Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3.3. Фітосанітарний контроль : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.3.3. Фітосанітарний контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Фітосанітарний контроль товарів рослинного походження полягає у застосуванні системи заходів, спрямованих на охорону території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідни-ків, хвороб рослин і бур’янів, що можуть завдавати значних збитків народ-ному господарству України. Фітосанітарний контроль в Україні здійсню-ється відповідно до вимог державних актів, які надають певних повнова-жень інспекторському складу фітосанітарної служби. Усі імпортні товари рослинного походження діляться на три категорії:

I.          Підконтрольні об’єкти — об’єкти, які входять до категорії підкаран-тинних матеріалів та об’єктів і контролюються спеціалістами Держав-ної служби з карантину рослин. До підконтрольних об’єктів належать: транспортні засоби, що надходять в Україну з інших країн; приміщен-ня, де зберігаються імпортні підконтрольні та підкарантинні матеріали.

II.        Підконтрольні матеріали — матеріали, які входять до категорії під-карантинних матеріалів та об’єктів і підлягають карантинному догля-ду без супроводження фітосанітарними документами. До підконтро-льних матеріалів належать: тара, контейнери, промислові товари, ви-роби з шкіри, вовни, деревини, гофрокартону, пакувальні матеріали, вироби з рослинних матеріалів, що можуть бути носіями карантинних і небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів, продукти рослин-ного походження, які пройшли відповідну промислову переробку, а також цукор, багаж та промислові відправлення.

III.       Підкарантинні матеріали — об’єкти та матеріали, які входять до ка-тегорії підкарантинних матеріалів та об’єктів, підлягають фітосаніта-рному контролю на державному кордоні та супроводжуються фітоса-нітарними документами.

Підкарантинні матеріали утворюють найчисленнішу групу за кількістю то-варів до них належить: насіння та садивний матеріал, рослини та їхні частини,

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

овочі, фрукти, бахчеви, продовольче, фуражне та технічне зерно, товари зі вміс-том зерна, копра, тютюн, волокна бавовни та льону, лікарські рослини, сировина рослинного походження, крупи, борошно та вироби з них, какао-зерно та какао--боби, прянощі, сушені овочі та фрукти, культури живих грибів, бактерій, вірусів, колекції комах та рослин, деревина та вироби з неї, фураж, живі квіти.

Згідно за наказом Головної державної інспекції з карантину рослин «Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні Украї-ни» вантажі, що належать до категорії підконтрольних, фітосанітарній сертифі-кації не підлягають, але мусять проходити огляд фахівців фітосанітарної служби в пунктах пропуску через державний кордон України. За відсутності зараження карантинними об’єктами вантажі безперешкодно пропускаються до місця при-значення; а усі підконтрольні і підкарантинні товари, що надходять з-за кордону і пройшли фітосанітарний контроль на прикордонно-пропускному пункті, підля-гають повторному карантинному огляду, а за необхідності — лабораторній екс-пертизі в місці призначення. Усі перелічені об’єкти та матеріали підлягають обо-в’язковому знезараженню шляхом фумігації фахівцями державних інспекцій з карантину рослин відповідно до правил спеціальних методик.

Для отримання карантинного дозволу на імпорт (додаток 18), що е підставою для проведення митного оформлення, підприємство-отримувач звертається до Головної державної інспекції з карантину рослин України з заявою, в якій має бути зазначено: назву підприємства-імпортера; його юридична адреса; найменування і кількість товару; місце використання то-вару; країна походження; назва прикордонного пункту ввезення. До заяви додають контракт, погодження державної комісії по охороні сортів рослин (у разі ввезення насіннєвого та садивного матеріалів) та документ, що за-свідчує оплату. Аналогічні дії проводяться в разі оформлення транзиту ва-нтажів, підконтрольних фітосанітарній службі, але звернення до держав-них органів здійснює уповноважена на це юридична особа.

Головна державна інспекція з карантину рослин має право відмовити в наданні карантинного дозволу на імпорт та на транзит підкарантинних та підконтрольних матеріалів у разі порушення суб’єктом ЗЕД карантинних вимог при здійсненні попередніх ввезень або якщо товари походять з кра-їн, що є карантинними для України.

У разі відсутності зауважень до можливого імпорту товару, Державна інспекція з карантину рослин відповідним чином оформлює дозвільний документ — карантинний сертифікат окремо на кожну товарну партію (до-даток 19). На виконання вимог статті 27 МКУ митні органи мають право

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

завершити митне оформлення тільки за наявності позитивного висновку Державної інспекції з карантину рослин.

Підкарантинні матеріали, що вивозяться за межі України, мають від-повідати умовам, передбаченим міжнародними договорами, учасником яких є Україна. Вивезення підкарантинних товарів за межі України прово-диться на основі фітосанітарного огляду в супроводі фітосанітарного сер-тифіката на експорт, який завіряється трикутним штампом і видається на кожну транспортну одиницю (додаток 20).

Таким чином, у разі переміщення через митний кордон матеріалів та об’єктів, що підлягають фітосанітарному контролю, їх митне оформлення може бути закінчено лише після проведення фітосанітарного контролю, свідченням чого є відповідні відмітки на товаросупровідних, товаротранс-портних та інших документах.