Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3.1. Санітарно-гігієнічний контроль : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.3.1. Санітарно-гігієнічний контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» визначено основні положення та вимоги щодо за-хисту населення від застосування недоброякісної продукції. Наказом МОЗ України «Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи сто-совно розробки, виробництва і застосування продукції, що може негативно впливати на здоров’я людини» виконання функцій санітарно-епідеміологі-чного контролю, у тому числі при імпорті сировини і товарів, покладено на органи, підприємства і заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. Законом України «Про державне регулювання імпорту сіль-ськогосподарської продукції» встановлено, що сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному контролю.

Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають оцінку можливого нега-тивного впливу на здоров’я небезпечних факторів шляхом проведення досліджень харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх мате-ріалів, у ході яких установлюються критерії безпеки у числовому вигляді з визначенням гранично допустимих рівнів вмісту шкідливих речовин. Проведене дослідження засвідчується відповідним документом — висно-вком державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо імпортованої пар-тії товару. Документ визначає конкретні показники безпеки або шкідли-вості для людини небезпечних факторів у пред’явленому до експертизи товару. Негативний висновок державного санітарно-гігієнічного органу зобов’язує імпортера провести утилізацію або знищення пред’явленого на експертизу товару за власний рахунок. Окрім того можливе повернен-ня його, за окремим рішенням митного органу, первісному вантажовідп-равникові у режимі «транзит».

Експертиза на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам націо-нальних стандартів та норм здійснюється уповноваженими органами Державної санітарно-епідеміологічної служби. Підставою для завер-шення митного оформлення імпортованої партії продукції є гігієнічний висновок (додатки 15, 16), який засвідчує відповідність товару санітар-но-гігієнічним вимогам, нормам і правилам України та разом з серти-фікатом відповідності приймається митними органами як дозвіл на випуск товару у вільний обіг на внутрішній національний ринок. Для отримання гігієнічного висновку імпортер звертається до уповноваженого

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

державного органу з мотивованою заявою за встановленою формою з доданням:

•          зовнішньоекономічного контракту з додатками та специфікаціями, рахунків-фактур (інвойсів) на дану партію товару;

•          сертифіката від виробника;

•          сертифіката походження товару, виданого ТПП країни експорту;

•          сертифіката безпеки з даними про мікробіологічні показники, вміст токсичних елементів та пестицидів;

•          етикетки або упаковки товару;

•          документа, що засвідчує склад продукції та фізико-хімічні показники;

•          висновку експертизи та даних лабораторних випробувань, якщо такі проводились в Україні;

•          транспортних та товарно-супроводжувальних документів з позначка-ми митних органів, що засвідчують факт ввезення товару в Україну. Крім перелічених, можуть бути представлені додаткові документи,

що характеризують якісні показники імпортованої продукції. Заявник, фір-ма-імпортер, несе юридичну відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві та доданих документах.

У гігієнічному висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи стосовно імпортованої продукції, засвідченому головним державним сані-тарним лікарем України, має бути зазначено:

•          найменування імпортованої продукції, на яку видано висновок;

•          реквізити експортера (виробника) продукції;

•          перелік документів, які стали підставою для імпорту продукції в Україну (контракт, товарно-транспортні документи, сертифікати краї-ни-експортера);

•          нормативні документи, на підставі яких здійснювалась перевірка сані-тарно-гігієнічних показників імпортованого товару;

•          висновок про можливість випуску/не випуску продукції у вільний обіг в Україні, що є підставою для завершення/не завершення митним органом процедури митного оформлення.

Строк дії гігієнічного висновку визначається у кожному окремому ви-падку та залежить від призначення продукції (наприклад, споживання чи переробка), її обсягів та висновку експертизи. Таким чином, санітарно-гігі-єнічні вимоги утворюють державний технічний бар’єр для імпортованої продукції, який полягає в обов’язковому проведенні експертизи та отриманні

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

дозвільного документа — гігієнічного висновку. Позитивний висновок є під-ставою для проведення процедури митного оформлення та випуску товару у вільний обіг на внутрішній ринок України. Слід зауважити, що всі дослі-дження здійснюються за рахунок фірми-імпортера, що, у свою чергу, додат-ково підвищує вартість імпортованого товару та надає вітчизняним товаро-виробникам певних цінових переваг стосовно товарів власного виробництва.