Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.3. Призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права інтелектуальної власності : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.7.3. Призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права інтелектуальної власності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Якщо митний орган на основi даних реєстру товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi, який ведеться спецiально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, виявляє ознаки того, що товари, пред’явленi для митного контролю та мит-ного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняєть-ся. Такi товари пiдлягають розмiщенню на складах тимчасового зберiгання або на складах митних органiв.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Рiшення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днiв iз можливiстю наступного продовження не бiльше нiж на 15 календарних днiв, приймає керiвник митного органу або особа, що його замiщує. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати прийняття рiшення про призупинення митного оформлення товарiв, митний орган повiдомляє вiдповiдного власника прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi про факт перемiщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта П про причини призупинення їх митного оформлення, а та-кож повiдомляє декларантовi найменування та адресу власника прав на об’єкт права iнтелектуальної власностi. Власник прав на об’єкт права iнте-лектуальної власностi та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби i зразки товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення ми-тного оформлення, i направляти їх на експертизу. Копiї вiдповiдних експе-ртних висновкiв подаються митному органовi.

Якщо протягом 15 календарних днiв контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде під-тверджена, митний орган в установленому порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосередні предмети правопору-шення — вилучаються. Якщо контрафактність товарів, щодо яких прийма-лося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтвердже-на, ці товари підлягають митному оформленню в установленому порядку. Митне оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, поновлюється та здійснюється в установленому порядку, у випадках:

•          наявності клопотання власника прав на об’єкти інтелектуальної влас-ності про відсутності порушення його прав;

•          у разі визнання недостатніми поданих правовласником або його пред-ставником доказів контрафактності товарів;

•          після закінчення терміну призупинення митного оформлення об’єкта інтелектуальні власності за відсутності порушеної справи про пору-шення митних правил, судового рішення або іншого підтвердження контрафактності товарів.

Підставою призупинення митного оформлення є наявність ознак ко-нтрафактності товарів, пред’явлених для митного контролю та митного оформлення.

Контрафактними є товари, що містять об’єкти права інтелектуаль-ної власності, ввезення яких на митну територію України, або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

Контрафактність товарів виявляється у процесі здійснення митного контролю. Підставами для підозри про контрафактність товарів є:

•          виявлення товарів, занесених у реєстр, на які відсутні документи про на-явність у декларанта прав на даний об’єкт інтелектуальної власності (що-до товарів, що містять об’єкти авторського права та суміжних прав);

•          виявлення невідповідності ознак товарів наданих для митного оформ-лення ознакам, що містяться у державному реєстрі;

•          ідентифікації товарів відповідно до наданого правовласником клопо-тання та опису товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, які імпортуються чи експортуються з порушенням прав інтелектуаль-ної власності (у разі можливості з наданим зразком цього об’єкта або його фотографічного зображення);

•          ідентифікації декларанта, відправника або отримувача товару, країни імпорту та експорту, як таких, що відповідають критеріям ризику, тобто оцінним критеріям, які в сукупності визначають вибір заходів, спрямованих на запобігання потенційному недотриманню вимог мит-ного законодавства щодо переміщення товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності. Зупинення митного оформлення товарів — це комплексні процесуальні

дії митних органів щодо товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, в результаті яких тимчасово, до настання випадків, передбачених чинним законо-давством, припиняється процедура митного оформлення зазначених товарів. Зупинення митного оформлення товарів здійснюється:

•          з ініціативи митного органу щодо об’єкта інтелектуальної власності, включеного до реєстру, стосовно якого є достатні підстави вважати, що його переміщення через митний кордон України здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

•          після надходження до митного органу клопотання власника прав на об’єкти інтелектуальної власності, які надані для митного оформлен-ня, або його представника, про зупинення митного оформлення об’єк-та інтелектуальної власності, стосовно якого є достатні підстави вва-жати, що він переміщується через митний кордон України з порушен-ням прав інтелектуальної власності цього правовласника. Рішення про призупинення митного оформлення приймає керівник

митного органу або особа, що його заміщує.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА