Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Державне регулювання інвестиційної діяльності спрямоване на забез-печення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної дія-льності незалежно від форм власності.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

У перекладі з англійського «інвестиції» (investments) означають «капіталовкладення», «внесок», без яких немислима підприємницька діяль-ність у будь-якій організаційно-правовій формі. Основними правовими ак-тами, що містять механізми регулювання інвестиційної діяльності є Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвесту-вання». У статті 1 Закону «Про інвестиційну діяльність» у якості інвести-цій признаються усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкла-даються в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (прибуток) або досягаються соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:

•          кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери;

•          рухоме і нерухоме майно (дома, спорудження, устаткування й інші матеріальні цінності);

•          майнові права, що випливають з авторського права, досвід і інші ма-теріальні цінності;

•          сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань, оформлених у виді технічної документації, навичок і виробничого до-свіду, необхідних для організації того або іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»);

•          права користування землею, ресурсами, будинками, спорудженнями, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності. Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування»

підприємство з іноземними інвестиціями — це підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законо-давства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше 10 відсотків (ст. 1). Іноземним інвесторам держава надає пільгові умови для здійснення капіталовкладень. Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземни-ми інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Також передбачені більш сприятливі умови для підприємств з іноземними інвестиціями при експорті ними продукції, якщо вона була повністю вироблена або піддана достатній пе-реробці, чи обробці з використанням виключно власного майна, на неї не поширюється режим ліцензування та квотування.

При митному оформленні іноземні інвестиції розділяють на два види:

•          майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора в

уставний фонд підприємства з іноземними інвестиціями;

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

• майно, яке ввозиться в Україну по договорам (контрактам) щодо су-місної інвестиційної діяльності.

Загальна схема оформлення майнової іноземної інвестиції наведена на рис. 4.2.

Для отримання пільги щодо оплати ввізного мита необхідно провести мит-неоформлення іноземної інвестиції з використанням простого векселю на суму ввізного мита що дає відстрочку по сплаті платежу але не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної ВМД. Цій термін використову-ється суб’єктом на отримання необхідних документів від державних органів які підтверджують підставу для наданих пільг. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезна-ходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.

 

іЬ

 

Рисунок 4.2

Схема митного оформлення іноземної інвестиції

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Треба відзначити, що пільги при ввозі майна по договорам інвестиційної діяльності поширюються тільки на частину майна, яке належить іноземному ін-вестору; на частину майна, яке належить резиденту України, ця пільга не поши-рюється. У зв’язку з цим, питання розподілення суми внеску в уставний фонд між резидентом та нерезидентом повинен бути чітко та коректно розмежований в установчих документах та договорі щодо сумісної інвестиційної діяльності.

Підставою для митного оформлення іноземної інвестиції повинні бути:

•          статутні документи підприємства з іноземними інвестиціями, якими передбачено формування статутного фонду з іноземною інвестицією;

•          виданий підприємством простий вексель на суму ввізного мита з відстроченням платежу не більше як на 30 календарних днів з дня оформлення ВМД на імпорт товару. У разі відчуження майна, що введене в статутний фонд підприємства,

вексель погашається. Якщо протягом трьох років з часу зарахування інозе-мної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв’язку з припиненням діяльності векселедавця, останній сплачує ввізне мито, яке обчислюється виходячи з митної вартості цього майна не пізніше дня відчу-ження. Ввізне мито не сплачується за умови вивезення іноземної інвестиції за кордон, що засвідчується ВМД з відповідною відміткою. Ввізне мито об-числюється виходячи з митної вартості. У разі становлення факту відчужен-ня майна раніше трирічного терміну при несплаченому ввізному миті держа-вна податкова інспекція зобов’язана повідомити про це митний орган, який у безспірному порядку стягує ввізне мито, з нарахуванням пені.