Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Пасажири, які перетинають митний кордон України, поділяються на дві групи:

•          резиденти — фізичні особи (громадяни України, іноземні громадя-ни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

•          нерезиденти — фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни Украї-ни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають на території України. Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється

в пунктах пропуску через державний кордон за документами на право виїз-ду з України і в’їзду в Україну:

•          паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногрома-дянський закордонний паспорт);

•          дипломатичний паспорт;

•          службовий паспорт;

•          проїзний документ дитини;

•          посвідчення особи моряка;

•          посвідчення члена екіпажу. У ходi перевiрки паспортiв службовi особи контрольно-пропускного

пункту з’ясовують наявнiсть обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово вiдмовлено у виїздi з України, а у разi потреби

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

проводять опитування громадян, якi прямують через державний кордон, для з’ясування питань, пов’язаних з їх пропуском через державний кордон. Громадянин нi з яких пiдстав не може бути обмежений у правi на в’їзд в Україну. При наявностi обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово вiдмовлено у виїздi з України, а саме якщо:

•          вiн обiзнаний з вiдомостями, якi становлять державну таємницю;

•          дiють неврегульованi алiменти, договiрнi чи iншi невиконанi зобов’я-зання;

•          проти нього порушено кримiнальну справу;

•          вiн засуджений за вчинення злочину;

•          вiн ухиляється вiд виконання зобов’язань, покладених на нього судо-вим рiшенням;

•          вiн свiдомо сповiстив про себе неправдивi вiдомостi;

•          вiн пiдлягає призову на строкову вiйськову службу;

•          на нього подано цивiльний позов до суду;

•          вiн за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивiстом чи перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї. Паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено

службовою особою контрольно-пропускного пункту. Тимчасове затриман-ня паспорта чи його вилучення може бути оскаржено у судовому порядку. Пiсля закiнчення перевiрки службовою особою контрольно-пропускного пунк-ту у поданому громадянином паспортi проставляється штамп з вiдповiдною позначкою — «Виїзд» або «В’їзд» i документ повертається громадянину.

При перетині митного кордону України громадяни мають права та обов’язки.

Громадяни зобов’язані:

•          подавати митниці у відповідних випадках необхідні для митного кон-тролю митну декларацію, та інші документи, передбачені митними правилами та іншими діючими нормативними документами;

•          на вимогу митниці самостійно розпакувати та упакувати предмети, що підлягають митному оформленню;

•          відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть знаходитися такі предмети. Громадяни мають право:

•          бути присутніми під час митного огляду предметів, що їм належать;

•          залишати на зберігання в митниці свої предмети, валюту та цінності, які не пропущені митницею через митній кордон України;

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

•          отримувати від посадових осіб прикордонного та митного контролю роз’яснення у разі відмови у пропуску через державний кордон това-рів та предметів;

•          у разі вилучення документів та товарів — копії протоколів про вилу-чення з відповідним обґрунтуванням.

Перетинання державного кордону для виїзду за межi України громадя-нами, якi не досягли 16-рiчного вiку, здiйснюється лише за згодою обох батькiв (усиновлювачiв), пiклувальникiв та в їх супроводi або в супроводi осiб, уповноважених ними. Виїзд за межi України громадян, якi не досягли 16-рiчного вiку, у супроводi одного з батькiв або у супроводi осiб, якi упов-новаженi одним з батькiв за нотарiально посвiдченою згодою, здiйснюється:

1)         за нотарiально посвiдченою згодою другого з батькiв iз зазначенням держави прямування та вiдповiдного часового промiжку перебування у цiй державi, якщо другий з батькiв не перебуває у пунктi пропуску через державний кордон;

2)         без нотарiально посвiдченої згоди другого з батькiв:

 

•          коли другий з батькiв є iноземцем або особою без громадянства, що пiдтверджує запис про батька у свiдоцтвi про народження ди-тини, та вiдсутнiй у пунктi пропуску;

•          коли у паспортi громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-рiчного вiку, або про-їзному документi дитини є вiдповiдний запис про вибуття на по-стiйне мiсце проживання за межi України чи вiдмiтка про взяття на консульський облiк в дипломатичному представництвi Украї-ни за кордоном;

3)         у разi пред’явлення оригiналiв документiв або їх нотарiально посвiдчених копiй:

•          свiдоцтва про смерть другого з батькiв;

•          рiшення суду про позбавлення батькiвських прав другого з батькiв;

•          рiшення суду про визнання другого з батькiв безвiсно вiдсутнiм;

•          рiшення суду про визнання другого з батькiв недiєздатним;

•          рiшення суду про надання дозволу на виїзд за межi України гро-мадянина, який не досяг 16-рiчного вiку, без згоди та супроводу другого з батькiв;

•          довiдки про народження дитини, виданої вiддiлом реєстрацiї актiв цивiльного стану, iз зазначенням пiдстав внесення вiдомостей про

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

батька вiдповiдно до частини першої статтi 135 Сiмейного коде-ксу України (пiд час виїзду дитини за кордон у супроводi одино-кої матерi).

Виїзд за межi України громадян, якi не досягли 16-рiчного вiку, у супроводi осiб, якi уповноваженi обома батьками, здiйснюється за нотарiа-льно посвiдченою згодою обох батькiв iз зазначенням держави прямування та вiдповiдного часового проміжку перебування у цiй державi.

Кожна особа, яка прямує через митний кордон України, до початку митного оформлення заповнює пасажирську митну декларацію (додаток 13) в одному примірнику тією мовою, яку ця особа розуміє, або її рідною мовою. Особи, що заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній точну кількість місць багажу, що їм належить, у тому числі ручну поклажу, а також суму та інші відомості про валюту, коштовності та інші предмети, про які йдеться в декларації і які особи пред’являють для митного оформ-лення. Предмети, валюта, цінності, що підлягають декларуванню, але не були зазначені в митній декларації і виявлені під час митного контролю (огляду), визначаються предметами порушення митних правил або конт-рабандою. Такі самі наслідки наступають, коли особи повідомляють не-правильні відомості при усному опитуванні. Заповнена пасажирами митна декларація не повинна містити незавірених виправлень.

Якщо під час заповнення декларації будуть виявлені неточності у за-писах пасажира, питання повинно бути з’ясовано на місці і у декларацію повинні бути внесені відповідні зміни особою, яка прямує через держав-ний кордон України, або співробітником митниці з відміткою останнього у кожному випадку на декларації «Виправленому з (такого-то) на (таке-то) вірити» і з поставленням у цьому місці додаткового відтиску особис-тої номерної печатки. Записи цифрами і словами кількості місць ручної поклажі і багажу, суми валюти, кількості ювелірних та інших виробів обводяться інспектором суцільною лінією таким чином, щоб виключити можливі додаткові записи. З цією ж метою вільні місця між записами у цих пунктах прокреслюються інспектором митниці суцільною лінією. Митна декларація зі вказаною пасажиром датою та підписом завіряється особистою печаткою інспектора митниці, який здійснював митний конт-роль та митне оформлення.

Оформлена митними органами декларація є юридичним документом на право вільного переміщення через митний кордон України зазначених у ній речей, валюти, цінностей та інших предметів, і у той же час — підставою

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

для притягнення громадян до адміністративної чи кримінальної відповіда-льності за повідомлення у декларації завідомо неправильних відомостей. Митні декларації, заповнені громадянами України при виїзді за кордон та іноземними громадянами при в’їзді в Україну, залишаються у них на весь час перебування за кордоном або в Україні і є підставою для безперешкод-ного ввезення або вивезення зазначених у них речей, валют і цінностей. Загублені митні декларації не відновлюються, а особи, що їх загубили, позбавляються права на безперешкодне переміщення зазначених вище речей, валюти і цінностей.

Митний контроль пасажирів та багажу здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та ін-ших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Згідно зі ст. 27 МКУ товари та пред-мети які переміщуються громадянами через митний кордон України крім митного контролю підлягають контролю інших державних органів — санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та еко-логічному.

Відповідно до ст. 56 МКУ якщо є пiдстави вважати, що у ручнiй по-клажi або багажi громадянина перемiщуються через митний кордон Украї-ни, у тому числi транзитом, товари, якi пiдлягають облiку i вiдповiдним ви-дам контролю органiв державної влади, чи товари, при митному оформ-леннi яких справляються податки i збори, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разi необхiдностi i переогляд ручної поклажi та багажу з їх розпакуванням. Огляд та переогляд речей громадян проводиться службовими особами митниці. Огляд та переогляд речей здійс-нюється в присутності громадянина, чи його уповноваженого представника за дорученням, належним чином оформленого.

Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу за вiдсутностi громадя-нина чи уповноваженої ним особи здiйснюються:

•          якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить това-ри, якi становлять небезпеку для життя i здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкiлля;

•          якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях

або мiжнародних експрес-вiдправленнях;

•          у разi залишення на територiї України ручної поклажi i багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територiю України.

Огляд передбачає перевірку, огляд зовнішнього вигляду без розпакування товару, без порушення цілісності предметів та інших дій, використаних при догляді. При вибірковому огляді ручна поклажа громадян доглядається на переносних оглядових стелажах, а автомашини — на оглядовій

ямі. Повний огляд здійснюється шляхом розпакування всіх місць ручної

поклажі та багажу, встановлення їх найменування, підрахунку кількості

шляхом перевірки всіх місць порожнин і конструктивних особливостей в

транспортних засобах і предметах з метою виявлення сховища, в які можуть бути сховані предмети порушення митних правил або контрабанди.

Згідно зі ст. 57 МКУ особистий огляд громадян здійснюється у винят-кових випадках при наявності достатніх підстав припускати, що громадя-нин приховує при собі предмети контрабанди чи предмети та цінності, які є безпосередніми об’єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керiвника поста або особи, яка його замiщує, з обов’язковим повiдомленням протягом доби керiвника вiдповiдного митного органу про пiдстави i результати такого огляду. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмову постанову керiвника митного органу, керiвника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадяни-на з його правами та обов’язками пiд час проведення такого огляду i запро-понувати добровiльно пред’явити приховуванi товари.

Особистий огляд здійснюється службовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як 2-х понятих (однієї статі з громадянином). Як понятi запрошуються осо-би, не заiнтересованi у результатах огляду. Понятими не можуть бути ро-дичi особи, яка пiдлягає особистому огляду, а також працiвники митних органiв. Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. Доступ до примi-щення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян ма-ють бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає огляду, має проводитися лише медичним працiвником.

 

Розділ 5 ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Пiд час проведення особистого огляду, незалежно від його наслідків, складається протокол за формою, що встановлюється спецiально уповнова-женим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи. Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi пiд час огляду, а у разi обстеження медичним працiвником — також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi. Копiя протоколу надається громадяниновi.

Згідно зі ст. 57 МКУ особистому огляду не пiдлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народнi депутати України, Пре-м’єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України, Голова та суддi Верховного Суду України, Голова та суддi Конституцiйного Суду України, Мiнiстр закордонних справ України, Генеральний прокурор Укра-їни та члени їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.