Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Джерела митної справи : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

1.2. Джерела митної справи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Джерела митної справи — це вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження та закріплення норм митної справи, надання їм юридичного, загальнообов’язкового значення.

Галузь митної справи має свої власні джерела, серед яких: Конститу-ція, Закони України, міжнародно-правові акти належним чином ратифіко-вані та підзаконні акти, укази Президента України, постанови Кабінету Мі-ністрів України, акти ДМСУ (накази, розпорядження, листи та ін.), спільні акти ДМСУ з іншими міністерствами та відомствами, акти інших мініс-терств та відомств. До джерел митного законодавства також можемо відне-сти правові звичаї (наприклад, звичаї морських портів в частині порядку та послідовності в проходженні суднами митного контролю) та звичайну мит-ну практику.

Положення Закону «Про митну справу в Україні» були розвинуті в ін-ших нормативних актах, головними серед яких є Митний кодекс України (МКУ) та Закони «Про єдиний митний тариф» та «Про зовнішньоекономіч-ну діяльність». Три вище перелічених законодавчих акти забезпечують но-рмативно-правове регулювання окремих груп правових відносин в митній сфері. Митний кодекс — спрямований на регулювання митних процедур та

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

діяльності митних органів, Закон «Про єдиний митний тариф» — основних положень тарифного регулювання, а Закон «Про зовнішньоекономічну дія-льність» — прав та обов’язків суб’єктів зовнішньоекономічних відносин та повноваженні держави та її органів щодо регулювання таких відносин.

Перший Митний кодекс України було прийнято в грудні 1991 р. (введено в дію з 1 січня 1992 р.), у період, коли формувалися основні заса-ди державності та незалежності України в законодавчому плані. І хоча введення в дію митного кодексу на той час зіграло позитивну роль, на сьо-годення він вже не відповів сучасному стану митної справи. Більше того він стримував розвиток господарської та фінансово-банківської діяльності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, їм недостат-ньо забезпечувались умови ЗЕД українських товаровиробників. Усе це ви-магало прийняття нового Митного кодексу. Підготовка нового Митного кодексу та його розгляд було викликано необхідністю приведення чинного митного законодавства у відповідність до Конституції України, гармоніза-ції та уніфікації із загальноприйнятими в європейській та світовій практиці нормами і стандартами, а також приведення Кодексу у відповідність до ри-нкової економіки. Верховною Радою України четвертого скликання 11 липня 2002 року був прийнятий новий Митний кодекс України, який вступив в дію з 1 січня 2004 року. Діючий Митний Кодекс України майже утричі більший за обсягом від першого Митного кодексу. Якщо перший Кодекс складався з 11 розділів, 24 глав, 164 статей, то діючий має 21 розділ, 67 глав, 432 статті.

Таке значне збільшення обсягу зумовлене наступним: по-перше — це те, що питання, які були врегульовані першим Митним кодексом, в діючо-му Кодексі регулюються більш детально; по-друге — діючий Митний кодекс містить цілу низку розділів, яких немає в першому Кодексі.

Як і деталізація норм, що існували раніше, введення нових розділів має на меті вдосконалення правового регулювання ряду правовідносин, пов’язаних з митною справою. Зокрема, один з нових розділів присвячено митним режимам, кількість яких значно збільшилася порівняно з першим Митним Кодексом. Замість поняття «особа, уповноважена на декларування на підставі договору» запроваджено поняття «митний брокер». Уведено нове для митного законодавства України поняття «митний перевізник».

Діючим Кодексом передбачено запровадження технологічних схем контролю, які відповідають сучасним міжнародним стандартам («черво-ний» та «зелений» коридори); визначено такі важливі фактори процедури

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

декларування, як терміни подання митної декларації; більш ефективно регулюється порядок переміщення товарів через митний кордон України громадянами; визначає особливості здійснення митних процедур при пере-міщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту, а також при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-від-правленнях.

Діючий Кодекс в цілому відповідає міжнародним стандартам, оскіль-ки його розроблення здійснювалося з урахуванням положень Митного кодексу Європейського Співтовариства та основних міжнародних конвен-цій і угод, до яких приєдналася або має намір приєднатися Україна, як-от: Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), Угоди Уругвайського раунду переговорів країн — членів ГАТТ/СОТ, Угода з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS), яка також є однією з 28 угод ГАТТ/СОТ, Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, Міжна-родна конвенція про гармонізацію митних процедур на кордоні, Митна конвенція про міжнародні дорожні перевезення (Конвенція МДП), Конвен-ція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція), Міжнародна конве-нція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (Найробійська конвенція).

Діючий митний кодекс, як й перший митний кодекс України, визначає принципи організації та здійснення митної справи в Україні, регулює еко-номічні, організаційні, правові та ін. аспекти діяльності ДМСУ з метою створення умов для формування економіки та зростання активності зовні-шньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, мит та ми-тних зборів, спрямований на забезпечення додержання митними, іншими державними органами, суб’єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав та обов’язків у галузі митної справи.

На тривалий період він виконуватиме своє завдання із забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Ще одним важливим законодавчим актом в сфері митної справи, є прийнятий 5 лютого 1992р. закон України «Про єдиний митний тариф». Закон «Про єдиний митний тариф» створив нормативну базу для регулю-вання питань щодо обкладення спеціальним податком — митом товарів та

 

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Розділ І Закону містить загальні положення щодо мети Закону, одного мит-ного тарифу, митно-тарифної ради. В Розділі II Закону «Мито та його ви-ди» визначаються поняття мита, його види, порядок застосування деяких видів мит, порядок нарахування та сплати мита, поняття митної вартості, порядок визначення країни походження товарів. В Розділі III цього Закону «Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції» регулюються питання щодо надання пільг фізичним та юридичним особам по обкладен-ню митом товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон, умовно-безмитного ввозу та вивозу товарів з митної території України, повернення над міру стягненого та стягнення недобраного мита. В Розділі IV «Заключні положення», ст. 26 встановлює пріоритетність обов’язкових для України міжнародних норм щодо митних тарифів перед нормами національного законодавства.

Іншим законодавчим актом щодо митної справи є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-ХІІ від 16 квітня 1991 року. На відміну від розглянутих вище законодавчих актів, що встановлюють право-ві норми, якими в першу чергу керуються органи державної влади, Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» регулює питання щодо правового статусу, прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб — суб’єктів зовні-шньоекономічної діяльності, порядку та суб’єктів їх реєстрації та ліцензу-вання; встановлює правові основи регулювання зовнішньоекономічної дія-льності, нагляду за дотриманням державних інтересів при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності своєї господарчої діяльності та компетенцію державних органів з цих питань.

Також існує велика кількість законів та підзаконних актів, які регулю-ють окремі види суспільних відносин в сфері митного права. Це можуть бути або законодавчі акти, що регулюють окремі специфічні види підпри-ємницької діяльності, наприклад, Закон України «Про режим іноземного інвестування» або законодавчі акти щодо окремих видів товарів, напри-клад такі, як Закони України «Про державне регулювання імпорту сільсь-когосподарської продукції», «Про карантин рослин», «Про вивезення, вве-зення та повернення культурних цінностей», «Про лiкарськi засоби»; дек-рети КМУ «Про стандартизацiю i сертифікацію», «Про державне мито»; Накази ДМСУ «Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяль-ностi митного перевiзника», «Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу»; Укази президії ВР

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

України — «Про захист iноземних iнвестицiй на Українi»; Постанови ВР України «Про проект Закону України про недопущення вiдпливу з України валютних та iнших майнових цінностей» та багато інших.