Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.2. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу

Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилають-ся) громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 та додаткового аркуша МД-3, митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) гро-мадянами, які не є підприємцями, здійснюється за документами форми МД-1 та пасажирської митної декларації. При ввезенні товарів в Україну без-посередньо власником їх митне оформлення та стягнення необхідних видів платежів (крім транспортних засобів) проводиться на прикордонній митниці.

Закон України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, мит-ного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспорт-них засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територ-iю України», встановлено, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню митом за повними

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

ставками Єдиного митного тарифу, податку на додану вартість та акцизно-го збору.

Згідно зі ст. 8 цього закону від оплати мита звільняються наступні предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України гро-мадянами:

•          товари, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжува-ному багажi (за умови усного декларування), пересилаються в несуп-роводжуваному багажi та надходять на адресу громадян у мiжнарод-них поштових вiдправленнях;

•          горiлчанi вироби у кiлькостi 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л, тютюновi вироби — 200 цигарок (або 200 г цих виробiв), якi ввозяться в особис-тому багажi громадянами;

•          товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України пiд зо-бов’язання про їх зворотне вивезення;

•          товари, що належать громадянам-нерезидентам та перемiщуються транзитом через митну територiю України;

•          товари, що належать громадянам-резидентам та перемiщуються тран-зитом у транзитних зонах мiжнародних аеропортiв;

•          товари та транспортнi засоби, що належать особам, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до статей 59–63, 65–67 МКУ;

•          транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi по кожнiй товарнiй позицiї та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до скла-ду спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резиде-нта, у разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження легалiзується у вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй (консульськiй) установi України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

•          товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у виглядi призiв (нагород), отриманих за участь у спортивних та iнших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених вiдпов-iдними документами, у разi пiдтвердження факту отримання таких призiв та нагород нотарiальними органами вiдповiдної країни. Зазна-ченi документи, що пiдтверджують факт отримання таких призiв та нагород, пiдлягають легалiзацiї у консульських установах України, що дiють у вiдповiдних країнах;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          товари та транспортнi засоби, що були попередньо вивезенi (пере-сланi) громадянами-резидентами за митний кордон України iз режимi тимчасового вивезення пiд письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, за наявностi вiдповiдної вивiзної митної декларацiї iз зазначенням таких товарiв;

•          сiльськогосподарська продукцiя, отримана громадянами-резиден-тами як натуральна плата за виконану роботу в країнах — учасни-цях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю, що ввозиться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

•          плодоовочева продукцiя, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках сумiсних держав, за умови. пiдтвер-дження кiлькостi вирощеної продукцiї довiдками органiв мiсцевого самоврядування, права власностi та такi дiлянки, подання сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва встановленого зразка про визнання серти-фiката, що ввозиться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiне-том Мiнiстрiв України;

•          особистi речi, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну.

•          транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться (пересилаються) працiвни-ками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготер-мiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну (обов’язково: працi-вник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу; вартiсть транспортного засобу не перевищує 50 вiдсоткiв вiд суми, що виплачується цiй особi у зв’язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженнi дипломатичної служби за кордоном та пiдтверджується документами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України).

Пропуск на митну територiю України сiльськогосподарської продукц-iї, що пiдпадає пiд визначення першої — двадцять четвертої груп УКУ ЗЕД, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється. Це обмеження не поширюється на:

•          лiкеро-горiлчанi та тютюновi вироби в обсягах, зазначених у статтi

8 цього Закону;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          продукти харчування в упаковцi виробника, що надходять на адресу фiзичних осiб у мiжнародних поштових вiдправленнях вагою до 10 кг;

•          продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

•          сiльськогосподарську продукцiю, отриману громадянами-резидента-ми як натуральну плату за виконану роботу в країнах — учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю;

•          плодоовочеву продукцiю, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках сумiсних держав, за умови пiдтвер-дження кiлькостi вирощеної продукцiї довiдками органiв мiсцевого самоврядування, права власностi на такi дiлянки, подання сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва встановленого зразка про визнання сер-тифiката. Не пiдлягають пропуску через митний кордон України товари та

особистi речi, на пропуск яких потрiбнi дозволи iнших державних установ, без наявностi цих дозволiв. Перелiк цих товарiв та особистих речей визна-чається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Громадяни мають право безперешкодно ввозити особистi речi на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Стягнення мита акцизного і митного зборів, податку на додану вар-тість за митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться в Україну громадянами-підприємцями, здійснюється з заповненням уніфікованого адміністративного документу МД-2. Стягнення мита, акцизного та митного зборів, податку на добавлену вартість за митне оформлення предметів, що ввозяться в Україну громадянами, які не мають свідоцтва про державну ре-єстрацію підприємництва, здійснюється за документом МД-1 (додаток 14).

Уніфікована митна квитанція МД-1 є фінансовим документом суворої звітності. Уніфіковані митні квитанції замовляються централізовано ДМСУ у вигляді квитанційних книжок, що складаються з 25 зброшуро-ваних бланкiв МД-1. Облік квитанції на місцях здійснюється відділами бухгалтерського обліку та контролю.

Уніфікована митна квитанція МД-1 розроблена з метою вдосконален-ня організації роботи по прийому на зберігання митницею не пропущених через кордон України речей, валюти та цінностей, а також по прийому від громадян сум мита за речі, що переміщуються ними через митний кордон

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

України і підлягають митному (безпосередньо на прикордонній митниці) оподаткуванню. Уніфікована митна квитанція передбачає виконання трьох видів операцій з речами, предметами, валютою та цінностями і умовно роз-ділена на чотири поля, кожне з яких призначено для заповнення по певній операції.

Унiфiкована митна квитанцiя МД-1 застосовується пiд час здiйснення таких операцiй: прийняття на зберiгання митним органом товарiв вiдповiд-но до законодавства; справляння митним органом з фiзичних осiб та пiдприємств платежiв, якщо законодавством не передбачено складання ВМД на перемiщуванi через митний кордон України товари; справляння митним органом з фiзичних осiб грошової застави у випадках, установле-них законодавством.

Бланки МД-1 та додаткових аркушiв до неї використовуються при ви-конаннi операцiй з предметами (товарами), валютою та цiнностями, вiдпов-iдно до чого умовно роздiленi на чотири поля, кожне з яких призначене для вiдображення однiєї з цих операцiй, а саме:

•          А. Прийняття митним органом на зберiгання предметiв (товарiв), що належать фiзичним особам i не пропущенi митницею через митний кордон України.

•          B. Прийняття митним органом на зберiгання валюти, у т. ч. нацiона-льної, та цiнностей, що належать фiзичним особам i не пропущенi ми-тним органом через митний кордон України.

•          C. Вилучення нацiональної валюти та цiнних паперiв України при ввезеннi їх без пiдстав.

•          D. Прийняття сум мита, митних та iнших зборiв i податкiв, передбаче-них чинним законодавством. Кожний бланк МД-1 складається з трьох самокопiювальних аркушiв,

виготовлених друкарським способом, з однаковими серiєю й номером. Гра-фи «Сума чи вартiсть, грн., «Сума, грн.», «Усього (лiтерами)» зазначених самокопiювальних аркушiв зафарбовано: першого аркуша — рожевим кольором, другого — блакитним, третього — жовтим. Бланк додаткового аркуша до МД-1 не є документом суворого облiку (звiтностi) та складається з трьох самокопiювальних аркушiв, виготовлених друкарським способом.

МД-1 i в потрiбнiй кiлькостi додатковi аркушi оформлюються за кож-ною вищеназваною операцiєю, при цьому: 1) у разi одночасного прийняття на зберiгання вiд однiєї фiзичної особи

або пiдприємства товарiв — окремо на:

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          продовольчi товари;

•          промисловi товари;

•          дорогоцiнне камiння (у тому числi дорогоцiнне камiння органоген-ного утворення), напiвдорогоцiнне камiння; товари з вмiстом доро-гоцiнного камiння (у тому числi дорогоцiнного камiння органоген-ного утворення), напiвдорогоцiнного камiння; товари, виготовленi з металу, який має зовнiшнi ознаки одного з дорогоцiнних металiв; товари з дорогоцiнних металiв з вставками дорогоцiнного камiння;

•          транспортнi засоби;

•          валюту України;

•          iноземну валюту;

•          платiжнi документи та iншi цiннi папери;

•          банкiвськi метали;

2) у разi одночасного прийняття вiд однiєї фiзичної особи сум належних

платежiв i грошової застави — окремо на:

•          платежi;

•          грошову заставу.

Аркушi МД-1 i додаткові аркуши (за наявностi) розподiляються в та-кому порядку: 1) першi аркушi:

•          у разi прийняття на зберiгання митним органом товарiв (крiм ва-лютних цiнностей) передаються пiсля закiнчення робочої змiни разом з останнiми на склад митного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

•          у разi прийняття на зберiгання валютних цiнностей передаються пiсля закiнчення робочої змiни разом iз цiнностями до каси мит-ного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

•          у разi справляння платежiв i грошової застави (якщо вони не сплаченi через уповноважений банк) передаються пiсля закiн-чення робочої змiни разом iз готiвкою до каси митного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

•          у разi оформлення УМК для справляння з пiдприємства платежiв, ко-шти в рахунок яких сплачено пiдприємством на вiдповiдний рахунок митного органу в безготiвковий спосiб, а також у разi внесення фiзи-чними особами належних сум грошової застави або сплати належних платежiв через вiддiлення вповноваженого банку передаються до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

2)         другi аркушi видаються фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством;

3)         третi аркушi залишаються в уповноваженої особи митного органу до повернення їх у встановленому порядку у вiддiл фiнансiв та бухгалтер-ського облiку митного органу пiсля закiнчення квитанцiйної книжки. При прийняттi на зберiгання товарiв i розмiщеннi їх на складi (у касi)

митного органу комiрником (касиром) митного органу на зворотному боцi першого й третього аркушiв МД-1 у спецiально визначеному мiсцi проста-вляються його пiдпис i прiзвище й дата прийняття товарiв на зберiгання. Повернення товарiв зi складу (з каси) митного органу здiйснюється пiсля вiдповiдного письмового звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи або особи, уповноваженої пiдприємством) в установленi законодав-ством строки до митного органу, що прийняв на зберiгання цi товари, на пiдставi резолюцiї на цiй заявi керiвника митного органу або особи, що йо-го замiщує, за умови пред’явлення фiзичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою пiдприємством):

•          других аркушiв МД-1 i додаткових аркушiв (за наявностi);

•          паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу) i нотарiально завiре-ного вiдповiдного доручення (якщо звертається уповноважена особа). Другi аркушi МД-1 i додаткові аркуши пiсля повернення товарiв зали-шаються у справах митного органу. При поверненнi товарiв зi складу (з ка-си) митного органу на зворотному боцi другого аркуша МД-1 у полi «Слу-жбовi вiдмiтки» комiрником (касиром) митного органу вчиняється запис «Видано» та проставляється дата видачi товарiв, пiдпис i прiзвище.

Повернення товарiв (крiм валюти України) може бути здiйснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберiгання. Повернення валюти України може бути здiйснене будь-яким митним органом пiсля пред’явлення фiзичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою пiдприємством) другого аркуша МД-1.