Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.2. Органiзацiя та пiдготовка до проведення митного аукцiону : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.8.2. Органiзацiя та пiдготовка до проведення митного аукцiону


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Визначення органiзатора митного аукцiону здiйснюється на тендернiй основi комiсiєю, утвореною митним органом за участю представника орга-ну державної виконавчої служби. Членом комiсiї (за згодою) може бути

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

представник фiнансових органiв. Митний орган, що здiйснив вилучення то-варiв чи зберiгає їх, або орган державної виконавчої служби, який виконує рiшення суду (суддi) про конфiскацiю товарiв, укладає з органiзатором ми-тного аукцiону договiр про їх реалiзацiю за визначену комiсiйну винагоро-ду. Органiзатор митного аукцiону повинен мати власне або орендоване примiщення з вiдповiдними умовами для зберiгання, передпродажної пiдготовки i демонстрацiї товарiв (або зразкiв, вiдiбраних вiд партiї товарiв), а також примiщення для проведення митного аукцiону.

Для органiзацiї та проведення митного аукцiону органiзатором митно-го аукцiону утворюється аукцiонний комiтет пiд головуванням представни-ка органiзатора митного аукцiону. До складу комiтету обов’язково включа-ються представники митного органу, що здiйснив вилучення товарiв або зберiгає їх, а також фiнансових органiв. У разi реалiзацiї конфiскованих то-варiв до складу аукцiонного комiтету включаються представники органу державної виконавчої служби, на яких покладено обов’язки з виконання рiшення суду (суддi) про конфiскацiю товарiв.

Товари передаються для реалiзацiї на митному аукцiонi митним ор-ганом чи органом державної виконавчої служби вiдповiдно до договору, укладеного з органiзатором митного аукцiону. Прийняття аукцiонних то-варiв здiйснюється матерiально вiдповiдальною особою органiзатора мит-ного аукцiону вiдповiдно до акта опису, оцiнки та передачi товарiв, у тому числi прийняття конфiскованих товарiв — вiдповiдно до акта опису, оцiнки та передачi конфiскованих товарiв, та iнших необхiдних доку-ментiв, що мiстять iнформацiю про аукцiоннi товари. На товари, прийнятi для продажу на митному аукцiонi, уповноваженi особи органiзатора мит-ного аукцiону складають iнформацiйнi картки на кожний лот iз зазначен-ням стартової цiни.

Органiзатор митного аукцiону визначає дату i час проведення митно-го аукцiону. Строк пiдготовки до митного аукцiону не повинен перевищу-вати одного мiсяця з дати прийняття товарiв органiзатором митного аукцi-ону. Iнформацiя про товари, що пiдлягають продажу на митному аукцiонi, публiкується не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до дати проведення ми-тного аукцiону в мiсцевих, регiональних або загальнодержавних засобах масової iнформацiї. Iнформацiя про товари, що пiдлягають продажу на митному аукцiонi, повинна мiстити такi вiдомостi:

•          найменування товарiв, їх мiсцезнаходження;

•          технiчнi характеристики, рiк випуску тощо;

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

•          стартову цiну продажу;

•          суму коштiв, що вноситься учасником перед початком митного аукцi-ону, назву банкiвської установи, адресу та номер рахунка, вiдкритого для їх внесення;

•          кiнцевий строк прийняття заяв;

•          час i мiсце ознайомлення з товарами;

•          час i мiсце проведення митного аукцiону;

•          адресу, номер телефону, час роботи органiзатора митного аукцiону. З моменту iнформацiйного повiдомлення про проведення митного

аукцiону органiзатор митного аукцiону дає можливiсть попередньо озна-йомитися з аукцiонними товарами всiм фiзичним i юридичним особам, що бажають узяти участь у митному аукцiонi. Аукцiоннi товари з iнформацiй-ними картками виставляються в спецiально вiдведеному для цього примi-щеннi для демонстрацiї перед учасниками митного аукцiону. Товари для продажу на митному аукцiонi виставляються у виглядi лотiв. Кiлькiсть лотiв установлює аукцiонний комiтет. За стартову цiну продажу одиницi товарiв приймається цiна, що встановлюється комiсiєю.

Фiзична або юридична особа, що виявила бажання зареєструватися як учасник митного аукцiону, повинна сплатити реєстрацiйний внесок, розмiр якого визначається органiзатором митного аукцiону i який не може переви-щувати одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Для участi в митному аукцiонi фiзична або юридична особа подає органiзаторовi мит-ного аукцiону:

•          заяву на участь у митному аукцiонi;

•          копiю чи витяг з документа, що посвiдчує фiзичну особу, а для юри-дичних осiб також копiї чи оригiнали документiв, що пiдтверджують вiдповiднi повноваження представника та присвоєння iдентифiкацiй-ного коду юридичної особи згiдно з ЄДРПОУ;

•          квитанцiю про сплату реєстрацiйного внеску.

За результатами реєстрацiї учасники митного аукцiону одержують картки з аукцiонними номерами (вiдповiдно до номера реєстрацiї), за якими

вони беруть участь у митному аукцiонi, iз зазначенням на зворотному боцi

умов проведення митного аукцiону та виготовленi друкарським способом

вхiднi квитки. Вiдомостi про учасникiв митного аукцiону, їх кiлькiсть i

пропозицiї не пiдлягають розголошенню до визначення остаточних переможцiв митного аукцiону. Прийняття заяв на участь у митному аукцiонi

припиняється за З днi до початку митного аукцiону.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА