Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.8. Порядок переміщення текстових : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.8. Порядок переміщення текстових


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

та аудіовізуальних товарів через митний кордон

На підставі закону України «Про державну таємницю» контроль за дотриманням законодавства з питань охорони державної таємниці, що переміщається через кордон в пункт міжнародного поштового обміну, здійснюється силами, та засобами Державного Комітету таємниць. В інших пунктах пропуску через кордон, де немає представників Державного Комі-тету таємниць ці функції здійснюють митні органи, які при потребі кон-сультуються з органами виконавчої влади.

Державний Комітет таємниць розглядає текстові матеріали призна-чені до вивезення за кордон, у тому числі в міжнародних поштових відпра-вленнях або для передачі іноземним організаціям та особам з метою вияв-лення в них відомостей, що є секретами Української держави і оголошення яких може заподіяти шкоду економічним, військовим, оборонним інтере-сам України. Догляд здійснюється з метою запобігання вивезення через державний кордон:

•          інформації, яка охороняється законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю, iншої iнформацiї, вiднесеної до державної таємницi на пiдставi рiшень Державних експертiв з питань таємниць »;

•          призначених до патентування в іноземних державах винаходів, корис-них моделей, на які не одержано згоду, або є заборона Державного ко-мiтету України з питань iнтелектуальної власностi (ДержПатенту України);

•          творів друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність;

•          ввезення в Україну матеріалів, що містять заклики, або підбурювання до вчинення кримінально-карних справ;

•          продукцію порнографічного та вульгарного змісту.

Порядок вивезення текстових матеріалів та кіно-фото документів, віднесених до духовних пам’яток історії та культури, визначається Міністерством Культури України. Контроль матеріалів, які переміщаються через

митний кордон України здійснюється в пунктах пропуску через митний

кордон, або на внутрішніх митницях. У випадку неможливості прийняття

співробітниками митних установ рішень про пропуск таких матеріалів, вони можуть бути затримані на час консультації з відповідними органами.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Призначенi до вивезення за кордон текстовi та аудiовiзуальнi матерiали незалежно вiд способу перемiщення (поштовими каналами, через пункти пропуску на державному кордонi, в багажi чи вантажах, передача iнозем-цям) повиннi супроводжуватись документами встановленого зразка. Мате-рiали, що вивозяться за кордон без дозволу:

1)         випущенi для публiчного розповсюдження в Українi або за кордоном перiодичнi та неперiодичнi видання, друкована образотворча продук-цiя, картографiчнi матерiали, ноти та аудiовiзуальнi матерiали (за ви-нятком тих, що становлять iсторичну, наукову, художню або iншу цiннiсть, матерiалiв з курсiв вiйськової пiдготовки, цивiльної оборони i закритих спецiальностей);

2)         технiчнi описи, iнструкцiї i правила експлуатацiї, користування на призначену до експорту серiйну продукцiю, транспортнi засоби (як iнвентарне майно), товарно-супровiднi документи на вантажi, що вивозяться, судновi бiблiотеки (на морських та рiчкових суднах);

3)         оригiнали i засвiдченi нотарiально копiї документiв, що належать гро-мадянам, про:

 

•          реєстрацiю актiв громадянського стану;

•          освiту;

•          присудження наукових ступенiв, присвоєння вчених звань i пiдвищення квалiфiкацiї;

•          реєстрацiю транспортних i iнших технiчних засобiв та право управлiння ними;

•          трудовий стаж (для трудових книжок лише довiдки);

•          проходження вiйськової служби;

•          участь у Великiй Вiтчизнянiй та iнших вiйнах i вiйськових конф-лiктах;

•          поранення та лiкування;

•          нагороди;

•          пенсiї;

•          спадщину;

•          iншi документи, що стосуються забезпечення прав i закон-них iнтересiв громадян i осiб без громадянства, крiм перелi-чених вище.

Рукописи лекцiй, доповiдей та повiдомлень на конференцiях, симпозi-умах, конгресах, з’їздах, нарадах, матерiали виставок (крiм виставок, що

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

будуються на матерiалах Державного музейного фонду України) та рек-ламнi матерiали вiд реєстрацiї в агентствi звiльненi.

Пропускаються через державний кордон України за дозволом Урядо-вої комiсiї з експортного контролю наступні матеріали:

•          вiдомостi або результати (промiжнi матерiали) науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських робiт та дисертацiй, якi виконуються або були виконанi на замовлення чи в iнтересах оборони та безпеки України;

•          друкованi матерiали, рукописи, клiше, фото-, кiноматерiали, вiдео-записи, платiвки та iншi звукозаписи, малюнки, iншi друкованi й об-разотворчi матерiали, що мiстять вiдомостi про зброю, вiйськову чи спецiальну технiку або технологiї їх виготовлення;

•          технiчнi засоби обробки та зберiгання iнформацiї, якi мають енерго-незалежнi елементи пам’ятi, машиннi носiї (магнiтнi диски та стрiчки усiх видiв, перфокарти та перфострiчки, мiкрофотоносiї i т. п.), що мiстять iнформацiю про зброю, вiйськову чи спецiальну технiку або технологiї її виготовлення;

•          матерiали, що мiстять описи (або вiдомостi про них) способiв вигото-влення або застосування зброї усiх видiв та боєприпасiв до неї, вiйськової i спецiальної технiки та запасних частин до неї, вiйсько-вого майна та вибухових речовин, а також сировини та матерiалiв, комплектуючих та напiвфабрикатiв, що використовуються для їх ви-робництва. Твори друку, що становлять iсторичну, наукову, художню або iншу

цiннiсть можуть вивозитись за кордон при наявностi дозволу, який вида-ється Держкультконтролем Мiнiстерства культури України. Не пiдлягають вивезенню (пересиланню) з України наступні творiв друку:

1)         книги, образотворчi видання, картографiчнi i нотнi видання, що вийш-ли до 1925 року включно (для творiв друку рiшенням штатних груп мистецтвознавцiв-контролерiв може встановлюватись iнший обмежу-вальний для вивезення (пересилання) строк випуску видання у свiт, але не ранiше 1925 року);

2)         іноземнi книги, образотворчi, картографiчнi i нотнi видання, книги кирилiвського i глаголiчного друку, що вийшли до 1880 року включно.

3)         перiодичнi i тi, що продовжуються (Працi, Записки, Вiдомостi, Вiсни-ки, Збiрники наукових праць тощо) видання, якi вийшли до 1945 року включно.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

4)         твори друку, якi є рiдкiсними зразками художнього оформлення:

•          розмноженi незвичайним способом (гравiрованi, з витканим тек-стом);

•          вiддрукованi на незвичайних видах матерiалiв (шовку, перга-ментi, пробцi, iнших матерiалах);

•          в художнiх палiтурках iндивiдуальної роботи, в тому числi з за-стосуванням дорогоцiнного камiння, металiв, перламутру, цiнних порiд дерева, сортiв хутра, шкiри.

 

5)         твори друку з автографами, рукописними помiтками, екслiбрисами бiблiотек та книжкових колекцiй видатних громадських i державних дiячiв, письменникiв, вчених, дiячiв культури i мистецтва.

6)         видання з печатками дiючих бiблiотек i установ. Не пiдлягають пропуску через державний кордон на пiдставi чинного

законодавства України:

•          матерiали, що мiстять заклики до насильницького повалення чи змiни державного i суспiльного ладу, порушення територiальної цiлiсностi, державного суверенiтету i безпеки України, пропаганду вiйни, насильс-тва та жорстокостi, расової, нацiональної, релiгiйної винятковостi або нетерпимостi, пiдбурювання до вчинення кримiнально караних дiй;

•          матерiали, що мiстять описи способiв виготовлення i застосування на-ркотикiв i сильнодiючих отруйних речовин;

•          матерiали порнографiчного та вульгарного змiсту;

•          трудовi книжки, вiйськовi квитки, дозвiл на право носiння зброї, посв-iдчення особи (замiсть трудової книжки i даних документiв пропуска-ються архiвнi довiдки про трудовий стаж, проходження вiйськової служби, якi видаються архiвними установами);

•          твори друку, що становлять iсторичну, наукову, художню або iншу цiннiсть. Документи i матерiали, що мають грифи таємностi, вивозяться в

порядку, який визначається Державним комiтетом України з питань дер-жавних секретiв. Лише у випадках тимчасового експонування або рестав-рацiї їх за кордоном можуть вивозитись:

•          документи Нацiонального архiвного фонду України (з дозволу Голо-вархiву України);

•          документи i матерiали, вiднесенi до духовних пам’яток iсторiї та культури (з дозволу Мiнiстерства культури України). При вивезеннi текстових матеріалів за кордон України вони повинні

завчасно подаватися для перевiрки (контролю) митним установам. У випадку

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

вiдсутностi лiцензiй або дозволiв (висновкiв) i неможливостi прийняття спiвробiтниками митних установ рiшення про можливiсть вивезення за ко-рдон таких матерiалiв (з точки зору дотримання економiчних, науково-тех-нiчних, оборонних i iнших iнтересiв країни), вони можуть бути затриманi на час консультацiй з органами Держкомтаємниць або iншими зацiкавле-ними органiзацiями за профiлем, але на строк не бiльше двох мiсяцiв.

В залежностi вiд виду, характеру матерiалiв та порушення чинного порядку пропуску їх через державний кордон митнi установи на пiдставi висновкiв Держкомтаємниць, iнших органiв державної виконавчої влади приймають остаточно рiшення про затримання, направлення на експертизу або одержання необхiдних дозволiв, вилучення, а при необхiдностi — й про знищення таких матерiалiв, а саме:

•          текстові та фотокiнофономатерiали які не пiдлягають пропуску через державний кордон на пiдставi чинного законодавства України знищу-ються на пiдставi акта, магнiтнi носiї iнформацiї попередньо розмагнi-чуються i повертаються власнику.

•          твори друку, що не пiдлягають вивезенню (пересиланню) з України, повертаються вiдправникам. В окремих випадках, коли є пiдстави вважати, що вони придбанi незаконним шляхом (книги з штампами дiючих бiблiотек, музейнi цiнностi, документи Нацiонального архiв-ного фонду України i т. iн.), вони передаються по акту представникам Держкультконтролю України або Головархiву України, якi i прийма-ють остаточне рiшення про їх використання.

•          інші матерiали затримуються i повертаються вiдправникам для одер-жання необхiдних дозволiв, лiцензiй тощо.

Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля аудіовізуальними твора-ми та примірниками фонограм здійснюються за наявності атестата, що за-свідчує правомірність використання аудіовізуальних творів та примірників фонограм. Атестати видаються МЗЕЗТ України або уповноваженими ним органами на кожну партію продукції, що імпортується, експортується, фор-ма атестата затверджується МЗЕЗТ України. У атестаті зазначається:

•          найменування органу, що видав атестат;

•          для юридичних осіб — найменування та місцезнаходження, а для фі-зичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, но-мер, ким і коли виданий, місце проживання);

•          ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності;

•          реєстраційний номер атестата, дата реєстрації;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          дата видачі атестата;

•          посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка і підпи-сала атестат;

•          найменування аудіовізуальних творів, їх кількість та код УКТ ЗЕД. Для одержання атестата на право експорту та імпорту аудіовізуальних

творів та примірників фонограм подаються такі документи:

•          заява на одержання атестата;

•          нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію су-б’єкта підприємницької діяльності;

•          довідка районної податкової інспекції про взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена печаткою;

•          перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм із зазна-ченням їх кількості разом з документами, які підтверджують, що імпортована продукція або продукція, що експортується, реалізову-ватиметься за наявності у імпортера чи експортера дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права на використання (відтворення та/або опублікування) цих творів та фонограм.

Для одержання атестата на право експорту та імпорту фільмів пода-ється державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, яке видається Міністерством культури. Рішення про видачу або відмову у видачі атестата приймається уповноваженим органом не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви. Рішення про відмову у видачі атестата приймається з обґрунтуванням її причин і надсилається заявнику за підписом посадової особи, яка підписує атестат. Зазначене рішення мо-же бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством. У разі втра-ти атестата дублікат не видається.