Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.3. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Перевезення харчових продуктів здійснюється на підставі Законів України «Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

населення», «Про зовнішню економічну діяльність», «Про державне регу-лювання імпорту сільськогосподарської продукції» та декретів Кабінету Міністрів України: «Про стандартизацію та сертифікацію», «Про удоскона-лення контролю якості та безпеки харчових продуктів», «Про ввезення гро-мадянами на митну територію України продуктів харчування рослинного і тваринного походження» та інших нормативних актів. Ці документи, з ме-тою захисту прав споживачів та попередження реалізації продукції, небез-печної для життя та здоров’я громадян, забезпечують здійснення постійно-го контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів які ввозяться на митну територію України, та які експортуються з України, відносно їх від-повідності нормативним документам (ДСТУ, ТУ та інше).

Законодавчо закріпив вимоги з якості Закон України «Про без-печнiсть та якiсть харчових продуктiв», який установив правові засади за-безпечення та безпеки зазначених товарів, а також порядок їх зберігання, транспортування та утилізації. Визначив підпорядкованість державних ор-ганів, продавців та споживачів у разі ввезення товарів на митну територію України. Законом в Україні закріплено основні терміни, що стосуються якості та безпеки харчових продуктів, а саме:

•          харчовий продукт — будь-який продукт, що у натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття;

•          якість харчового продукту — сукупність властивостей харчового продукту, що визначає його здатність задовольнити потреби організ-му людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, гара-нтувати безпеку для її здоров’я, стабільність складу і поживних влас-тивостей упродовж строку придатності до споживання;

•          безпека харчових продуктів — відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх споживанні у загальноприйнятих кількостях, межі яких установлюються Міністерством охорони здоров’я України;

•          продовольча сировина — продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного та біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів.

Державне регулювання в Україні якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини здійснюється Кабінетом Міністрів України

шляхом (ст. 11 Закону):

•          державного нормування показників якості та безпеки зазначених

Законом товарів та їх державної реєстрації;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          обов’язкової сертифікації не тільки харчових продуктів та продоволь-чої сировини, а також супутніх матеріалів;

•          установленням відповідного порядку їх ввезення в Україну, а також здійсненням контролю за його дотриманням. Складовими державного регулювання якості та безпеки харчових

продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів є нагляд за до-триманням відповідних стандартів, норм та правил, державний метроло-гічний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний нагляд, ко-нтроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, про карантин рослин та інші державні заходи. Не менше шести незалежних державних структур контролюють якість та безпеку зазначених товарів, що суттєво ускладнює для суб’єкта ЗЕД процедуру отримання дозволу на ввезення та митне оформлення імпортованої продукції. Статтею 16 Закону зазначається, що ввезення на митну територію України імпо-ртних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів допускається за умови виконання імпортером правил їх реєстрації та сертифікації. Імпортер зобов’язаний застерегти у зовнішньоекономічно-му контракті показники якості та безпеки імпортованих товарів, а дер-жавні структури — забезпечити за цим відповідний контроль. Контроль за дотримання порядку ввезення харчових продуктів, продовольчої си-ровини та супутніх матеріалів на митну територію України покладено на ДМСУ (ст. 17 Закону), митні органи якої мають право здійснювати митне оформлення імпортованої продукції для вільного використання лише за наявності:

•          сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання в Україні інозе-много сертифіката, виданого уповноваженим органом Держстандарту;

•          ветеринарного дозволу на харчові продукти та сировину рослинного походження;

•          карантинного дозволу на харчові продукти та сировину рослинного походження;

•          маркування харчових продуктів і продовольчої сировини згідно з

законодавством України.

Фізичним особам дозволяється ввозити харчові продукти для особис-того споживання, загальна кількість яких не перевищує законодавче закрі-плених в Україні норм, без подання відповідних дозвільних документів. Разом з тим, Законом України зазначено, що імпорт сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД, громадянами на

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

митну територію України у межах неторгового (туристичного) обороту у будь-яких обсягах без сертифіката встановленого зразка не дозволяється.

Вимоги до пакування та маркування продукції, яка імпортується на внутрішній український ринок, мають законодавче закріплення та утворю-ють адміністративний нетарифний бар’єр на шляху ввезення в Україну продукції іноземного виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про удосконалення якості і безпеки харчових продуктів» з 1 січня 1997 року заборонено пропуск на митну територію України та реалізацію товару, якщо на його упаковці (етикетках) відсутня відповідна інформація у доступній для сприйняття формі. Маркування має здійснюватися державною мовою України та інфо-рмувати про:

•          загальну назву харчового продукту;

•          номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об’єму тощо);

•          склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складни-ків, із зазначенням переліку назв, використаних у процесі виготовлен-ня інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників, інших хімічних речовин або сполук;

•          енергетичну цінність та дату виготовлення;

•          строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придат-ності до споживання;

•          умови зберігання та умови використання;

•          найменування та адресу виробника і місце виготовлення;

•          відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;

•          застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не

є дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження є.

Також заборонено без дозволу Міністерства охорони здоров’я України подавати у маркуванні інформацію про лікувальні властивості харчових

продуктів.

Державне регулювання імпорту харчових продуктів стосується не тільки самих продуктів, а також і пакувальних матеріалів, у які їх вміщено. Вимоги стосовно пакування та маркування законодавчо закріплені в Украї-ні низкою документів. Імпортери харчових продуктів зобов’язані їх знати і про їх дотримання відповідним чином домовлятися з контрагентами угод про експорт до України харчових продуктів.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА