Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.3. Порядок митного оформлення транспортних засо-бів, що вивозяться за межи митної території України для постійного користування : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.5.3. Порядок митного оформлення транспортних засо-бів, що вивозяться за межи митної території України для постійного користування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

У разi вивезення транспортного засобу за межi митної територiї Укра-їни його власник або уповноважена особа здiйснює в установленому по-рядку декларування транспортного засобу i подає митному органу вантаж-ну митну декларацiю, заповнену в установленому порядку, i документи:

•          що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб;

•          що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митно-го оформлення транспортного засобу з наданням пiльг в оподаткуваннi);

•          iншi документи, потрiбнi для митного оформлення транспортного за-собу, подання яких митному органу передбачено законодавством України.

Транспортний засіб, який вивозиться за межi митної територiї Украї-ни для постiйного користування, повинен бути знятий з облiку в пiдроздi-лах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобів, та повинен мати реєстрацiйнi документи з вiдмiткою про зняття його з об-лiку, номернi знаки для разових поїздок та розпiзнавальний знак держави, якi вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Кон-венцiї про дорожнiй рух.

У разi вивезення транспортного засобу за межi митної територiї України у випадках, визначених у статтi 250 МКУ, його власник або уповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування транспортного за-собу i подає митному органу два примiрники митної декларацiї, заповненої в установленому порядку, i вище зазначені документи. До пiдпункту 4.1 пасажирської митної декларацiї, крiм iнших вiдомостей, вносяться такi данi про транспортний засіб:

•          тип, марка та модель;

•          колiр;

•          рiк виготовлення та введення в експлуатацiю;

•          iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна;

•          об’єм двигуна (куб. см);

•          найменування, номери й дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення (документiв, що пiдтверджують пра-во власностi на транспортний засіб, тощо).

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспортно-го засобу, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного но-мера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю транспортного засобу даним, зазначеним у митнiй декларацiї, реєстрацiйних та технiчних документах на транспорт-ний засіб, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облi-ку транспортного засобу у пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобів, i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення транспортного засобу. Власниковi транс-портного засобу (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення транспорт-ного засобу, передається примiрник митної декларацiї. Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митного органу.

Виїзд транспортного засобу за межi зони митного контролю здiйсню-ється на пiдставi оформленої в повному обсязi митної декларацiї. Завершен-ня митного оформлення транспортного засобу засвiдчується в митнiй декла-рацiї вiдтиском особистої номерної печатки та пiдписом посадової особи ми-тного органу. Електронна копiя митної декларацiї протягом чотирьох годин з моменту оформлення транспортного засобу передається уповноваженою по-садовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому ДМСУ порядку. При цьому до електронної копiї митної декларацiї вносяться:

•          данi про власника або уповноважену особу (якщо декларування здiйснюється останньою): прiзвище, iм’я та по батьковi, країна постi-йного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

•          данi про транспортний засіб: тип, модель та марка, колiр, рiк виготов-лення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

•          найменування, номери й дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб, тощо);

•          митний режим (вивезення);

•          дата митного оформлення;

•          код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення транспортного засо-бу, вiдповiдно до Класифiкатора;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

• номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.