Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.4. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.5.4. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

У разi ввезення транспортного засобу на митну територiю України з метою транзиту його власник або уповноважена особа подає митному орга-ну на бланку митної декларацiї два примiрники зобов’язання про транзит та документи що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб та iншi документи, потрiбнi для митного оформлення транспортного засобу.

Особою, яка надає зобов’язання, заповнюються: поле для зазначення режиму перемiщення громадянина, пункти 1, «Дата заповнення та особис-тий підпис» та пiдпункт 4.2 пасажирської митної декларацiї, а до пiдпункту 4.1 пасажирської митної декларацiї вноситься письмове зобов’язання про вивезення транспортного засобу такого змiсту: «Зобов’язуюсь вивезти цей транспортний засiб за межi митної територiї України в термiн, визначений митним органом. Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 349 Митного коде-ксу України в разi порушення цього зобов’язання ознайомлений». Iншi пункти та пiдпункти митної декларацiї громадянином не заповнюються.

Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд траснпортного засобу, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю транспортного засобу даним, зазначеним у пись-мовому зобов’язаннi про транзит, реєстрацiйних та технiчних документах на транспортний засіб, а також проводить документальну перевiрку факту реєстрацiї транспортного засобу уповноваженими державними реєстрацiй-ними органами за кордоном i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення транспортного засобу. Якщо транспортний засіб не зареєстровано постiйно в уповноважених державних реєстрацiйних орга-нах iноземних держав, то пiсля внесення грошової застави в розмiрi суми податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких транспортних засобів на митну територiю України для постiйного ко-ристування, посадова особа митного органу оформлює квитанцiю МД-1.

Зобов’язання про транзит засвiдчується вiдтиском особистої номерної печатки та пiдписом посадової особи митного органу. У графi «Для службових

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

позначок» посадова особа митного органу зазначає дату закiнчення транзи-ту, а якщо транспортний засіб не зареєстровано постiйно в уповноважених державних реєстрацiйних органах iноземних держав, то також номер кви-танцiї МД-1 i розмiр грошової застави.

Особi, яка здiйснювала декларування, разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення транс-портного засобу, передається один примiрник зобов’язання про транзит, а при оформленні МД-1 — другий примiрник квитанцiї МД-1 i завiрена по-садовою особою митницi копiя Акта про проведення митного огляду транспортного засобу. Другий примiрник письмового зобов’язання про транзит залишається в митному органi.

Виїзд транспортного засобу за межi зони митного контролю здiйсню-ється на пiдставi зобов’язання про транзит, засвiдченого вiдтиском особис-тої номерної печатки i пiдписом посадової особи митного органу, i другого примiрника квитанцiї МД-1. Електроннi копiї зобов’язання про транзит i квитанцiї МД-1 не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту оформ-лення транспортного засобу передаються уповноваженою посадовою осо-бою митницi до ЄАIС у встановленому ДМСУ порядку. При цьому до еле-ктронної копiї зобов’язання про транзит також вноситься дата закiнчення транзиту. Пiсля завершення формування електронної копiї зобов’язання про транзит документи, якi були пiдставою для оформлення цього зобов’я-зання та залишаються в справах митного органу, передаються до вiддiлу контролю за доставкою товарiв митного органу.

При вивезеннi транспортного засобу, ввезених з метою транзиту, осо-ба, яка надала зобов’язання про транзит, подає митному органу документи, що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб, i оформлене при ввезеннi цих транспортних засобів письмове зобов’язання про транзит. У разi внесення грошової застави при ввезеннi транспортного засобу пода-ються також другий примiрник квитанцiї МД-1 i завiрена посадовою особою митницi копiя Акта про проведення митного огляду транспортного засобу. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспорт-ного засобу, а також проводить перевiрку за наявними в ЄАIС даними до-тримання термiну транзиту та приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску транспортного засобу за межi митної територiї України. За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу на зворотному боцi зобов’язання про транзит вчиняє запис «Транзит, вивезення» i завiряє йо-го вiдтиском особистої номерної печатки та пiдписом. Зобов’язання про

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

транзит залишається у справах митницi i є пiдставою для зняття транспорт-ного засобу з контролю.

Контроль за виконанням зобов’язання про транзит здiйснюється мит-ним органом, яким проводилося митне оформлення транспортного засобу при ввезеннi його на митну територiю України. Контроль за доставкою транспортних засобів, що перемiщуються громадянами через митну тери-торiю України транзитом, здiйснюється в порядку, установленому ДМСУ. Граничний строк транзиту транспортних засобів через митну територiю України не повинен перевищувати 10 дiб.