Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7. Митне оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.7. Митне оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

4.7.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

Серед найважливіших законів, що регулюють правовідносини інтелек-туальної власності, слід назвати: Цивільний кодекс України від 16.01.03 р., За-кон України «Про авторське право та суміжні права», Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Закон «Про охорону прав на промислові зразки» України, а також Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та інші.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Іноземний^ Т замовник Г

 

Ж

 

в

і

Контракт купівлі-про-дажу ДС

ІЗ ВМД наХ   г

Т ввіз ДС Т    Ш

Контролюю-ча митниця

Український покупецьш

2 Вексель на

суму ввізних

податків на ДС

 

•         

Контролююча

податкова адміністрація      

                                   «

            5 Погашення векселя на ДС

 

/ /»• •   WV* •

1 Контракт

на переробку

ДС

 

• зв’язок суб’єктів, які оформлюють документи ^. документи від представництва до виконавця

Рисунок 4.7

Схема погашення векселя (письмового зобов’язання) виданого виконавцем на суму митних податків при ввозі давальницької сировини іноземного замовника та вивезення готової продукції

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

(ГП — готова продукція, ДС — давальницька сировина, А — у разі реалізації готової продукції на Україні, В — у разі закупівлі давальницької сировини іноземним замовником на Україні за іноземну валюту)

За законодавством України всі результати творчої інтелектуальної ді-яльності визнані товаром і можуть бути об’єктом зовнішньоекономічних угод і перемішуватися через митний кордон України. Але об’єкти права інтелектуальної власності порівняно із звичайним товаром характеризують-ся деякими особливостями, що зумовлює необхідність вжиття спеціальних заходів при їх переміщенні через митний кордон України:

1.         Право інтелектуальної власності виникає, як правило, тільки після державної реєстрації результату творчої діяльності у відповідних дер-жавних органах. Для об’єктів права промислової власності, а також для засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту така реєст-рація є необхідною, для об’єктів авторського права реєстрація є ба-жаною (вона засвідчує пріоритет створення результату літературно-художньої творчості) і необхідна для реєстрації в подальшому об’єкта інтелектуальної власності у ДМСУ.

2.         Право інтелектуальної власності є строковим, тобто воно припиняєть-ся з перебігом певного терміну, після чого об’єкт інтелектуальної вла-сності стає суспільним надбанням. За загальним правилом дія авто-рського права на твір відбувається протягом життя автора та 70 років після його смерті, право на винаходи, корисні моделі — 20 років, пра-во на промислові зразки — 10 років, право на товарні знаки — 10 років після подання заявки на отримання патенту.

3.         Об’єкти інтелектуальної власності — це не речі як предмети матеріа-льного світу, а ті ідеї, символи, образи, думки, гіпотези тощо, які виражені в об’єктивній формі — втілені в матеріальних носіях. З по-гляду на це, об’єкти інтелектуальної власності можливо тиражувати, тобто багаторазово втілювати в матеріальні об’єкти.

4.         Автору об’єкта інтелектуальної власності належить два види прав: май-нові права та особисті немайнові права. Майнові права можуть переда-ватися іншим особам, немайнові права відчуженню не підлягають.

5.         Діє принцип вичерпання права інтелектуальної власності, тобто автор не може заборонити використання та розповсюдження товару, який містить об’єкт інтелектуальної власності, якщо його правомірно було

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

введено в обіг правовласником шляхом першого продажу (ст. 15 За-кону України «Про авторське право та суміжні права», ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

6.         З переходом права власності наріч до іншої особи, право інтелектуаль-ної власності не переходить до нового власника. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності відбувається в спеціальному порядку.

7.         Відчуження права власності відбувається в повному обсязі, тоді як право інтелектуальної власності передається за ліцензійними угодами як у пов-ному обсязі (виключна ліцензія), так і частково з обмеженням по строку, способу використання, території, кількості примірників тощо. Крім того, договори на передачу прав інтелектуальної власності підлягають держав-ній реєстрації так само, як і право інтелектуальної власності.

8.         Охорона права інтелектуальної власності в більшості випадків обме-жується територією певної держави, де відбулася державна реєстрація (за виключенням загальновідомих товарних знаків).

9.         Результати творчої діяльності, що визнаються об’єктами права інтеле-ктуальної власності, є різними за рівнем творчості, цілями створення, характером діяльності і, як наслідок, за правовим режимом виникнення, використання та охорони. Таким чином, будь-який товар можна розглядати з двох сторін:

 

•          як річ, предмет матеріального світу;

•          як результат творчої діяльності, що міститься у цьому предметі, при-чому в одному товарі можуть міститися кілька об’єктів інтелектуаль-ної власності. Таким чином, митний контроль за переміщенням товарів, що містять

об’єкти інтелектуальної власності можна поділити на два види:

•          безпосередній митний контроль, що здійснюється з детальною перевір-кою наявності порушень прав інтелектуальної власності на матеріаль-ному носії за умови попереднього надання Інформації правовласником у порядку, передбаченому розділом X МКУ.

•          формалізований митний контроль, який здійснюється відповідно до розділів II, III МКУ із дотриманням умов переміщення певних матері-альних носіїв. Ці заходи також спрямовані на захист прав інтелектуа-льної власності на митному кордоні, але митні органи перевіряють лише формальні ознаки, передбачені законодавством, без перевірки наявності чи відсутності об’єктів прав інтелектуальної власності на цих матеріальних носіях.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Водночас у авторів творів завжди залишається право отримати допо-могу митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності шляхом здійснення безпосереднього митного контролю.