Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.5.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

При ввезеннi транспортних засобів на митну територiю України його власник або уповноважена особа здiйснює в установленому порядку декла-рування транспортних засобів i подає митному органу два примiрники мит-ної декларацiї та наступні документи:

•          що пiдтверджують право власностi на транспортні засоби;

•          що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення транспортних засобів з наданням пiльг в опо-даткуваннi);

 

•          iншi документи, потрiбнi для митного оформлення транспортних засобів, подання яких митному органу передбачено законодавством України. До пiдпункту 4.1 пасажирської митної декларацiї, заповненої в установлено-му порядку, крiм iнших вiдомостей, уносяться такi данi про транспортні засоби:

•          тип, марка та модель;

•          колiр;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          рiк виготовлення й уведення в експлуатацiю;

•          iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна;

•          об’єм двигуна (куб. см);

•          найменування, номери й дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на транспортні засоби, тощо). Якщо митне оформлення здiйснюється з наданням пiльг в оподаткуваннi

та квитанцiя МД-1 не заповнюється, то до пункту 4.1 пасажирської митної декларацiї, крiм iнших вiдомостей, уносяться найменування, номери й дати видачi документiв, що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi.

Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд транспортних засобів, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю транспортних засобів даним, зазначеним у митнiй декларацiї, реєстрацiйних i технiчних документах на транспортні засоби, а також проводить документальну перевiрку факту реєстрацiї транспортних засобів уповноваженими державними реєстрацiйними органами за кордо-ном i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення транспортних засобів.

Митне оформлення транспортних засобів здiйснюється з обов’язко-вим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засо-бу. Такий Акт пiдписується посадовою особою митного органу, що здiйснила митний огляд, i власником транспортних засобів (уповноваже-ною особою), засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки цiєї по-садової особи i залишається в справах митного органу разом з документа-ми, на пiдставi яких було проведене митне оформлення. Уповноваженими посадовими особами митного органу здiйснюється визначення коду транс-портних засобів згiдно з УКТ ЗЕД, а також митної вартостi транспортних засобів для нарахування сум податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), якi пiдлягають сплатi при митному оформленнi транспортних засобів.

При внесеннi власником транспортних засобів (уповноваженою осо-бою) сум належних податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) посадовою особою митного органу оформлюється квитанцiя МД-1. У графi «Для слу-жбових позначок» митної декларацiї посадовою особою митного органу вчиняється запис про суми платежiв, сплачених при митному оформленнi транспортних засобів, зазначаються номери квитанцiй МД-1. Власниковi транспортних засобів (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення, переда-ються другий примiрник квитанцiї МД-1, завiрена посадовою особою мит-ного органу копiя Акта про проведення митного огляду транспортного за-собу й примiрник митної декларацiї. Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митного органу. Виїзд транспортних засобів за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформлених у повному обсязi примiрника митної декларацiї й другого примiрника квитанцiї МД-1. Завершення митного оформлення транспортних засобів, зазначеного в митнiй декларацiї, засвiдчується в митнiй декларацiї вiдтиском особистої номерної печатки та пiдписом посадової особи митного органу.

Електроннi копiї митної декларацiї та квитанцiї МД-1 протягом чо-тирьох годин з моменту оформлення транспортних засобів передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС в установле-ному ДМСУ порядку. При цьому до електронної копiї митної декларацiї вносяться:

•          данi про власника або уповноважену особу (якщо декларування здiйснюється останньою): прiзвище, iм’я та по батьковi, країна постi-йного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

•          данi про транспортні засоби: тип, модель та марка, колiр, рiк виготов-лення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

•          найменування, номери та дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на транспортні засоби, тощо);

•          номери квитанцiй МД-1;

•          суми сплачених платежiв;

•          дата митного оформлення;

•          код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення транспортного засо-бу при його ввезеннi на митну територiю України, вiдповiдно до Кла-сифiкатора;

•          номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу,

яка провела митне оформлення.

Якщо митне оформлення здiйснюється з наданням пiльг в оподатку-ваннi та квитанцiя МД-1 не заповнюється, то до електронної копiї митної декларацiї уносяться усі вище названі дані, а замість номерів квитанції

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

МД-1 та суми сплачених платежів найменування, номери та дати видачi документiв, що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуванні транспортних засобів.

Пiдтвердженням права на надання пiльг в оподаткуванні транспорт-них засобів є такi документи:

•          пiдтвердження складу спадщини, вiдкритої за межами України на ко-ристь громадянина-резидента, органами, що вчиняють нотарiальнi дiї в країнi її вiдкриття. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї в кон-сульських установах України, що дiють у вiдповiдних країнах, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України, згоду на обов’язковiсть якого надано Верховною Радою України;

•          паспорт громадянина України для виїзду за кордон зi штампом про зняття з постiйного консульського облiку у зв’язку з переїздом в Україну, засвiдчений гербовою печаткою консульської установи України за мiсцем попереднього постiйного проживання громадянина України;

•          паспортний документ громадянина iноземної держави на право виїзду за кордон з iммiграцiйною вiзою на постiйне проживання в Українi, виданою компетентним органом України, та/або посвiдка на постiйне проживання в Українi (при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну громадян iноземної держави);

•          довiдка, видана Мiнiстерством закордонних справ України, за пiдписом першого заступника Мiнiстра закордонних справ України, а в разi його вiдсутностi — одного iз заступникiв вiдповiдно до розподiлу обо-в’язкiв, а також керiвника фiнансового пiдроздiлу Мiнiстерства закор-донних справ України про суму коштiв, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби України, якi перебували за кордоном у довго-строковому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу за кор-доном строком не менше одного року та повертаються в Україну. Як зазначалось раніше, видача Посвiдчення проводиться вiдповiдним

пiдроздiлом митницi, у зонi дiяльностi якої постiйно або тимчасово прожи-ває власник транспортного засобу (або має намiр проживати власник транспортного засобу, який є громадянином-нерезидентом), за винятком випадкiв, визначених законодавством. Для отримання Посвiдчення власник транспортного засобу (уповноважена особа) пред’являє транспортний засіб митному органу й подає заяву. Пiдставою для оформлення Посвiдчення є такi документи:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          примiрник оформленої митної декларацiї;

•          другий примiрник квитанцiї МД-1, що пiдтверджує сплату митних та iнших обов’язкових платежiв при митному оформленнi транспортного за-собу (крiм випадкiв ввезення транспортного засобу для постiйного корис-тування на митнiй територiї України з наданням пiльг в оподаткуваннi);

•          що пiдтверджують право власностi на транспортний засіб;

•          що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi вве-зення транспортного засобу для постiйного користування на митнiй територiї України з наданням пiльг в оподаткуваннi);

•          завiрена посадовою особою митного органу оформлення копiя Акта про проведення митного огляду транспортного засобу;

•          iншi документи, потрiбнi для митного оформлення транспортного засобу, подання яких митному органу передбачено законодавством

України (закордонний паспорт, паспорт громадянина тощо).

Пiсля перевiрки документiв на транспортний засіб уповноважена посадова особа митного органу здiйснює в оперативному режимi запит до

ЄАIС i звiряє данi, зазначенi в поданих документах, з даними про цей

транспортний засіб, що мiстяться в ЄАIС. Посадова особа митного органу

здiйснює митний огляд транспортного засобу, перевiряє та встановлює

вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю транспортного засобу даним, зазначеним у поданих документах. За вiдсутностi

зауважень посадова особа митного органу вчиняє в митнiй декларацiї запис

«Звiрення проведено, зауважень немає», який завiряється пiдписом й вiдтиском особистої номерної печатки цiєї посадової особи. У разi виявлення

невiдповiдностей митний орган направляє митному органу, який провiв

митне оформлення транспортного засобу, повiдомлення про потребу

проведення перевiрки та вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, що

провели митне оформлення.

Якщо митне оформлення транспортного засобу було здiйснене з наданням пiльг в оподаткуваннi, то комiсiєю, створеною згiдно з наказом митного органу, проводиться перевiрка обґрунтованостi надання таких пiльг. У разi виявлення необґрунтованого надання пiльг в оподаткуваннi при митному оформленнi транспортного засобу вирiшується питання стяг-нення належних податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) та заведення справи про порушення митних правил. До митницi, яка проводила митне оформлення транспортного засобу, направляється повiдомлення щодо

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

потреби проведення перевiрки й вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, що провели митне оформлення.

До Посвiдчення посадовою особою митного органу вносяться вiдмiтки про обмеження щодо передання транспортного засобу його влас-ником у володiння та/або користування, та/або розпорядження iншим гро-мадянам чи пiдприємствам без сплати належних податкiв i зборiв (обов’яз-кових платежiв) при наданнi пiльг з оподаткування транспортного засобу, що ввозиться для постiйного користування на митнiй територiї України.

Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник

разом з документами, що пiдтверджують право власностi на транспортний

засіб (право користування ним), реєстрацiйними й технiчними документами,

митною декларацiєю видається власниковi транспортного засобу для подання до пiдроздiлiв МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України

вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортних засобів. У митнiй декларацiї, а також у реєстрацiйних i технiчних документах учиняється запис «Видано Посвiдчення вiд «___»             200_ року

№___», який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка видала Посвiдчення. Другий примiрник Посвiд-чення разом iз заявою власника транспортного засобу (уповноваженої осо-би), завiреною посадовою особою митного органу оформлення копiєю Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, другим примiрником квитанцiї МД-1 i ксерокопiями iнших документiв, архiвується й зберiгається в справах митного органу протягом установленого строку.

Електронна копiя Посвiдчення протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому ДМСУ порядку. Номер i дата видачi По-свiдчення вносяться до електронної копiї митної декларацiї, оформленої при ввезеннi транспортного засобу на митну територiю України для постi-йного користування, що мiститься в ЄАIС.