Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.9. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.9. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

При переміщенні через митний кордон України (ввоз, вивоз, транзит) небезпечної для здоров’я населення і навколишнього середовища продукції (вторинної сировини, відходів, тощо) Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного средовища та ядерної без-пеки України здійснюється екологічний контроль метою якого є гарантування

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

екологічної безпеки населення і навколишнього середовища України. Еко-логічному контролю, який здійснюється у пунктах пропуску через держав-ний кордон, падлягають: транспортні засоби, у тому числі літаки, судна, військові кораблі; вантажі, що містять промислову сировину, відходи виро-бництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров’я людей речовини; за-соби захисту рослин, стимулятори їхнього росту, добрива; усі види риб, диких тварин і рослин, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.

Державним актом визначено перелік пунктів пропуску через держав-ний кордон, в яких здійснюється екологічний контроль, та розмір зборів, пов’язаних з його проведенням. Крім зазначених 1-24 груп товарів згідно з УКТ ЗЕД, екологічному контролю підлягають:

•          промислова сировина товарних груп 25-27, 41,43, 44 згідно з УКТ ЗЕД;

•          хімічні сполуки, небезпечні хімічні речовини, відходи товарних груп 26, 28, 29, 32-41, 47, 50-53, 55, 63, 68, 70, 72, 74-76, 78-81 згідно з УКТ ЗЕД;

•          засоби захисту рослин, стимулятори їхнього росту, добрива товарних груп 31, 38 згідно з УКТ ЗЕД;

•          мисливські трофеї за товарною групою 05 згідно з УКТ ЗЕД. Екологічний контроль здійснюється шляхом розгляду відповідних документів, огляду вантажів та транспортних засобів, аналізу проб та зразків, проведення обліку, на підставі чого видається документ, що дозволяє або забороняє відповідні операції. Підставою для митного оформлення є до-звільний документ, який видається після представлення суб’єктом ЗЕД певного пакета документів та проведення належних досліджень.

Уряд України, на виконання міжнародних зобов’язань щодо рекомен-дацій Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезення-ми небезпечних відходів та їх видаленням, ухвалив відповідну постанову, якою затвердив категорії небезпечних товарів у разі здійснення імпорту, експорту та транзиту. В разі транскордонного перевезення застосовується система контролю двох рівнів:

•          «червоного», який стосується Червоного переліку відходів, контроль за якими передбачає подання до екологічної інспекції повного пакета документів на дану партію вантажів;

•          «жовтого», який стосується Жовтого переліку відходів, контроль за якими здійснюється за неповним пакетом документів та передбачає спрощений порядок їх розгляду.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Відходи, які не включено до Червоного або Жовтого переліків, підля-гають контролю, передбаченому для відходів, включених до Червоного переліку.

У разі вивезення відходів за межі України для переробки або утиліза-ції підприємство-експортер звертається до екологічної інспекції з заявою та пакетом додаткових документів, на підставі яких у залежності від «кольору» відходів, офіційно повідомляються відповідні державні органи країн імпорту та транзиту. Пакет документів, має містити:

•          відомості про походження і склад відходів, протоколи лабораторних досліджень;

•          інформацію стосовно особи, відповідальної за утилізацію чи переробку;

•          опис шляху транспортування;

•          зовнішньоекономічний контракт між експортером та імпортером.

Для відходів, віднесених до Червоного переліку, додатково подаються документи, що засвідчують фінансові гарантії переробника щодо

покриття вартості можливого реекспорту відходів та документ, який підтверджує страхування перевезення. Крім цього, мають бути виконані певні умови щодо пакування, маркування, транспортування та оформлення

документа на перевезення. У контракті мають бути застережені відповідні зобов’язання контрагентів угоди стосовно екологічно безпечної утилізації або переробки.

Імпорт відходів в Україну здійснюється за наявності письмового дозво-лу екологічної інспекції, який надається після розгляду відповідних докуме-нтів, аналогічних тим, що представляються у разі експортних операцій.

Транзитні перевезення відходів через територію України здійснюють-ся на підставі письмової згоди екологічної інспекції, а тара, маркування і вид транспорту мають відповідати вимогам міжнародних норм, стандартів і практики.

Стосовно експорту брухту чорних і кольорових металів — вимоги окремі. Контроль за експортом брухту і відходів чорних та кольорових ме-талів спрямований на захист національних інтересів держави та впорядку-вання діяльності підприємств. Регулювання зовнішньоекономічної опера-ції, пов’язаної з товарами даного виду, здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України, яка визначила в ролі контролюючих структур органи Держкомстандарту України, підрозділи Державної екологічної ін-спекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, митні органи України.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Однією з підстав проведення процедури митного оформлення є експе-ртний висновок територіального органу Держстандарту України, що офор-млюється на кожну експортну партію брухту або відходів чорних та кольо-рових металів за результатами досліджень зразків товарів, призначених для експорту. У разі отримання позитивного висновку за результатами перевір-ки експортеру видається сертифікат екологічного контролю, який прийма-ється митними органами як підстава для проведення процедури митного оформлення. Постановою Кабінету Міністрів України визначено особли-вості експорту брухту кольорових металів як давальницької сировини. Експорт брухту можливий для виготовлення з нього готової продукції електротехнічного призначення, яка не виготовлюється в Україні.

Митні органи вилучають як підставу для проведення процедури мит-ного оформлення експорту брухту та відходів чорних і кольорових металів, експертний висновок Держстандарту та сертифікат екологічного контролю. У разі потреби, з метою перевірки відомостей, заявлених у наданих експор-тером документах, на відповідність характеристикам товару, митні органи уповноважені відбирати проби для проведення досліджень у спеціалізова-них митних лабораторіях. У такому разі додатковим документом для завер-шення процедури митного оформлення є експертний висновок митної лабораторії, в якому визначається відповідність результатів досліджень відомостям, наведеним у зовнішньоекономічному контракті, товаросупро-воджувальних документах, експертному висновку та сертифікаті екологіч-ного контролю.

5.10. Митне оформлення квітково-декоративної продукції під час її переміщення через митний кордон України