Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.2. Заходи митних органів щодо контролю : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.7.2. Заходи митних органів щодо контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

за переміщенням через митний кордон України товарів,

які містять об’єкти права інтелектуальної власності

Порядок переміщення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності застосовується з обмеженням щодо видів митних режимів, спо-собу переміщення та колу осіб. Такі обмеження встановлено, зокрема, до товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності та переміщуються через територію України транзитом; ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання у комерційних цілях; пересилаються у міжна-родних поштових та експрес відправленнях.

Митним законодавством передбачений певний реєстраційний поря-док, який є передумовою здійснення митного контролю за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності через митний кордон України. Це озна-чає, що митному контролю та митному оформленню відповідно до розділу X МКУ підлягають не будь-які товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності, а лише ті з них, які зареєстровані у спеціальному реєстрі ДМСУ. Реєстрація товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності у ДМСУ — це передбачена митним законодавством процедура засвідчення факту заці-кавленості правопласникау сприянні захисту його прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України та меха-нізм збору інформації, необхідної для виконання таких функцій митними органами. Ведення реєстру, враховуючи міжнародний досвід, може відбу-ватися за різними позиціями:

•          за об’єктами інтелектуальної власності.

•          за товарами, що містять об’єкти інтелектуальної власності. Реєстрації у реєстрі ДМСУ підлягає саме товар, як предмет матеріаль-ного світу, а не об’єкти інтелектуальної власності, що містяться в ньому. Це обумовлено такими чинниками:

1. В одному товарі можуть міститися одночасно кілька об’єктів інтелек-туальної власності (наприклад, етикетка може бути зареєстрована як

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

самостійний промисловий зразок, а на неї можуть бути розташовані кілька різних товарних знаків).

2.         Митний контроль за своїм характером передбачає необхідність огля-ду матеріального носія об’єкта інтелектуальної власності (тобто това-ру), тоді як об’єкт інтелектуальної власності може бути виражений в будь-який об’єктивній формі, не обов’язково в матеріальній (напри-клад, виконавська майстерність артистів об’єктивно виражена, але не втілена у матеріальному носії, тому, безумовно, не може підлягати митному контролю за відсутністю матеріального носія).

3.         Митний контроль та митне оформлення не проводиться окремо щодо товару як предмета матеріального світу та об’єкта інтелектуальної власності, що втілений в цьому товарі. І наявність об’єкта інтелектуа-льної власності при митному оформленні може впливати на ціну това-ру, на код товару за УКТ ЗЕД, але окремо на об’єкт інтелектуальної власності ВМД) не оформлюється, кодування об’єкта інтелектуальної власності за УКТ ЗЕД не передбачено, вартість не визначається, митні обкладення не нараховуються.

4.         Обсяг правової охорони зареєстрованого товарного знака за ст. 5 За-кону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визна-чається наведеними у свідоцтві зображенням знака та переліком то-варів та послуг. Тобто, за законодавством України правова охорона у випадку використання товарного знака не за призначенням, для іншої категорії товарів, крім зазначених у свідоцтві, не вважається порушен-ням прав на товарний знак (наприклад, використання товарного знака «Nike» на косметичних товарах), а у законодавстві багатьох країн світу такі дії вважаються порушенням (ослабленням товарного знака).

5.         Не всі товари з одним об’єктом інтелектуальної власності, зокрема то-варним знаком що імпортуються в Україну або експортуються з неї, є економічно привабливими для підробки. Тому власник товару само-стійно визначає, стосовно якої позиції товарів, що випускаються з за-стосуванням зареєстрованого об’єкта інтелектуальної власності, існує значна вірогідність порушення прав на об’єкт інтелектуальної власно-сті та звертається до митного органу за сприянням у захисті його прав. Митний контроль здійснюється лише стосовно товару, який за-реєстровано правовласником у реєстрі ДМСУ.

Тому можна вважати обґрунтованою і цілком доцільною вимогу митно-го законодавства щодо необхідності реєстрації товарів, які містять об’єкти

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

інтелектуальної власності у ДМСУ для оптимального забезпечення виконан-ня контрольних функцій митними органами по дотриманню прав інтелектуа-льної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.

Власник прав на об’єкт інтелектуальної власності лише має право звер-нутися з заявою до відповідного органу, а не право зареєструвати у митній службі відповідний об’єкт інтелектуальної власності. Тобто питання можли-вості проведення реєстрації і, таким чином, здійснення в подальшому митно-го контролю за переміщенням цього об’єкта інтелектуальної власності через митний кордон України є компетенцією реєструючого органу, який може відмовити у проведенні реєстрації. Структурним підрозділом, що безпосере-дньо здійснює реєстрацію, є відділ по захисту прав інтелектуальної власності та дотримання прав споживачів Управління митних режимів ДМСУ.

Порядок реєстрації товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на об’єкт права інтелекту-альної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви визначаються Положенням «Про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності». Реєстр ведеться у електронному вигляді з правом обмеженого доступу до нього посадовців, перелік яких визначаєть-ся відповідним наказом ДМСУ. Товар, що містить об’єкт інтелектуальної власності, проходить реєстрацію в ДМСУ шляхом розміщення відповідної інформації в електронній базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ з присвоєнням окремого шестизначного коду, який містить наступний в порядку черговості номер. Реєстрації підлягає кожний вид това-ру, що містить об’єкт інтелектуальної власності окремо, але збір за реєстра-цію кожного наступного товару зменшується на 50 % (рис. 4.8)

До реєстру заносяться такі відомості: докладний опис об’єкта інтелек-туальної власності, який дає змогу митному органу ідентифікувати його код згідно з УКТ ЗЕД; кольорове зображення товару; зразки об’єкта інтелектуа-льної власності або їх фотографічне зображення; термін реєстрації; відомості про правовласника та його представників на території України: назва та міс-цезнаходження; витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власно-сті, який засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви; інформація про виробників, імпортерів, експортерів, перевізників, способи переміщення, основні шляхи; інформація про країни, виробників та способи транспортування контрафактних товарів у разі її наявності; інша інформація.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

 

Ззяаа празоаласника або його

Інформувзння про ЗМІКИ у

ВЩОМОСІЯЇ, ПОД8НИХ ДПЯ

реєстрвціі ОІВ

представника визначеної форми

Термін

Здні

з клопотанням про залроваджєння

«омтроїію за переніщенняи об'ектз

нтелект^альноі влвсносп через

митний кордон Украии

Термін рмглвду ЗОднів

Познтивн* рішвния

Нагативн* ріимннн

TepwiH

V

10 flHJE

Сплата митногр збору заявником

з представпенням копн документа

до Держиктепужби

Пщртзваии прмйняття є аідсутшсїь

Термін Юднів

з дня надаоджнння

коштів

Реєстрація об'єкта інгелектуальноі

власкості у комп'ютврноі

базі даних Двржмитслужби

-          необщднии документів, підстввдлязахисту прав інтапекгуапьноі власності в Украігіі, переябачених

-          законодавсуаом, характерних оанак, яю можуть бути проконтрольовані митними органами пд час щєнтифікзц'і вщловіднога об'сктз іктелеістуальноі власносіі при переміщеині його через иитний нордон

Видача правовлзснику довідки встановленоґо зразка лро реєстрацію об'єкта інтздтектуальної

еласності

Довщка містать

 

}

V

 

До заяаи дщаіоться ВИТЯҐ 3 відповщногр реєстру державноґо оргаку, що видав окоронний докумемт прс раєстрзцію вУкраіні права інтелеюуальноі власносч який засвідчує ДІЙСНІСЇЬ акта про реестрацію на момент подання заяви,

-          доиіадний опис об'єкта мтелектуальни власності, який дає змиу митному оргаку щентифікувати йоґо код іпдно з УКТ ЗЕД.

-          зразки об'Єкга інтел ектуальн™ власносп або Іх фотофафічне зображення,

-          ІНШІ ВІДОМОСТІ про об'єкгк іитвлвггувльноі власності,

які даить змогу його щентифікувати,

-          нформація лро краіни, зиро&ників

та способи траноіортувзння

коотрафактмих тсаарів

у разі А наявносп,

-          гарантійний пист (зпбов'язання)

про відшкодування внтрат

на зБеріганнв, експертизу об'Екта інтелектуапьноі власносп та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків власников товару в раз непідтвердження порушень

дату реестрацГі. номер у реестрі, термін, нз я*ий адійснено реестрацію

 

Інформація про рєсстрацію

об'єкта гнтелактуальноі власності

та лравовлвсиика повідомляються

всім митним органам

Рисунок 4.8

Процедура реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в ДМСУ

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві, несе заявник. Водночас відсутність у заявника інформації щодо переміщення контрафактних товарів, не є підставою для відмови у реєстрації товару у реєстрі ДМСУ. Після реєстрації у реєстрі митні органи України вживають наступні заходи щодо попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів:

•          надсилають інформацію про зареєстровані товари всім митним ор-ганам України електронною поштою з повідомленням коду, за яким зареєстрований новий об’єкт інтелектуальної власності;

•          здійснюють митний контроль у формах, передбачених розділом II МКУ;

•          призупиняють митне оформлення товарів, пред’явлених для митного контролю та митного оформлення, в разі виявлення ознак того, що во-ни є контрафактними;

•          забезпечують зберігання товарів щодо яких призупинено митне оформлення на складах тимчасового зберігання або на складах мит-них органів;

•          повідомляють, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призупинення митного оформлення, відповідного влас-ника на об’єкти права Інтелектуальної власності про факт переміщен-ня через митни й кордон України відповідних товарів;

•          повідомляють, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призупинення митного оформлення, декларанта про при-чин и призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, найменування та адресу власника за-значених прав;

•          дозволяють власнику прав на об’єкти права інтелектуальної влас-ності та декларанту брати проби і зразки товарів для проведення експертизи;

•          порушує справу про порушення митних правил, у разі підтвердження контрафактності товарів, митне оформлення яких було призупинено;

•          вилучає товари — безпосередні предмети правопорушення.

Треба зазначити, що на ефективність діяльності митних органів впливає зацікавленість правовласника у здійсненні вказаних заходів. Напрями

взаємодії митних органів та правовласників при здійсненні митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні

товарів через митний кордон України наведено на рисунку 4.9.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Напрями взаємодії митних органів з власниками об’єктів інтелектуальної власності

 

Проведення реєстрації товарів, що містять об’єкти

інтелектуальної власності у ДМСУ

 

Визначення критерії ризику порушення прав

інтелектуальної

власності для товару, що

зареєстрований ДМСУ

 

Налагодження співпраці в

інформаційних відносинах

 

Присутність право

власника під час

здійснення митних

процедур та

здійснення дій щодо

доведення

контрафактності

товарів

 

Фінансування право

власником витрат,

пов’язаних зі здійсненням

спец. заходів щодо

забезпечення дотримання

прав інтелектуальної

власності при

переміщенні товарів

через митний кордон

України

 

Проведення

навчання працівників митних органів щодо виявлення ознак оригіналь-ного та контра-фактного товару за участю представників правовласника

 

Рисунок 4.9

Напрями взаємодії митних органів та правовласників при здійсненні митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України