиться фумігаційними загонами карантинних інспекцій. Вагони та контейнери після перевезення імпортних підкарантинних вантажів, а також ті, що признача-ються для перевезення підкарантинних вантажів на експорт, підлягають

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

очищенню та знищенню залишків вантажів, а в разі потреби — знезара-женню згідно з діючим порядком за рахунок одержувача. Підкарантинні й підконтрольні вантажі, заражені карантинними або іншими небезпеч-ними шкідниками, хворобами рослин та бур’янами, щодо яких не може бу-ти вжито ефективних заходів знезараження та очищення, повертаються експортеру або знищуються.

Про вилучення, знищення або повернення підкарантинного вантажу карантинний інспектор складає акт загальної форми у трьох примірниках, із яких один примірник надається станції, другий — додається до перевізних документів, третій — залишається у справах карантинної інспекції. Крім того, у разі вилучення або знищення на прикордонній станції підкарантин-ного вантажу, який ввозиться на територію України з метою імпорту або транзиту, складається комерційний акт за участю представника карантин-ної інспекції.

Витрати, пов’язані з поверненням та переадресуванням підкарантин-них вантажів, розкриттям та упакуванням таких вантажів, доставкою їх до місця знезараження, покладаються на одержувачів. Про всі такі випадки станція складає акт загальної форми, який додається до перевізних докуме-нтів. У графі накладної станція робить відмітку про складання акта і про фак-тичні витрати, які понесла станція під час виконання незапланованих робіт з цим вантажем. На станції призначення (прикордонній або перевалки) ці витрати стягуються з одержувача (експедитора).

Роботи із забезпечення знезараження підкарантинних матеріалів і об’єктів, які переміщуються через державний кордон та карантинні зо-ни, організовують державні інспекції з карантину рослин. Контроль за станом виконання зазначених робіт здійснює Головна державна інспек-ція з карантину рослин України. Знезараження підкарантинних матеріа-лів і об’єктів проводиться з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища. Обладнання, що використовується для проведення робіт із знезараження, повинно забезпечуватися технічними паспортами, своє-часно проходити технічне обслуговування в установленому законодав-ством порядку. Для проведення знезараження застосовуються тільки зареєстровані та дозволені до використання в Україні пестициди. Особи, які проводять знезараження, повинні мати засоби індивідуально-го захисту, контролю та спецодяг. До робіт із знезараження допуска-ються особи, які мають:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами;

•          допуск (посвідчення) на право проведення робіт з пестицидами і агро-хімікатами;

•          документ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечно-го проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами. Допускається ввезення в Україну з інших держав без узгодження з

Укрголовдержкарантином і без карантинного дозволу на імпорт (тран-зит), але з проведенням фітосанітарного контролю в пункті перетинання державного кордону зрізу живих квітів у обмеженій кількості для приват-них осіб з країн, вільних від західного квіткового трипсу (Frankliniella occidentalis), пальмового трипсу (Trips palmi), шерстистої білокрилки (Aleurothrixus floccosus), чорної цитрусової білокрилки (Aleurocanthus wolgum), цитрусової білокрилки (Dialeuroides citri), південно-американської мінувальної мухи (Liriomyza huidobrensis), американського конюшинового мінера (Liriomyza trifolii), південно-африканської гвоздикової листовійки (Erichoristodes acerbella) (крім хризантем).

Контейнери, що містять товарні партії підконтрольних матеріалів, дозволено ввозити в Україну без карантинних дозволів на імпорт чи транзит. Контейнери з підкарантинними й підконтрольними матеріала-ми, що перевозяться транзитом через територію України, повинні мати щільно зачинені двері і в первинному пункті ввезення підлягають зовніш-ньому огляду без відкриття і без карантинного дозволу. Заборонено пе-ревезення контейнерами садівного матеріалу. Ввезення насіннєвого матеріалу в контейнерах дозволяється лише з країн, вільних від карантин-них та небезпечних для України об’єктів. Кожен окремий випадок такого транспортування повинен узгоджуватись з Укрголовдержкаранти-ном. Підкарантинні й підконтрольні матеріали, що заражені карантинними або іншими небезпечними шкідниками, хворобами рослин і бур’янами та щодо яких неможливе вжиття ефективних заходів знезараження, підляга-ють поверненню країні-експортеру.

Експорт рослинної продукції з України. Підкарантинні матеріали, які вивозяться за межі України, повинні відповідати умовам, що передба-чені відповідними міжнародним договорами, учасниками яких є Україна, контрактами і карантинними дозволами сировини, що імпортується. Вивіз підкарантинних вантажів з України в інші держави провадиться в супроводі фітосанітарних сертифікатів, виданих окремо на кожну транспортну одини-цю, та завірених штампом карантинної інспекції, яка видала цей сертифікат.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Фітосанітарний сертифікат повинен засвідчувати відсутність у підкаран-тинному вантажі шкідників, хвороб рослин або насіння бур’янів, перед-бачених міжнародними конвенціями та угодами з карантину та захисту рослин, та додаткові вимоги імпортера. Крім того, у сертифікаті запи-суються відомості про проведене знезараження вантажу або про виконання інших додаткових вимог, якщо вони передбачалися вимогами імпортера або умовами договору. Ботанічна назва рослин у фітосанітарному серти-фікаті зазначається латинською мовою.

Для отримання фітосанітарного сертифіката на експорт вантажовла-сник повинен підготувати партію вантажу згідно з умовами, які виставлені країною-імпортером, і не пізніше ніж за 30 діб до відправлення підкаран-тинного матеріалу подати до державної інспекції з карантину рослин за місцем вирощування або відвантаження матеріалів заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката і копію контракту. Вантаж доглядається не раніше ніж за 5 днів до відвантаження на експорт.

Фітосанітарний сертифікат видається на кожний вагон, контейнер з під-карантинним матеріалом, не раніше ніж за 14 днів до того, як вантаж вийде за межі країни-експортера. На вимогу відправника може бути виданий фітосані-тарний сертифікат і на підконтрольні матеріали. Термін доставки вантажу не може бути більшим терміну дії фітосанітарного сертифіката. Первинний фіто-санітарний контроль експортних підкарантинних вантажів проводиться в міс-цях відвантаження вантажів і додатково під час перевантаження вагонів на прикордонних станціях, у морських та річкових портах. При експорті без пере-вантаження у прикордонних пунктах здійснюється тільки контроль за прави-льним оформленням фітосанітарного сертифіката. Якщо в місці відвантаження його оформлено невірно, у пункті вивезення оформляється новий сертифікат.

Експортні партії підкарантинних матеріалів і об’єктів, заражені шкід-ливими організмами, підлягають знезараженню. Транспортні засоби, при-значені для перевезення експортних партій підкарантинних матеріалів, під-лягають огляду, а у разі виявлення шкідливих організмів — знезараженню.

Перевезення рослинної продукції транзитом через Україну. Транзит-ні підкарантинні матеріали, що перевозяться через територію України, пови-нні супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом країни-експортера і ка-рантинним дозволом на транзит, що видає Укрголовдержкарантин. Вони підлягають візуальному карантинному догляду на прикордонних пунктах вве-зення з перевіркою відповідності супровідних документів. При відсутності фітосанітарного сертифіката країни-експортера або неправильного його

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

оформлення на підкарантинні транзитні вантажі, їх затримують на кордоні до оформлення відповідного документа. Таке оформлення здійснює каран-тинний інспектор прикордонного пункту лише після проведення фітосанітар-ного догляду, пересвідчившись, що вантаж відповідає вимогам фітосанітар-ної служби України щодо транзиту підкарантинних матеріалів (вантажів).

Підкарантинні матеріали, що перевозяться в ізольованих транспортних засобах за пломбою інофірми без перевантаження, карантинним дозволом на транзит не супроводжуються. Якщо підкарантинні вантажі проходять тран-зитом територію України без відкриття, то на товарно-транспортній накладній або на документі контролю за доставкою проставляється штамп установленого зразка. У всіх випадках виявлення пошкоджень вагонів та контейнерів з імпор-тними або транзитними підкарантинними вантажами, слідів утрати цих вантажів станція повинна негайно повідомити про це місцеву карантинну інспекцію.

Забороняється перевезення транзитом через Україну з перевантаженням або в негерметичних транспортних засобах насіннєвого матеріалу без карантин-ного дозволу на імпорт країни-імпортера і карантинного дозволу на транзит Укрголовдержкарантину; садівного матеріалу з країн розповсюдження бактеріального опіку плодових (збудник Erwinia amylovora), жовтої хвороби гіацинтів (збудник Xanthomonas campestris), раку цитрусових (збудник Xanthomonas citri); зрізу квітів з країн розповсюдження західного квітко-вого трипсу (Frankliniella occidentalis), пальмового трипсу (Trips palmi), шерстистої білокрилки (Aleurothrixus floccosus), чорної цитрусової білокрилки (Aleurocanthus woglum), цитрусової білокрилки (Dialeuroides citri), південно-американської мінучої мухи (Liriomuza huidobrensis), американського ко-нюшинового мінера (Liriomyza trifolii), південно-африканської гвоздикової листовійки (Epichoristodes acerbella). У разі виявлення зараження цих вантажів карантинними та іншими небезпечними шкідниками та хворобами рослин во-ни затримуються та знезаражуються, а якщо неможливо вжити ефективних заходів щодо знезараження, повертаються до країни-експортера.

5.11. Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон

Гуманiтарна допомога — цiльова адресна безоплатна допомога в грошовiй або натуральнiй формi, у виглядi безповоротної фiнансової допомоги

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

або добровiльних пожертвувань, або допомога у виглядi виконання робiт, надання послуг, що надається iноземними та вiтчизняними донорами iз гуманних мотивiв отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за кордоном, якi потребують її у зв’язку з соцiальною незахищенiстю, матерi-альною незабезпеченiстю, важким фiнансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслiдок стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i еп-iзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу для життя i здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фiзичних осiб (ст. 1 Закону України «Про гуманiтарну допомогу»). Гуманiтарна допомо-га є рiзновидом благодiйництва i має спрямовуватися вiдповiдно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачiв та за умови дотримання вимог статтi 4 Закону України «Про благодiйництво та благодiйнi організації».

Отримувачами гуманiтарної допомоги мажуть бути юридичнi особи, яких зареєстровано в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку в Єдиному реєстрi отримувачiв гуманiтарної допомоги:

•          пiдприємства громадських органiзацiй iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, що утримуються за рахунок бюджетiв, та уповноваженi ними державнi установи;

•          благодiйнi органiзацiї, створенi у порядку, визначеному Законом України «Про благодiйництво та благодiйнi організації»;

•          громадськi органiзацiї iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, Товариство Червоного Хреста України та його обласнi органiзацiї, творчi спiлки, а також громадськi органiзацiї, створенi для здiйснення передбаченої їх статутними документами екологiчної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi;

•          релiгiйнi органiзацiї, зареєстрованi у порядку, передбаченому Зако-ном України «Про свободу совiстi та релiгiйнi організації»;

 

•          реабiлiтацiйнi установи для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi. До спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтар-ної допомоги належать:

•          Комiсiя з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України;

 

•          комiсiя з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автоном-ної Республiки Крим;

•          комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

До складу комiсiй з питань гуманiтарної допомоги в обов’язковому порядку входять представники митних i податкових органiв України, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерства охорони здоров’я України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ Українi, їх органiв на мiсцях, Нацiонального банку України чи його фiлiй (територiальних управ-лiнь) та, за їх згодою, народнi депутати вiдповiдних рад та представники громадських органiзацiй. У разi надання Україною гуманiтарної допомоги iншим державам до складу Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України обов’язково додатково залучаються представ-ники центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства України з питань надзвичай-них ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, центрального органу виконавчої влади з питань державного матерiального резерву, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Комiсiя з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв Укра-їни здiйснює:

•          визнання вантажiв, коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, викона-них робiт, наданих послуг гуманiтарною допомогою;

•          контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподiлом, цiльовим використанням, облiком гуманi-тарної допомоги, пiдготовкою вiдповiдної статистичної звiтностi;

•          контроль за дiяльнiстю комiсiй з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях, якi дiють в ме-жах наданих їм повноважень.

Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автоном-ної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях мають право визнавати гуманiтарною допомо-гою вантажi, зокрема збiрнi гуманiтарнi вантажi продуктiв харчування з обмеженим термiном зберiгання, предмети медичного призначення, одяг, взуття, м’який iнвентар, предмети соцiального призначення та реабiлiтацiї iнвалiдiв. Вартiсна оцiнка або кiлькiснi розмiри цих вантажiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У випадках стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу для життя i здо-ров’я населення, або тяжкої хвороби конкретних фiзичних осiб Комiсiя з

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України може встановлювати спрощений порядок надання та розподiлу гуманiтарної до-помоги або надавати тимчасовi надзвичайнi повноваження комiсiям з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, об-ласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях.

Гуманiтарна допомога у виглядi виконання робiт, надання послуг, у грошовiй або натуральнiй формi (крiм пiдакцизних товарiв), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звiльняється вiд оподаткування. Комi-сiя з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України може визнати гуманiтарною допомогою, iз звiльненням вiд оподаткування та обов’язкових платежiв до бюджету, такi пiдакцизнi товари:

•          автомобiлi швидкої медичної допомоги, легковi автомобiлi спецiаль-ного призначення для Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

•          транспортнi засоби, призначенi для перевезення бiльше нiж 8 осiб, що передаються у користування установам соцiального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я i навчальним закладам, гро-мадським органiзацiям iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, державним закладам системи реабiлiтацiї, фiзичної культури i спорту iнвалiдiв «Iнваспорт»;

•          легковi автомобiлi, якi на момент ввезення на митну територiю Украї-ни були виготовленi не бiльш як 8 рокiв тому, з об’ємом двигуна не бiльш як 1800 куб. см, що отримуються Мiнiстерством працi та соцiа-льної полiтики Автономної Республiки Крим, управлiннями соцiаль-ного захисту населення обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй або Мiнiстерством працi та соцiаль-ної полiтики України для подальшої передачi iнвалiдам, якi перебува-ють в установленому порядку на облiку для отримання спецiального автотранспорту, на строк, визначений законодавством;

•          аудiо- та вiдеотехнiка, призначена вiдповiдно для слiпих i глухих, ау-дiо- та вiдеокасети з навчальними, соцiальними, реабiлiтацiйними програмами, iнформацiєю з фiзичної культури та спорту iнвалiдiв, програмами для формування здорового способу життя, з лекцiями но-белiвських лауреатiв;

•          шоколад з начинкою та без неї, iншi шоколаднi вироби, що входять до новорiчних i рiздвяних подарункiв, отриманих у термiн за два мiсяцi до вiдповiдних свят;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          меблi, що передаються виключно у користування установам соцiаль-ного захисту населення, державним закладам охорони здоров’я та на-вчальним закладам, громадським органiзацiям iнвалiдiв, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, релiгiйним органiзацiям, що зареєстрованi у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совiстi та релiгiйнi організації»;

•          медико-соцiальне обладнання та оснащення, що передається виключ-но реабiлiтацiйним установам для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi, за обов’язкової умови заборони його подальшого продажу. Гуманiтарна допомога, що надається Україною, при її вивезеннi за

межi митної територiї України звiльняється вiд сплати мита та митних зборiв за митне оформлення таких вантажiв. На пiдставi рiшення про на-дання гуманiтарної допомоги отримувачам гуманiтарної допомоги за межа-ми України держава забезпечує донорам України повернення суми податку на додану вартiсть. Якщо кошти або товари (роботи, послуги), звiльненi вiд оподаткування як гуманiтарна допомога, було використано не за цiльовим призначенням, вони вважаються доходом i оподатковуються вiдповiдно до законодавства України.

Гуманiтарна допомога у виглядi iноземної валюти, що зараховується на рахунок в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги, не пiдлягає обов’язковому продажу на мiжбанкiвському валютному ринку i має бути використана виключно за цiльовим призначенням. Зарахування коштiв в iноземнiй валютi на рахунки в iноземнiй валютi отримувача гума-нiтарної допомоги здiйснюється без лiцензiй (спецiального дозволу) Нацiо-нального банку України за наявностi рiшення Комiсiї з питань гуманiтар-ної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України про визнання цих коштiв гу-манiтарною допомогою на основi зазначеного iноземним донором напряму використання. У дорученнi на перерахування коштiв на рахунок в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги має бути визначено напрям використання гуманiтарної допомоги.

Митне оформлення вантажiв (товарiв) без сплати митних зборiв здiйснюється митними органами України за наявностi рiшення вiдповiдних комiсiй з питань гуманiтарної допомоги про визнання таких вантажiв (то-варiв) гуманiтарною допомогою. У разi виникнення спору рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України про

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

визнання вантажiв (товарiв) гуманiтарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання вiдповiдних митних процедур.

Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманiтарна до-помога, пiдлягають першочерговому безкоштовному спрощеному деклару-ванню митним органам України вiдповiдними установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, з обов’язковим проставленням у товаросу-провiдних документах, вантажних митних декларацiях клейма «Гуманiтар-на допомога. Продаж заборонено», завiреного печаткою митника. Установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють декларування митним органам України, у разi вiдмови декларування вантажiв гуманiтар-ної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажiв. Iнструкцiя про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманi-тарної допомоги затверджується ДМСУ.

Строк перебування вантажiв гуманiтарної допомоги пiд митним контро-лем без митного оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Митне оформлення гуманiтарної допомоги здiйснюється за мiсцезнахо-дженням її отримувача.

На митну територiю України дозволяється ввезення лише таких то-варiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, якi, задовольняючи вiдповiднi потреби набувачiв гуманiтарної допомоги в Українi, не створюють загрози життю чи здоров’ю фiзичних осiб-набувачiв гуманiтарної допомоги та до-вкiллю України. Товари (предмети) гуманiтарної допомоги пiдлягають вiдповiдному санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчно-му та екологiчному контролю. Зазначенi види контролю здiйснюються без-коштовно у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдпов-iдальнiсть за якiсть i безпеку товарiв, отриманих як гуманiтарна допомога, на пiдставi висновкiв вiдповiдних експертиз несе отримувач гуманiтарної допомоги. У разi вiдмови у документальному пiдтвердженнi якостi, безпе-ки та можливостi споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги вони повиннi бути вивезенi за межi України або знищенi у порядку, визна-ченому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Митне оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги прово-диться тiльки пiсля здiйснення необхiдних видiв контролю. Органи, якi безпосередньо займаються санiтарним, ветеринарним, фiтосанiтарним, рад-iологiчним та екологiчним контролем товарiв (предметiв) гуманiтарної до-помоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якiсне проведення цього контролю. Митнi органи зобов’язанi забезпечити оперативне безкоштовне

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

проведення митного оформлення гуманiтарних вантажiв, а також їх цiлiснiсть пiд час перетину митного кордону України. Зазначенi органи не-суть вiдповiдальнiсть, у тому числi матерiальну, за проведення передбаче-них законодавством видiв контролю та митного оформлення гуманiтарних вантажiв у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Державна прикордонна служба України, ДМСУ забезпечують першо-чергове проведення контролю гуманiтарних вантажiв пiд час перетину дер-жавного кордону України. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України забезпе-чує пiдтримку транспортування гуманiтарних вантажiв до мiсця призна-чення на територiї України.

У разi надання органами, що проводили контроль гуманiтарної допо-моги, висновкiв про непридатнiсть до споживання товарiв (предметiв) гу-манiтарної допомоги Комiсiя з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України приймає рiшення щодо подальшого використання зазна-ченої гуманiтарної допомоги.

Обсяги та номенклатура сiльськогосподарської продукцiї, продоволь-ства, друкованої продукцiї, будiвельних матерiалiв та iнших товарiв, якi можуть бути ввезенi в Україну як гуманiтарна допомога, визначаються Ка-бiнетом Мiнiстрiв України. Граничнi обсяги пiльгового отримання гуманi-тарної допомоги одним отримувачем за кiлькiсною або вартiсною оцiнкою встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням кiлькостi на-селення, що потребує допомоги вiд цього отримувача. Гуманiтарна допо-мога, що надходить понад встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України обся-ги, пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах.

5.12. Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень

Поштовий зв’язок в Україні — це прийом, обробка, перевіз та доста-влення письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання дору-чень фізичних та юридичних осіб в відношенні грошевих переказів та бан-ківських операцій. Поштовий зв’язок в Україні здійснюють спеціалізовані підприємства зв’язку. Усі відношення в області зв’язку регулюються Кон-ституцією України, Законом України «О зв’язку» та іншими нормативними актами.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень здійснюється у відповідності з Наказом ДМСУ i Державного комiтету зв’язку та iнформатизацiї України «Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдпра-влень».

Мiжнароднi поштовi вiдправлення (МПВ) — упакованi та оформ-ленi вiдповiдно до вимог Актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи (простi, рекомендованi), вiдправ-лення з оголошеною цiннiстю, поштовi картки (простi, рекомендованi), бандеролi та спецiальнi мiшки з позначкою «М» (простi, рекомендованi), дрiбнi пакети, поштовi посилки (звичайнi, з оголошеною цiннiстю), вiдправлення прискореної пошти з позначкою EMS, якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються те-риторiєю України транзитом операторами поштового зв’язку.

У мiсце мiжнародного поштового обмiну пiдроздiл митницi виконує функцiї як митницi вiдправлення, так i митницi призначення щодо здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ. До функцiй митницi вiдправлення належать:

•          митний контроль, митне оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ фiзичних осiб за напрямками їх оброблення операторами поштового зв’язку;

•          митний контроль та переадресування в установленому порядку вхiдних МПВ юридичних осiб у зону дiяльностi митницi, де вони взятi на облiк;

•          митне оформлення та направлення вихiдних МПВ юридичних осiб у зону дiяльностi митницi призначення;

•          пiдготовка i складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному вiдношеннi МПВ фiзичних осiб. До функцiй митницi призначення належать:

•          митний контроль, митне оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ юридичних осiб, розташованих у зонi дiяль-ностi митницi;

•          пiдготовка i складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному вiдношеннi МПВ юридичних осiб. Митний контроль товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в

МПВ, здiйснюється виключно в належним чином обладнаних операторами

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

поштового зв’язку службових примiщеннях, у яких установлюється зона митного контролю.

Товари та iншi предмети, якi перемiщуються в МПВ юридичних та фiзичних осiб (крiм особистих листiв громадян), пiдлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку. Для декларування товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ, використовуються унiфiко-ванi мiжнароднi бланки встановлених форм згiдно з положеннями Актiв Всесвiтнього поштового союзу:

•          митна декларацiя CN 23 (обов’язкова при пересиланнi посилок, мож-лива при пересиланнi дрiбних пакетiв, бандеролей);

•          ярлик «Митниця CN 22» (можливий при пересиланнi дрiбних пакетiв та бандеролей). У разi недекларування вiдправником товарiв та iнших предметiв або

вiдсутностi митної декларацiї CN 23 до МПВ працiвником мiсця мiжна-родного поштового обмiну складається в трьох примiрниках акт за фор-мою 51, у якому наводиться поiменний перелiк предметiв у МПВ. Акт пiдписується i посадової особою пiдроздiлумитницi. Один примiрник цього акта долучається до супровiдних документiв до МПВ, другий — за-лишається в справах мiсця мiжнародного поштового обмiну, третiй — передається пiдроздiлу митницi.

У цьому разi пiд час митного огляду посадова особа пiдроздiлу мит-ницi наводить перелiк предметiв, що мiстяться в МПВ, у примiрнику митної декларацiї CN 23. Митна декларацiя разом з примiрником акта залишається в справах пiдроздiлу митницi, але не вважається декларуванням предметiв, що мiстяться в МПВ, не замiнює декларацiї вiдправника МПВ, а квалiфiку-ється як перелiк предметiв у МПВ.

Митний контроль, технологiчну схему оброблення, митного контро-лю вхiдних, вихiдних та транзитних депеш узгоджують пiдроздiл митницi та пункт мiжнародного поштового обмiну, а технологiчну схему оброблен-ня, митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ узгоджують пiдроздiл митницi та мiсце мiжна-родного поштового обмiну. Митний контроль i митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що мiстяться в МПВ, здiйснюються за вiдсутностi вiдправника (одержувача) МПВ. Митний контроль МПВ здiйснюється оглядовою комiсiєю в складi трьох осiб — однiєї посадової особи пiдроздiлу митницi та двох працiвникiв мiсця мiжнародного поштового обмiну — у спе-цiально видiлених примiщеннях, обладнаних з урахуванням обсягу роботи.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Товари та iншi предмети, якi перемiщуються в МПВ, окрiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарно-му, радiологiчному, екологiчному та iншим видам контролю. Митне офор-млення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ, може бути завершене тiльки пiсля закiнчення цих видiв контролю. Розпакування, зва-жування та упакування МПВ здiйснюються працiвниками мiсця мiжнарод-ного поштового обмiну в присутностi посадової особи пiдроздiлу митницi.

Митний контроль товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ, здiйснюється посадовими особами митницi шляхом перевiрки доку-ментiв, необхiдних для такого контролю, митного огляду, переогляду, об-лiку предметiв у МПВ, а також iншими способами, що не суперечать зако-нодавству України.

Митний огляд МПВ здiйснюється, як правило, без їх розпакування, з використанням технiчних засобiв контролю. Митний огляд з розпакуван-ням МПВ здiйснюється в таких випадках:

•          якщо товари та iншi предмети в МПВ задекларовано загальним на-йменуванням або нерозбiрливо;

•          якщо товари та iншi предмети в МПВ пiдлягають контролю з боку iнших державних органiв контролю;

•          якщо товари та iншi предмети в МПВ пiдлягають оподаткуванню згiдно iз законодавством України;

•          за вiдсутностi митної декларацiї CN 23 та ярлика «Митниця CN 22» або в разi їх незаповнення;

•          якщо згiдно з вимогами поштових правил МПВ є дефектним (пошкодження оболонки, невiдповiднiсть заявленiй вазi тощо).

При цьому в двох останнiх випадках МПВ пред’являються до митного огляду разом з актом форми 51, який складається працiвниками мiсця

мiжнародного поштового обмiну.

Про розходження у вазi, у кiлькостi товарiв та iнших предметiв, а та-кож за наявностi будь-яких дефектiв, виявлених при здiйсненнi митного огляду МПВ, працiвниками мiсця мiжнародного поштового обмiну скла-дається в трьох примiрниках акт за формою 51, який пiдписується члена-ми оглядової комiсiї. Один примiрник такого акта передається пiдроздiлу митницi.

Для здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що надходять в Україну в МПВ (крiм бандеролей та листiв з укладенням пред-метiв, якi пiдлягають митному контролю), працiвники мiсця мiжнародного

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

поштового обмiну пред’являють посадовим особам пiдроздiлу митницi у зону митного контролю перелiк, складений за встановленим Державним комiтетом зв’язку та iнформатизацiї України зразком, та МПВ, наведенi в ньому, разом з митними декларацiями CN 23, супровiдними адресами на бланках CP 71 та iншими потрiбними документами. По одному примiрнику перелiку та митної декларацiї CN 23 залишається в пiдроздiлі митницi.

Бандеролi з друкованою продукцiєю, листи з укладеннями предметiв, якi пiдлягають митному контролю, а також посилки, дрiбнi пакети, вiдпра-влення з оголошеною цiннiстю, вiдправлення з позначкою EMS пред’явля-ються пiдроздiлу митницi за накладною форми 16 разом iз супровiдними документами до них у разi їх наявностi. Митний контроль їх здiйснюється з використанням технiчних засобiв. По одному примiрнику накладної форми 16 та митної декларацiї CN 23 в разi її наявностi залишається в пiдроздiлі митницi.

Для здiйснення митного огляду товарiв та iнших предметiв, що пере-силаються в МПВ з України, мiсця мiжнародного поштового обмiну пред’являють посадовим особам пiдроздiлу митницi у зону митного конт-ролю накладну форми 16 та МПВ, наведенi в нiй, разом з митними декла-рацiями CN 23, супровiдними адресами на бланках CP 71 та iншими по-трiбними документами. По одному примiрнику накладної форми 16 та мит-ної декларацiї CN 23 залишається в пiдроздiлу митницi.

За наявностi документiв, необхiдних для митного оформлення МПВ, пiдроздiл митницi здiйснює митне оформлення МПВ у термiн, що не пе-ревищує:

•          для вiдправлень мiжнародної прискореної пошти (EMS) з товарними вкладеннями — 2 доби, для письмової кореспонденцiї — 12 годин;

•          для iнших МПВ: з товарними вкладеннями — 5 дiб, для письмової кореспонденцiї — 48 годин. У разi збiльшення обсягiв надходжень МПВ у передсвятковi днi цей

термiн може бути збiльшений до 10 дiб. Митне оформлення вiдправлень мiжнародної прискореної пошти (EMS) здiйснюється в першу чергу.

Мiшки з порожньою тарою, що пересилаються за межi України або надходять в Україну з-за кордону, пропускаються за наявностi на них не-пошкоджених пломб, вiдбиткiв печаток, перев’язу мiсця мiжнародного поштового обмiну. При цьому вiдмiтки пiдроздiлу митницi у мiсцях мiжнародного поштового обмiну на накладних CN 37, CN 38, CN 41 не проставляються.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Контроль за доставкою МПВ юридичних осiб у митницю призначення за мiсцем розташування одержувача здiйснює пiдроздiл митницi з мiсцем мiжнародного поштового обмiну в порядку, установленому ДМСУ. Конт-роль за доставкою МПВ фiзичних осiб у мiсця мiжнародного поштового обмiну та з мiсць мiжнародного поштового обмiну здiйснюється операто-ром поштового зв’язку в порядку загального контролю за проходженням МПВ без залучення до цього митницi.

Митне оформлення МПВ. Вхiднi МПВ пред’являються в мiсця мiжнародного поштового обмiну для митного контролю та митного оформ-лення за унiфiкованими мiжнародними супровiдними документами. МПВ, якi перемiщуються з мiсць мiжнародного поштового обмiну за кордон, ви-пускаються пiдроздiлом митницi за наявностi на накладних форми 16 та форм CN 37, CN 38 вiдтискiв штампа «Пiд митним контролем» та особис-тої номерної печатки посадової особи пiдроздiлу митницi у мiсці мiжна-родного поштового обмiну. Один примiрник накладної залишається в спра-вах пiдроздiлу митницi.

На митних декларацiях i на перелiках (або накладних форми 16)

МПВ, що мiстять предмети, якi пiдлягають контролю державними органами контролю, посадова особа пiдроздiлу митницi в мiсці мiжнародного поштового обмiну проставляє штамп «Пред’явити           » (зазначається

найменування вiдповiдної служби контролю). Митне оформлення цих МПВ може бути завершене пiсля вирiшення питання про пропуск їх вiдпо-вiдними органами державного контролю.

Транзитнi МПВ (крiм таких, що мiстять забороненi предмети) пропус-каються через митний кордон у порядку, установленому Всесвiтньою по-штовою конвенцiєю (у режимi свободи транзиту) та iншими мiжнародними угодами України. Митне оформлення транзитних МПВ здiйснюється в мiсцях мiжнародного поштового обмiну за вiдповiдними супровiдними по-штовими документами (CN 37, CN 38) у порядку, установленому для МПВ, якi перемiщуються з мiсця мiжнародного поштового обмiну за кордон.

Нарахування та справляння платежiв при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ, здiйснюються згiдно iз законодавством України. Контроль за термiнами та повнотою пере-рахування платежiв, якi нараховуються пiдроздiлом митницi при митному оформленнi МПВ здiйснюється митницею в мiсці мiжнародного поштового обмiну на пiдставi угод, укладених мiж митницею та оператором поштового зв’язку, якому пiдпорядковано це мiсце мiжнародного поштового обмiну.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Нарахування платежiв при митному оформленнi здiйснюється посадо-вою особою пiдроздiлу митницi на бланку оглядового розпису форми М 15 (додаток 27), який виписується в 3 примiрниках, iз зазначенням вiдмiтних ознак пойменованих в оглядовому розписi предметiв, їх кiлькостi та коду за УКТ ЗЕД. Перший примiрник оглядового розпису залишається в пiдроз-дiлі митницi в мiсці мiжнародного поштового обмiну. Другий примiрник передається ММПО для вручення адресату МПВ. Третiй примiрник пере-дається до вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розра-хункiв по митних платежах з Державним бюджетом митницi. Посадова особа пiдроздiлу митницi передає в мiсце мiжнародного поштового обмiну також вiдривний корiнець першого примiрника оглядового розпису для де-бiторського запису i контролю за подальшим перерахуванням бухгалтерiєю пiдприємства поштового зв’язку нарахованих сум митних платежiв на вiдповiдний рахунок митницi.

На перелiках, супровiдних документах до МПВ, що мiстять товари та iншi предмети, на якi пiдроздiлом митницi нараховано платежi, а в тих ви-падках, коли наявнiсть таких документiв не передбачено, на оболонках МПВ проставляється штамп «Пiдлягає видачi адресату пiсля сплати пла-тежiв, нарахованих митницею». Нарахованi посадовою особою пiдроздiлом митницi суми платежiв справляються в порядку, установленому ДМСУ, i сплачуються адресатом оператору поштового зв’язку, яке видає МПВ. Оператор поштового зв’язку перераховує на рахунок митницi в мiсця мiжнародного поштового обмiну платежi, якi нарахованi пiдроздiлом мит-ницi при здiйсненнi митного оформлення МПВ, з обов’язковим зазначен-ням у платiжному дорученнi валових номерiв МПВ, сум та видiв цих пла-тежiв. У разi неповного або несвоєчасного проведення розрахункiв в мiсцях мiжнародного поштового обмiну з митницею в мiсці мiжнародного поштового обмiну митниця застосовує штрафнi санкцiї до оператора по-штового зв’язку, якому пiдпорядковано це мiсце мiжнародного поштового обмiну, вiдповiдно до законодавства України.

Якщо митна вартiсть товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в МПВ, не перевищує встановленi законодавством України норми, то митнi платежi не нараховуються. На перелiках i супровiдних документах до та-ких МПВ, а якщо наявнiсть таких документiв не передбачена, то на оболо-нках МПВ проставляється штамп «Без сплати митницi платежiв».

Не пiдлягають пропуску через митний кордон України в МПВ предмети:

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          забороненi до перемiщення через митний кордон України згiдно iз за-конодавством України;

•          вiдправленi з порушенням митних правил, актiв Всесвiтньої поштової конвенцiї та нормативно-правових актiв, що застосовуються у сферi надання послуг поштового зв’язку;

•          на перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження внаслiдок застосування державних заходiв нетарифного регулювання (лiцензування, сертифiкацiї тощо) або щодо яких дiє дозвiльна система з боку державних органiв контролю, у разi вiдсут-ностi вiдповiдних дозвiльних документiв.

Предмети, якi забороненi до перемiщення через митний кордон Украї-ни та мають ознаки контрабанди або порушення митних правил, затриму-ються i зберiгаються митницею до прийняття рiшення щодо подальшого розпорядження ними в установленому порядку. У разi вiдсутностi ознак контрабанди або порушення митних чи поштових правил МПВ з предмета-ми, забороненими до перемiщення через митний кордон України, пропуску в Україну не пiдлягають i повертаються мiсцем мiжнародного поштового обмiну вiдправникам МПВ.

МПВ з предметами, на перемiщення яких через митний кордон Украї-ни встановлено обмеження, у встановленому порядку зберiгаються опера-тором поштового зв’язку пiд митним контролем до подання пiдроздiлом митницi вiдповiдних дозвiльних документiв або до закiнчення встановле-ного поштовими правилами термiну зберiгання МПВ. В останньому разi на супровiдних документах та перелiках (накладних форми 16) таких МПВ посадовою особою митницi проставляється штамп «Не пiдлягає пропуску через митний кордон україни з причини ____» i МПВ у встановленому по-рядку повертаються оператором поштового зв’язку вiдправникам.

Правом безперешкодних відносин за допомогою дипломатичної по-шти користуються: міністерства (відомства) закордонних справ іноземних держав, з якими Україна підтримує дипломатичні та консульські відноси-ни; дипломатичні та консульські представництва цих держав на території України та в третіх країнах, а також міжнародні, міжурядові організації та представництва іноземних держав при цих організаціях, що знаходяться на території України, якщо це передбачено міжнародними договорами України. На основі взаємності це право може бути поширено на транзит через тери-торію України дипломатичної пошти іноземних держав, з якими Україна не має дипломатичних та консульських відносин.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Дипломатична пошта, що переміщується через митний кордон Украї-ни не підлягає ні розкриванню, ні затриманню. Всі місця, що складають дипломатичну пошту, мусять мати видимі зовнішні знаки, що вказують на їх характер, і можуть містити тільки дипломатичні документи та предмети, призначені для офіційного користування. Кожне місце дипломатичної пошти не обмежується ні у вазі, ні у розмірах.

Дипломатичний кур’єр, переміщує мий дипломатичну пошту, забез-печується офіційним документом (кур’єрським листом), в якому вказується його статус та кількість місць, що складають дипломатичну пошту. Дипло-матична пошта може бути ввірена також тимчасовому дипломатичному ку-р’єру, призначеному для перевезення тільки даної дипломатичної пошти та забезпеченому офіційним документом (кур’єрським листом). Тимчасовому дипломатичному кур’єру надаються митні пільги які передбачені постійно-му кур’єру. Такі пільги припиняються з моменту поставлення пошти за призначенням.