Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8. Митний аукціон : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.8. Митний аукціон


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

4.8.1. Загальні положення митного аукціону

Митний аукцiон — спосiб продажу товарiв, за яким власником товарiв стає покупець, що в ходi торгiв запропонував за них найвищу цiну.

Органiзатор митного аукцiону це спецiалiзоване пiдприємство неза-лежно вiд форми власностi, з яким митним органом, що здiйснив вилучення товарiв чи зберiгав їх, або вiдповiдним органом державної виконавчої служ-би укладено договiр про реалiзацiю товарiв. Обов’язковою умовою укладен-ня договору є занесення пiдприємства до єдиного реєстру торговельних під-приємств. Учасником митного аукцiону може бути юридична або фiзична особа, яка зареєстрована вiдповiдно до порядку органiзацiї митних аукцiонiв.

Порядок органiзацiї митних аукцiонiв, реалiзацiї товарiв i транспорт-них засобiв на митних аукцiонах затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. № 607.

На митному аукціоні реалізовуються:

•          товари, строк зберiгання яких пiд митним контролем закiнчився, а власник не звернувся за ними в установлений Митним кодексом України строк, крiм товарiв, не пропущених на митну територiю України внаслiдок заборон i обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезених з територiї України, i товари які не підлягають реалізації на митному аукціоні;

•          товари — предмети порушення митних правил, предмети iз спецiаль-но виготовленими сховищами (тайниками) та транспортнi засоби, якi використовувалися для перемiщення цих товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю, конфiскованi замi-щенням суду, крiм товарiв які не підлягають реалізації на митному ау-кціоні, i товарiв, що пiдлягають безоплатнiй передачi у володiння i користування або знищенню у строки, встановленi законом для вико-нання судових рiшень;

•          товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, у тому числi товари — предмети порушення митних правил, крiм то-варiв які не підлягають реалізації на митному аукціоні;

•          товари, вiд яких власник вiдмовився на користь держави, крiм товарiв які не підлягають реалізації на митному аукціоні, i товарiв, що пiдлягають без

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

оплатнiй передачi у володiння i користування або знищенню у строки, встановленi законом.

Не пiдлягають реалізації на митному аукціоні наступні товари, (роз-порядження ними здiйснюється згiдно iз законодавством):

•          предмети, що мають iсторичну, наукову, художню або iншу культур-ну цінність — безоплатно передаються закладам науки i культури;

•          предмети релiгiйного культу — безоплатно передаються релiгiйним органiзацiям;

•          лiкарськi та медичнi препарати — знищуються або безоплатно пере-даються органом, що здiйснив вилучення, державним чи комуналь-ним закладам охорони здоров’я;

•          наркотичнi засоби, психотропнi речовини, прекурсори — знищуються або безоплатно передаються органом, що здiйснив вилучення, держа-вним чи комунальним закладам охорони здоров’я;

•          валютнi цiнностi (валюта України та iноземна валюта) — пiсля їх пе-реходу у власнiсть держави перераховуються уповноваженими банка-ми до державного бюджету в установленому порядку залежно вiд ви-ду валютних цiнностей;

•          алкогольнi напої та тютюновi вироби — тютюновi вироби пiдлягають знищенню, алкогольнi напої — знищенню або промисловiй переробцi;

•          товари, забороненi до реалiзацiї в Українi згiдно iз законодавством — ути-лiзуються або знищуються у порядку, встановленому законодавством;

•          товари, якi є сировиною для виробництва продукцiї, включеної до но-менклатури матерiальних цiнностей державного резерву — безоплат-но передаються до державного резерву. Держкомрезерв в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, визначає пiдприємства, що входять до системи державного резерву, якi здiйснюватимуть при-дбання, переробку та подальшу реалiзацiю цих товарiв або закладення їх до державного резерву.