Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.3. Проведення митного аукцiону : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.8.3. Проведення митного аукцiону


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Митний аукцiон проводиться безпосередньо лiцитатором у формi пу-блiчних торгiв. До початку торгiв лiцитатор iнформує учасникiв митного аукцiону про товари, що пiдлягають реалiзацiї, та умови їх продажу. Поча-тком торгiв вважається момент оголошення стартової цiни продажу лота, який першим виставлено на торги. За кожним лотом, що виставляється на митному аукцiонi, лiцитатор оголошує номер, зазначений в iнформацiйнiй картцi, найменування товару, його стислу характеристику, стартову цiну i шкалу кроку аукцiону. Лот виставляється на торги за наявностi не менше нiж двох учасникiв митного аукцiону.

Особи, якi не є учасниками аукцiону, можуть бути присутнi на митно-му аукцiонi за умови внесення ними вхiдної плати. Розмiр вхiдної плати визначається органiзатором митного аукцiону i не повинен перевищувати одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Учасникам митно-го аукцiону i присутнiм у залi особам забороняється розмовляти, пересува-тися, вести пряму телевiзiйну трансляцiю без вiдповiдного дозволу на те органiзатора митного аукцiону, фотографувати учасникiв пiд час проведен-ня торгiв, користуватися вiдеокамерами, засобами мобiльного та пейджер-ного зв’язку, радiотелефоном тощо.

Пiд час митного аукцiону аукцiонний комiтет забезпечує ведення про-токолiв щодо кожної аукцiонної угоди, до яких заносяться номери i назви лотiв, стартова i продажна цiна товарiв, пропозицiї учасникiв митного аук-цiону та вiдомостi про переможцiв митного аукцiону. Протокол пiдпису-ється лiцитатором i переможцем митного аукцiону, що одержав право на придбання товару. Переможець митного аукцiону, що вiдмовився вiд пiдписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у митному аукцiонi. За умови достатньої кiлькостi учасникiв митного аукцiону торги за вiдповiдним лотом поновлюються. Вiдповiдно до затвердженого прото-колу проведення митного аукцiону переможцi митного аукцiону здiйсню-ють розрахунки за придбанi на митному аукцiонi товари з органiзатором митного аукцiону готiвкою або в безготiвковiй формi протягом трьох днiв iз дня затвердження протоколу (без урахування дня його затвердження, вихiдних та святкових днiв). Право власностi на товари переходить до пе-реможця митного аукцiону пiсля повного розрахунку за придбанi товари. Придбанi покупцем на митному аукцiонi товари поверненню органiзато-ровi митного аукцiону не пiдлягають.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Митний аукцiон може бути припинений i товари знято з продажу на вимо-гу будь-кого з учасникiв чи органiзатора митного аукцiону в разi невиконання аукцiонним комiтетом вимог щодо змiсту iнформацiї про товари, які виставлені на аукционі, або порушення iнших правил проведення митного аукцiону.

У разi коли протягом трьох хвилин пiсля триразового оголошення стартової цiни лота учасники митного аукцiону не виявляють бажання при-дбати запропонований лiцитатором лот, вiн знiмається з торгiв на цьому митному аукцiонi. Товари (лоти), виставленi та не проданi на митному аук-цiонi протягом 15 календарних днiв з дня iнформацiйного повiдомлення про проведення митного аукцiону або проданi в кiлькостi, що не переви-щує 30 вiдсоткiв їх обсягу, пiдлягають уцiнцi, але не бiльше нiж на 20 вiдсоткiв їх вартостi, визначеної в актi опису, оцiнки та передачi то-варiв. Уцiнка товарiв з обмеженим строком зберiгання або користування проводиться у скороченi строки, залежно вiд їх споживчих якостей. Това-ри, на якi згiдно iз законодавством установлено державнi фiксованi та регу-льованi цiни, можуть, бути уцiненi лише до розмiру їх мiнiмальної цiни, затвердженої в установленому порядку. У разi коли товари на митному аукцiонi не були реалiзованi, органiзатор митного аукцiону повертає цi то-вари митному органу або органу державної виконавчої служби, з яким укладено договiр про реалiзацiю товарiв.

Кошти, одержанi вiд реалiзацiї аукцiонних товарiв, пiсля вирахування сум комiсiйної винагороди перераховуються органiзатором митного аукцi-ону, який реалiзував зазначенi товари, вiдповiдно на рахунки митного органу чи органу державної виконавчої служби протягом трьох днiв (без ураху-вання вихiдних та святкових днiв). У разi несвоєчасного перерахування ор-ганiзатором митного аукцiону коштiв, одержаних вiд реалiзацiї товарiв, на вiдповiднi рахунки митного органу або органу державної виконавчої служ-би для подальшого розрахунку з державним бюджетом органiзатор митно-го аукцiону вiдповiдно до договору, укладеного з цими органами, сплачує пеню в розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку Украї-ни за кожний день прострочення з належної до сплати суми.

Митний аукцiон вважається таким, що не вiдбувся, у разi:

•          вiдсутностi покупцiв або за наявностi тiльки одного учасника митного аукцiону;

•          несплати переможцем митного аукцiону в установленi строки повнiс-тю належної суми за придбанi товари, зазначеної в протоколi;

•          порушення умов проведення митного аукцiону, визначених цим Порядком.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

У разi визнання митного аукцiону таким, що не вiдбувся, його органi-затор протягом трьох днiв письмово повiдомляє про це митний орган або орган державної виконавчої служби, яким товари були переданi на митний аукцiон. Спори, що виникають пiд час продажу товарiв на митному аукцi-онi, розв’язуються аукцiонним комiтетом або в судовому порядку.