Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Митне оформлення бартерної діяльності : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.5. Митне оформлення бартерної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Слово «barter» («бартер») у перекладі з англійскої означає «товарооб-мін, мінова торгівля», «міняти, обмінювати, проводити мінову торгівлю». Таким чином, воно поєднує у собі два поняття, кожне з яких має самостій-не значення — обмін та торгівля. Інакше кажучи, бартер — це не просто обмін, це обмін товарами у процесі торгівлі. При цьому поняття «товар» слід розглядати у дуже широкому значенні: усе, що не є грошами (грошо-вими коштами), може при певних обставинах розглядатися як товар.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Історично, натуральний обмін був попередним за торгівлею за гроши, яка замінила бартер, но остаточно не витіснила його з господарського жит-тя людства. У теперешній час, даже у економічно развитих державах під-приємства здійснюють операції по обміну товарами (які не обов’язково є бартерними). Підтвердженням цього є наявність у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку спеціальних норм, які регламентують обмінні опе-рації. У той же час, значне розповсюдження бартерних операцій — обов’я-зковий атрибут економикиі переходного періоду.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі ЗЕД — це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або до-говором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб’єктом зов-нішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом господарсь-кої діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі (ст. 1 Закону України «О регу-люванні бартерних операцій в області ЗЕД»). Таким чином, експортно-ім-портна операція в сфері ЗЕД вважається товарообмінною (бартерною):

•          і у випадку якщо вона оформлена бартерним договором, який перед-бачає обмін не опосередкований рухом грошових коштів у готівковій або безготівковій формі;

•          і у випадку якщо договір передбачає змішану форму розрахунків, тоб-то, часткову сплата експортних (імпортних) поставок у натуральній формі, а часткову — у грошовій.

Інакше кажучи, можливі три схеми здійснення цих операцій (рис. 4.3): Усі суб’єкти ЗЕД України мають право на проведення товарообмін-них (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.

У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів що ім-портуються та загальна вартість товарів (робіт, послуг) що експортуються за цим договором, з обов’язковим вираженням в іноземній валюті. Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визна-чення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою екві-валентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, що визначаються суб’єктами ЗЕД України на договір-них засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладення бартерних договорів.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

 

експортна" частина

X

 

безгрошова форма

безгрошова форма

 

імпортна частина

 

експортна частина

 

безгрошова форма

частково грошова

частково безгрошова

 

ї

 

імпортна

частина

 

експортна частина

 

частково грошова

частково безгрошова

безгрошова форма

 

імпортна частина

 

Рисунок 4.3

Схеми здійснення бартерних операцій

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають вве-зенню на митну територію України у строки, зазначені в такому догово-рі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт) товарів, що фактично експортовані за ба-ртерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення ВМД на імпорт), а в разі імпорту за бар-терним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. У разі пере-оформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки не поновлюються і не перериваються. При цьому, переоформлення здійснюється в установле-ному порядку, а строк грошової оплати високоліквідних товарів продов-жується до 90 днів.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

У разі коли замість поставок товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, іноземний контрагент виконує свої зобов’язання шляхом перерахування коштів на рахунок суб’єкта ЗЕД України — підста-вою для зняття з контролю митного органу питання щодо імпортної части-ни за бартерним договором є подання зазначеним суб’єктом до митного органу довідки уповноваженого банку про надходження коштів у рахунок цього договору в установлені законодавством України строки на суму, ек-вівалентну вартості товарів (робіт, послуг), зазначених у договорі, та копії додаткових угод, які зумовлюють зміну характеру договору. У разі зміни умов договору, що передбачає заміну зобов’язань щодо оплати товару іно-земним контрагентом в грошовій формі на зобов’язання по постачанню товарів (робіт, послуг), український постачальник подає копії договору та додаткових угод до органу державної податкової служби України.

Перевищення вищезазначених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, допус-кається за наявності у суб’єкта ЗЕД України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міні-стерством економіки України у порядку, затвердженому Кабінетом Мініст-рів України на строк визначений у такому дозволі. Для одержання індивідуа-льного дозволу (ліцензії) на подовження встановлених термінів ввезення то-варів (виконання робіт, надання послуг), резидент не пізніше ніж за 5 днів до закінчення цих, термінів має подати до МЗЄЗТ України наступні документи:

•          лист-звернення про видачу індивідуального дозволу (ліцензії) за дові-льною формою з обґрунтуванням необхідності подовження терміну відстрочки поставки продукції в Україну;

•          належним чином заповнену заяву на отримання індивідуального до-зволу (ліцензії);

•          завірену в установленому порядку копію контракту з нерезидентами, з обов’язковим зазначенням юридичної адреси та банківських рек-візитів іноземних контрагентів (у випадку, якщо текст контракту викладений на іноземній мові, заявник додає письмовий переклад до-кумента, виконаний і завірений установою, яка має право на здійснен-ня офіційних перекладів);

•          письмовий висновок галузевих міністерств і відомств, щодо обґрунто-ваності термінів відстрочення поставок;

•          копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Органи ДМСУ здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів. Органи державної податкової служби України здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують орга-ни ДМСУ про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.

Порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України стро-ків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості не одержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором. Загальний розмір нара-хованої пені не може перевищувати розміру заборгованості. Якщо заборго-ваність за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили або форс-мажору, строки зупиняються і пеня за їх порушення протя-гом дії цих обставин не стягується. Настання та закінчення дії обставин не-переборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце. Обставини форс-мажору підтверджуються в установленому законом порядку.