Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Давальницька сировина — сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для ви-користання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні вико-навця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах — операція з перероблення (оброблення, збагачення чи вико-ристання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезеної

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іно-земну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання гото-вої продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції:

Готова продукція — продукція (товар) вироблена з давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення взаємо-розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замов-ником та виконавцем.

Усі операції з давальницькою сировиною можливо умовно розподілити на три групи:

1.         Ввезення на митну територію України давальницької сировини інозе-много замовника та вивезення з неї готової продукції або реалізація готової продукції на митній території України.

2.         Закупівля на митній території України іноземним замовником даваль-ницької сировини за іноземну валюту та вивезення готової продукції за межі митної території України або реалізація готової продукції на митній території України.

3.         Вивезення давальницької сировини українського замовника за межи митної території України та повернення в Україну готової продукції або грошових засобів за реалізовану за межами митної території України готової продукції.

Розглянемо етапи наведених вище операцій з давальницькою сирови-ною та схеми їх митного оформлення.

1. Ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення за межи митної території України готової продукції або її реалізація на митній території України.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються у разі ввезення товарів. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого век-селя державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця з те-рміном платежу що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної ВМД. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

на переробку давальницької сировини. Якщо ввозяться ті види давальниць-кої сировини, які не обкладаються ввізним митом, податками та зборами, український виконавець подає державній податковій інспекції письмове зобов’язання щодо вивезення готової продукції. Виходячи з технологічних особливостей виробництва, Кабінет Міністрів України може встановлю-вати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України у період до 90 календарних днів, вексель або письмове зобов’язання погашається і ввізне мито, подат-ки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо не вивозиться обумовлений у письмовому зобов’язанні обсяг готової продукції, з вико-навця до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток, стягується пеня у валюті України за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка митної вартості давальницької сировини, але не більше контрактної варто-сті невивезеної готової продукції. Готова продукція, що вироблена з дава-льницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з використанням да-вальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експор-ту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, що справ-ляються при бартерних (товарообмінних) операціях.

Реалізація готової продукції, виробленої з давальницької сировини ввезеної іноземним замовником на митну територію України, може здійс-нюватися на митній території України через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізну ВМД на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. Підставою для погашення векселя (письмового зобов’я-зання), у разі реалізації продукції на митній території України, є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

місцезнаходженням копії ввізної ВМД на готову продукцію (без фактично-го ввезення її в Україну). Схема митного оформлення цієї операції наведе-на на рисунку 4.4.

Основні документи на митне оформлення частини давальницької сировини що перероблятиметься: ввізна ВМД на частину давальницької сировини, що підлягає переробці, вексель (письмове зобов’язання за від-сутності податків на імпорт давальницької сировини) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів), взятий на облік (авізований) у податковій адміністрації за місцем держреєстрації підприємства, конт-ракт на переробку давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським виконавцем, рахунок-фактура (інвойс), това-росупровідні документи на вантаж, документ контролю доставки ванта-жу, (САRNET-TIR), дозвіл ДСЕК на ввезення давальницької сировини (у разі потреби), дозволи інших держорганів на ввезення давальницької сировини, експертний висновок ТПП про вихід готової продукції із дава-льницької сировини.

Основні документи на митне оформлення готової продукції що виво-зиться з митної території України: вивізна ВМД на готову продукцію, ко-пія векселя (письмового зобов’язання), контракт на переробку давальниць-кої сировини, укладений між іноземним замовником та українським вико-навцем, копія ВМД на ввезення давальницької сировини, картка реєстрації-обліку контракту (у разі потреби), дозвіл ДСКК на вивезення готової про-дукції (у разі потреби), дозволи інших держорганів на вивезення готової продукції (ст.18 МКУ).

Основні документи на митне оформлення готової продукції що реалі-зується на митній території України: ввізна ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення, надається покупцем готової продукції), контракт на купівлю готової продукції, укладений між резидентом України — покуп-цем та іноземним замовником-продавцем, контракт на переробку давальни-цької сировини, укладений між іноземним замовником та українським ви-конавцем, копія векселя (письмового зобов’язання), копія ВМД на ввезен-ня давальницької сировини, рахунок-фактура (інвойс), акт здачі-приймання готової продукції.

2. Закупівля на митній території України іноземним замовником да-вальницької сировини за іноземну валюту та вивезення готової продукції за межи митної території України або реалізація готової продукції на Україні.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

► Іноземний замовник

Поставка давальницької сировини

 

ж

7ZZ

 

zzz

Український виконавець

 

7ZZ

 

Митний

кордон

 

Підстава для митного оформлення — контракт на переробку давальницької сировини

 

Техносхема переробки

 

Порядок розрахунку за переробку

 

Розпоряджувальні дії з готовою

 

М итне оформлення на

етапі ввозу давальницької

сировини

 

Митне оформлення на етапі

розпорядження готовою

продукцією

 

ВМД 1 — в режимі імпорту давальницькоїсировини на

повний об’єм або частку сировини використуємої у

#

 

ВМД 1 — в режимі імпорту

товару (готової продукції)

без фактичного його ввозу —

у випадку продажу готової

продукції в Україні

 

ВМД 2 — в режимі імпорту

товару за бартером — на

частку давальницької

сировини у розрахунок

сплати переробки

ВМД 3 — в режимі імпорту

товару за бартером — на

частину готової продукції у

розрахунок сплати переробки

 

ВМД 2 — в режимі експорту товару (готової продукції) у

повному обсязі або за

винятком тієї частини, якої

оплачена переробка

Вивіз з України

 

Рисунок 4.4

Схема митного оформлення давальницької сировини ввезеної на митну територію України іноземним замовником та вивезення готової продукції або реалізація готової продукції на Україні

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Давальницька сировина може закуповуватися іноземним замовником на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності Украї-ни за іноземну валюту. Період здійснення операцій з давальницькою сиро-виною, закупленою іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності, становить 90 днів. Продовження цього строку та вивезення готової продукції здійс-нюються Кабінетом Міністрів України виходячи з технологічних особли-востей виробництва.

Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, закупле-ної іноземним замовником на митній території України, і належить йому, при вивезенні з митної території України не обкладається вивізним (експо-ртним) митом, іншими податками та зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів з України. Іноземний замовник має пра-во реалізувати готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини, закупленої ним на митній території України, шляхом укладення контрактів з покупцями готової продукції лише за умови попередньої реєстрації його представництва в Україні.

Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання) у разі реалізації готової продукції або її частини на митній території України є подання українським виконавцем державній податковій ін-спекції ввізної ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну).

Схема митного оформлення цієї операції наведена на рис. 4.5. Осно-вні документи на митне оформлення готової продукції, що вивозиться з митної території України: контракт на купівлю давальницької сировини, укладений між іноземним замовником та українським резидентом-прода-вцем давальницької сировини, довідка уповноваженого банку про надхо-дження валютних коштів на рахунок продавця давальницької сировини, контракт на переробку давальницької сировини, укладений між інозем-ним замовником та українським виконавцем, вексель (письмове зобов’я-зання) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів). Векселе-давець — український резидент-виконавець, вивізна ВМД на готову про-дукцію, картки реєстрації-обліку контракту (у разі потреби), дозвіл ДСЕК на вивезення готової продукції, експертний висновок ТПП про вихід го-тової продукції, дозволи інших держорганів на вивезення давальницької сировини.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Іноземний замовник

 

7ZZ

 

ж

 

zzz

 

zzz

 

Митний кордон

 

Контракт закупівлі-продажу давальницької сировини

 

Контракт на переробку давальницької сировини

 

Український продавець

 

Акт прийому-передачі давальницької сировини

 

Український виконавець

 

Підстава для митного оформлення

Митне оформлення готової продукції

 

Вивіз з України

 

ВМД 2 — в режимі експорту готової продукції

у випадку вивозу в країну замовника або у іншу

країну

 

ВМД 2 — в режимі імпорту товару (готової

продукції) без фактичного ввозу у випадку

продажу готової продукції в Україні

 

Акт прийому-передачі готової продукції

 

Контракт купівлі-продажу готової продукції

 

Український покупець готової продукції

Рисунок 4.5

Схема митного оформлення давальницької сировини закупленої в Україні за іноземну валюту іноземним замовником та вивезення готової продукції або реалізація готової продукції на Україні

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Основні документи на митне оформлення готової продукції що ре-алізується на митній території України: довідка про реєстрацію пред-ставництва іноземного замовника в Україні. контракт на купівлю да-вальницької сировини, укладений між іноземним замовником та україн-ським резидентом-продавцем давальницької сировини, довідка уповно-важеного банку про надходження валютних коштів на рахунок продавця давальницької сировини, контракт на переробку давальницької сирови-ни, укладений між іноземним замовником та українським х виконавцем, контракт купівлі-продажу готової продукції, укладений між іноземним замовником-нерезидентом та українським покупцем-резидентом, копія векселя на сплату мита, податків та зборів (письмового зобов’язання). Векселедавець — український резидент-виконавець, ввізна ВМД на го-тову продукцію (без фактичного ввезення подається покупцем готової продукції), рахунок-фактура (інвойс), акт здачі-приймання готової про-дукції, експертний висновок ТПП про вихід готової продукції із даваль-ницької сировини.

3. Вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції або грошових засобів за реалізовану за межами митної території україни го-тової продукції.

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експорт-ним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної території України на підставі подання українським замовником органові митно-го контролю письмового зобов’язання щодо повернення в Україну го-тової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції), не пізніш як через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД. У разі, ко-ли давальницька сировина, яка вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (екс-портним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальниць-кою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД. Виходячи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України може встановлювати інші тер-міни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною. Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

територію України, має бути не меншою митної вартості давальниць-кої сировини.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валют-ної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається і вивізне ми-то, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо не вво-зиться обумовлений в контракті обсяг готової продукції (валютна вируч-ка) у визначений строк, український замовник зобов’язаний оплатити вексель. У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у пе-ріод до 90 календарних днів, письмове зобов’язання погашається. Якщо не ввозиться обумовлений в контракті обсяг готової продукції (валютна виручка), з замовника стягується до бюджету до якого він сплачує по-даток на прибуток, пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості не ввезеної в Україну готової продукції або не пере-веденої в Україну валютної виручки, але не більше контрактної вартості не ввезеної готової продукції.

Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання) є по-дання українським замовником державній податковій інспекції копії ввізної ВМД на готову продукцію або довідки уповноваженого банку України про повернення валютної виручки. Вивезення за межі митної території України давальницької сировини (у тому числі її частини, що використовується українським замовником для розрахунків з іноземним виконавцем) не підлягає ліцензуванню і квотуванню, за винятком тих видів сировини, на які поширюється спеціальний режим експорту, а також випадків, коли контрактом передбачено реалізацію готової про-дукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни. За частину давальницької сировини або готової продукції, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивізне (експортне) мито, податки та збори, що справляються при бартерних (товарообмінних) операціях.

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться на митну територію України, звільняється від об-кладення митом, податками та зборами (крім акцизних та митних зборів), які справляються при імпорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування і квотування.

Схема митного оформлення цієї операції наведена на рисунку 4.6.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

 

Митне оформлення на етапі вивозу давальницької сировини

 

Митне оформлення на етапі розпорядження готовою продукцією

 

ВМД 1 — в режимі екпорту

давальницької сировини на

повний об’єм або частку, яка

використується для переробки

 

ВМД 1 - в режимі імпорту

готової продукції 3 давальницької сировини у

повному обсязі або за винятком експортованої за

 

ВМД 2 — в режимі експорту

товару за бартером — на

частину готової продукції у

розрахунок сплати переробки

 

Довідка з банку про зараху-вання замовнику грошових

засобів за продану за кордоном готову продукцію

 

Порядок розрахунків за переробку

 

Техносхема переробки

 

Підстава для митного

обробки — контракт

на переробку

 

Розпоряджувальні дії з готовою

 

2Z

 

Z

 

Український замовник

Ж

ZZZ

 

2ZZ

 

Митний кордон

 

Вивіз з України

 

Ввіз в Україну

 

Іноземний виконавець

Рисунок 4.6

Схема митного оформлення давальницької сировини українського замовника. Вивезеної з митної території України та повернення в Україну готової продукції або грошових засобів за реалізовану за межами митної території України готової продукції

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Основні документи на митне оформлення давальницької сировини що ви-возиться для використання у виготовленні готової продукції: контракт на дава-льницьку сировину, укладений між іноземним виконавцем та українським рези-дентом-замовником, письмове зобов’язання (вексель) на сплату мита, податків та зборів (крім митних зборів), взяте на облік (авізоване) у податковій адмініст-рації, вивізна ВМД на давальницьку сировину, товаросупровідні документи на вантаж, дозвіл ДСЕК на вивезення давальницької сировини (у разі потреби), дозволи інших держорганів на вивезення давальницької сировини, експертний висновок ТПП про вихід готової продукції із давальницької сировини.

Основні документи на митне оформлення готової продукції, що вво-зиться на митну територію України наступні: контракт на переробку дава-льницьку сировину, укладений між іноземним виконавцем та українським резидентом-замовником, копія письмового зобов’язання (векселя), копія ВМД на вивіз давальницької сировини, ввізна ВМД на готову продукцію, дозвіл ДСЕК на ввезення готової продукції, дозволи інших державних органів на ввезення готової продукції.

Видача, облік та погашення векселя (письмового зобов’язання).

Вексель — простий вексель, що видається суб’єктом підприємниць-кої діяльності у сплату ввізного (вивізного) мита, податків і зборів, що справляються при ввезенні (вивезенні) давальницької сировини іноземним (українським) замовником на митну територію (з митної території) Украї-ни при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо-мічних відносинах відповідно до Закону України «Про операції з даваль-ницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Письмове зобов’язання — зобов’язання в письмовій формі, що вида-ється суб’єктом підприємницької діяльності щодо вивезення (ввезення) гото-вої продукції, яка вироблена з давальницької сировини іноземного (українсь-кого) замовника з митної території (на митну територію) України, або реалі-зації на митній території України готової продукції, що вироблена з даваль-ницької сировини іноземного замовника (отримання в повному обсязі валют-ної виручки від реалізації готової продукції за межами митної території України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому ба-нку України) при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовніш-ньоекономічних відносинах відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Оформлення векселя суб’єктом підприємницької діяльності здійсню-ється виключно на вексельному бланку, що придбавається в банківській

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

установі. Вексель виписується у валюті контракту на переробку давальни-цької сировини. Векселедержателем виступає державна податкова інспек-ція за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності.

Оформлений вексель (письмове зобов’язання) суб’єкт підприємниць-кої діяльності подає для взяття на облік до державної податкової інспекції за своїм місцезнаходженням. Взяття векселя (письмового зобов’язання) на облік проводиться в день його подання до державної податкової інспекції. У державній податковій інспекції на звороті векселя (письмового зобов’я-зання) робиться напис «Взято на облік» із зазначенням дати взяття на облік і облікового номера та засвідченням підписом начальника державної пода-ткової інспекції і печаткою державної податкової інспекції. До облікового номера через дефіс додається літера «І» у разі видачі векселя (письмового зобов’язання) українським виконавцем при здійсненні операції з давальни-цькою сировиною іноземного замовника, або літера «Е» — у разі видачі ве-кселя (письмового зобов’язання) українським замовником при вивезенні давальницької сировини з митної території України.

Вексель (письмове зобов’язання) оформляється у трьох примірниках.

•          перший примірник векселя (письмового зобов’язання) залишається у державній податковій інспекції;

•          другий та третій примірники векселя (письмового зобов’язання), взяті на облік (авізовані) податковою інспекцією, повертаються суб’єкту підприєм-ницької діяльності для пред’явлення митним органам та власного обліку. При митному оформленні давальницької сировини (готової продукції)

на звороті векселя (письмового зобов’язання) зазначається дата і номер ва-нтажної митної декларації, згідно з якою ввезено (вивезено) давальницьку сировину (готову продукцію), із засвідченням підписом та особистою печа-ткою інспектора митниці, що оформив декларацію.

Для погашення векселя (письмового зобов’язання) векселедавець по-дає до державної податкової інспекції заяву із зазначенням дати взяття на облік та облікового номера векселя (письмового зобов’язання). Погашення векселя (письмового зобов’язання) здійснюється шляхом поставлення на лицьовому боці векселя (письмового зобов’язання) напису «Погашено», засвідченого підписом начальника (заступника начальника) державної по-даткової інспекції та печаткою державної податкової інспекції.

Якщо, відповідно до Закону, відбувається часткове вивезення готової продукції за межі митної території України, її продаж на території України або ввезення готової продукції чи отримання валютної виручки від її реалізації

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

українським замовником, за бажанням векселедавця, на відповідну частку здійснюється погашення векселя (письмового зобов’язання). У такому ви-падку в заяві про часткове погашення векселя (письмового зобов’язання) обов’язково мають виділятися окремими рядками найменування та суми мита, податків та зборів, які підлягають погашенню.

У разі непогашенім векселя (його частки) у визначені Законом термі-ни векселедавець зобов’язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податків та зборів виписується окреме платіжне доручення.

Схема погашення векселя (письмового зобов’язання) наведена на рисунку 4.7.

Державна податкова інспекція є уповноваженим органом Міністерст-ва фінансів України, що відповідно до Закону може давати суб’єкту під-приємницької діяльності дозвіл на відстрочення оплати (погашення) вексе-ля (письмового зобов’язання). Такий дозвіл дається на термін не більше 90 днів. У разі подальшої необхідності відстрочення оплати векселя держа-вна податкова інспекція може давати суб’єкту підприємницької діяльності новий дозвіл на відстрочення оплати векселя. Загальний термін відстрочен-ня оплати векселя не може перевищувати 270 днів.

Сплата за векселем провадиться у валюті України, при цьому вексель-на сума перераховується у валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день платежу за векселем (день виконання банком розпоряджень про сплату).