Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.7. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Переміщення через митний кордон Украхни культурних цінностей здійснюється у відповідності із законом України «Про вивезення, ввезення

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

та повернення культурних цінностей», який регулює вiдносини, пов’язанi з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цiнностей, i спрямова-ний на охорону нацiональної культурної спадщини та розвиток мiжнарод-ного спiвробiтництва України у сферi культури.

Культурнi цiнностi (згідно зі ст. 1 вищезазначеного Закону) - об’єк-ти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етно-графiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України, а саме:

•          оригiнальнi художнi твори живопису, графiки та скульптури, художнi композицiї та монтажi з будь-яких матерiалiв, твори декоративно-прикладного i традицiйного народного мистецтва;

•          предмети, пов’язанi з iсторичними подiями, розвитком суспiльства та держави, iсторiєю, науки i культури, а також такi, що стосуються життя та дiяльностi видатних дiячiв держави, полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй, науки, культури та мистецтва;

•          предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних роз-копок;

•          складовi частини та фрагменти архiтектурних, iсторичних, художнiх пам’яток i пам’яток монументального мистецтва;

•          старовиннi книги та iншi видання, що становлять iсторичну, худож-ню, наукову та лiтературну цiннiсть, окремо чи в колекцiї;

•          манускрипти та iнкунабули, стародруки, архiвнi документи, включаю-чи кiно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекцiї;

•          унiкальнi та рiдкiснi музичнi iнструменти;

•          рiзноманiтнi види зброї, що має художню, iсторичну, етнографiчну та наукову цiннiсть;

•          рiдкiснi поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекцiї;

•          рiдкiснi монети, ордени, медалi, печатки та iншi предмети колекцiо-нування;

•          зоологiчнi колекцiї, що становлять наукову, культурно-освiтню, на-вчально-виховну або естетичну цiннiсть;

•          рiдкiснi колекцiї та зразки флори i фауни, мiнералогiї, анатомiї та па-леонтологiї. Відповідно до законодавства України культурними цінностями

України є:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          культурні цінності, створені на території України громадянами України;

•          культурні цінності, створені на території України іноземцями чи осо-бами без громадянства, які постійно проживають або проживали на території України;

•          культурні цінності, виявлені на території України;

•          ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологі-чними, археографічними, етнографічними, науково-природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни похо-дження цих цінностей;

•          ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результа-ті добровільного обміну;

•          ввезені на територію України культурні цінності, отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни походжен-ня цих цінностей;

•          незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території;

•          культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;

•          культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повер-нуті в Україну;

•          культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок другої

світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки.

Спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей при Міністерстві

культури і мистецтв України є Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (ДСКПКЦ).

ДСКПКЦ виконує покладені на неї завдання у взаємодії з Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань повернення в

Україну культурних цінностей, ДМСУ, правоохоронними органами.

Не пiдлягають вивезенню з України наступні культурнi цінності:

•          культурнi цiнностi, занесенi до Державного реєстру нацiонального культурного надбання;

•          культурнi цiнностi, включенi до Нацiонального архiвного фонду;

•          культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України. Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після

тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов’язковій державній

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних ціннос-тей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України. Відмова фізичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про виве-зення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як від-мова заявника від їх вивезення. Клопотання про право на вивезення куль-турних цінностей подається не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до ДСКПКЦ. До клопотання додаються:

•          документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;

•          висновок державної експертизи. ДСКПКЦ за клопотанням власника культурних цінностей чи уповно-важеної ним особи приймає на підставі висновку державної експертизи рі-шення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання. У разі, якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення заявленої до вивезення культурної цінності до Дер-жавного реєстру національного культурного надбання, матеріали експерти-зи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади неза-лежно від згоди особи, яка порушила клопотання. У разі прийняття ДСКПКЦ рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей (додаток 25). Зразок свідо-цтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей за-тверджується Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території Украї-ни. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Го-ловним архівним управлінням України разом з ДМСУ. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається сві-доцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держа-ви, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською устано-вою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Ввезення культурних цiнностей, щодо яких оголошено розшук, забо-роняється. Такi культурнi цiнностi пiдлягають вилученню митними органа-ми України з метою повернення їх у встановленому порядку власнику. Це також стосується контрафактних примiрників художнiх творiв. Культурнi цiнностi, вилученi митними або правоохоронними органами, а також конф-iскованi за рiшенням суду, передаються безоплатно Мiнiстерству культури i мистецтв України, спецiально уповноваженому центральному органу ви-конавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства, якi забезпечують їх зберiгання, експертизу та iнформацiю про них з метою уточнення права власностi на них. Пiсля встановлення права власностi на зазначенi куль-турнi цiнностi вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженiй ним особi. Витрати на зберiгання та експерти-зу культурних цiнностей вiдшкодовує власник, якщо iнше не передбачено законодавством України або рiшенням суду. Якщо вилученi або конфiско-ванi культурнi цiнностi оберненi вiдповiдно до закону в доход держави, Мiжвiдомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей вирiшує питання про безоплатну передачу цих культурних цiнностей для постiйного зберiгання в державну частину музейного, бiблiотечного та архiвного фондiв або релiгiйним органiзацiям.

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами:

•          для організації виставок;

•          для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;

•          у зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;

•          в інших випадках, передбачених законодавством України. Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в

обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником чи уповноваженою ним особою до ДСКПКЦ. До кло-потання додаються:

•          нотаріально завірена копія угоди з приймаючою стороною про мету,

гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в

обумовлений угодою термін;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово виво-зяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або доку-мент про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;

•          документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;

•          висновок державної експертизи. Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не

може бути видано, якщо:

•          відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повер-нення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;

•          заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому ста-ні, що не можна змінювати умови їх зберігання;

•          культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;

•          страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;

•          культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають у розшуку;

•          у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обстави-ни, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання і по-верненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу. Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають

реєстрації у порядку, встановленому ДСКПКЦ разом з ДМСУ.

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення. Вивезення громадянами, які переїж-джають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання доку-ментів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце прожи-вання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв’яз-ки. Родинні цінності, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, бібліотеках та інших державних схови-щах культурних цінностей, вивозяться відповідно до законодавства України.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА