Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні : Митна справа. Підручник : Бібліотека для студентів

4.3. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Практика світової сертифікації свідчить, що регулювання її держа-вою існує в усіх країнах світу, і чим більш розвинута економіка держави, тим складніше система державного регулювання. В Україні, як і в біль-шості країн світу, проектування, підготовка до виробництва, виготовлен-ня багатьох видів продукції існують під контролем державних органів. По-перше, це відноситься до харчових продуктів, лікарських засобів, миючих засобів, електропобутових товарів, тим самим створюються визначені гарантії якості та безпеки вітчизняної продукції. Експерти Все-світнього банку в результаті переговорів та всебічного аналізу інформації признали українську систему сертифікації відповідною до принципів ГАТТ/СОТ.

Для усунення торгових бар’єрів, подолання технічної ізоляції України Держстандарт активно працює в міжнародних організаціях зі стандартиза-ції, встановлює двосторонні сприятливі для України відносини з більш ніж 40 країнами світу щодо взаємного визнання результатів оцінки відповідно-сті. У зв’язку з цим територіальні центри стандартизації, метрології та сер-тифікації, акредитовані як органи в Системі УкрСЕПРО, можуть видавати свідоцтво про визнання сертифіката з зазначеними країнами СНД. Рішення про можливість видачі свідоцтва про визнання сертифіката, зареєстровано-го в національних системах сертифікації зазначених держав, повинно при-йматися на підставі перевірки:

• наявності реєстраційних номерів органу з сертифікації, що видав сер-тифікат, та акредитованих випробувальних лабораторій, що провели випробування з метою сертифікації;

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

•          відповідності позначень та назв нормативних документів, зазначених

у сертифікаті, позначенням та назвам нормативних документів, які наведені в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в

Україні.

Головним вітчизняним документом, що став основою Української си-стеми сертифікації є Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартиза-цію та сертифікацію», яким визначено Держстандарт національним орга-ном з сертифікації. Дія Декрету поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності.

Державні стандарти містять обов’язкові та рекомендовані вимоги до продукції. До обов’язкових належать вимоги стосовно безпеки про-дукції для життя та здоров’я громадян, охорони навколишнього середо-вища, техніки безпеки і гігієни праці, метрологічних норм та правил, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань. Обов’язкові ви-моги державних стандартів підлягають безумовному виконанню усіма підприємствами (ст. 5 декрету). Статтею 18 декрету наголошується, що імпортовані товари мають супроводжуватися сертифікатом, який засвід-чує їхню відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів, що діють в Україні. Разом з цим підкреслюється, що іноземний сертифі-кат має бути визнаний уповноваженим на те органом з сертифікації України. Обов’язковій сертифікації не підлягають товари, що переміщу-ються через митну територію України транзитом, у разі розміщення на митних ліцензійних складах, а також майно, що тимчасово ввозиться в Україну.

Порядок ввезення на митну територію України продукції, що імпор-тується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації, запроваджується наказом Держстандарту. Він застосовується до продукції, що імпортується та включена до відповідного переліку товарів, розробленого Держстандар-том та є об’єктом купівлі-продажу або обміну.

Об’єктами сертифікації є:

•          продукція, яка ввозиться в Україну і не позначена виробником як та-ка, що відповідає чинним в Україні нормативним документам або від-повідає аналогічному продукту;

•          яка ввозиться в Україну і не відповідає чинним в Україні норматив-ним документам, але має позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи МОЗ України. Обов’язково сертифікація продукції в Сис-темі УкрСЕПРО здійснюється на відповідність обов’язковим вимогам

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здо-ров’я людей та охорони довкілля.

Усі роботи з сертифікацією проводяться з заявником на договірних підставах. Для проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО за-явник подає до акредитованого органу заявку та митну декларацію МД-2 з відміткою митниці — для імпортної продукції. Якщо на сертифікацію заяв-ляється імпортна продукція, яка не відповідає вимогам чинних стандартів, у реквізиті заявки зазначається код продукції за УКТ ЗЕД. Код УКТ ЗЕД переноситься заявником в заявку з ВМД. Термін від розгляду заявки до прийняття рішення повинен бути не більше 15-ти днів.

Сертифікація товарів проводиться за наступною схемою рисунок 4.1. Документами, що засвідчують відповідність характеристик товару но-рмам Держстандарту та надають право ва випуск товару у вільний обіг в Україні, є сертифікат відповідності (додаток 9) або свідоцтво про визнання (додаток 10). Сертифікат відповідності видається на імпортовані товари у разі проведення випробувань органами Держстандарту України. Якщо іно-земний сертифікат що надійшов разом з імпортованою партією товару в Україні визнається то Держстандарт видає відповідне свідоцтво про ви-знання такого сертифіката.

 

" реєстрація заяви; "експертиза заяви; -визначення:

♦          лабораторії;

♦          кількості зразків

атестація;

випробування

зразків;

 

аналіз результатів; оформлення акта по зберіганню зразка-Свідка сертифікованої продукції

 

видача сертифіката;

-видача свідоцтва про визнання іноземного сертифіката;

"технічний нагляд за продукцією

 

Рисунок 4.1

Схема сертифікації товарів

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Постановою Кабінету Міністрів України у 1997 році введено в дію Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підляга-ють в Україні та є предметом купівлі-продажу або обміну. Зазначений Порядок не поширюється на імпортні товари (продукцію), які ввозяться:

•          як подарунки;

•          як гуманітарна та технічна допомога;

•          як інвестиція до статутного фонду суб’єктів підприємницької діяльно-сті України;

•          як виставкове майно;

•          в режимі реімпорту;

•          для розміщення на митних ліцензійних складах;

•          в режимі імпорту для подальшого реекспорту. Підставою для проведення митного оформлення імпортованої партії

товару, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, для вільного вико-ристання на внутрішньому ринку е поданий до митниці сертифікат відпові-дності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката (в окремих випадках можна подати до митного органу копію сертифіката). Дія зазна-чених документів Держстандарту як підстави для митного оформлення поширюється на партію товару, яка надходить на адресу одного одержува-ча-імпортера за одним товарно-транспортним документом. У разі відмови органу Держстандарту у видачі сертифіката відповідності на імпортовану партію товару або невизнання іноземного сертифіката, товар має бути ви-везений за межі України.

Окремим законодавчим актом в Україні введено обов’язкову сертифі-кацію товарів 1–24 груп УКТ ЗЕД, де визначено, що «підставою для пе-реміщення через митний кордон України продукції 1-24 груп УКТ ЗЕД є сертифікат відповідності, виданий уповноваженим згідно з чинним законо-давством органом, або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката» (Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарсь-кої продукції»).

Органи системи УкрСЕПРО поряд з сертифікацією також займаються і визначенням країни походження товарів. Термін «країна походження товарів» означає державу в якій товар був повністю вироблений, або під-даний достатній переробці. Згідно зі ст. 276-277 МКУ країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходiв регулювання ввезення товару на митну територiю України та вивезення товару з цiєї територiї, а також забезпечення облiку товарiв у статистицi

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

зовнiшньої торгiвлi. Визначення країни походження товару здiйснюється на основi принципiв мiжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Країною походження товару вважається країна, в якiй товар був повнiстю виробле-ний або пiдданий достатнiй переробцi вiдповiдно до критерiїв, встановле-них МКУ. При цьому пiд країною походження товару можуть розумiтися група країн, митнi союзи країн, регiон чи частина країни, якщо є необ-хiднiсть їх видiлення з метою визначення походження товару.

Країна походження є однією з трьох основних, поряд з кодом товару і митною вартістю товару, характеристик, на яких базується застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної дія-льності. Щодо значення країни походження для застосування тарифних за-ходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, то згідно з Законом України від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ «Про Єдиний митний тариф» ввізне ми-то є диференційованим:

•          до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преферен-ційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за учас-тю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

•          до товарів та інших предметів, що походять з країн або економіч-них союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської дія-льності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосо-вуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним мит-ним тарифом України;

•          до решти товарів та інших предметів застосовуються повні ставки

ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Також вирішальне значення визначення країни походження для тарифного та нетарифного регулювання має при застосуванні спеціальних заходів відповідно до Законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну».

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Вважаються повністю виробленими в даній країні наступні товари (ст. 278 МКУ):

1)         кориснi копалини, видобутi на її територiї або в її територiальних водах, або на її континентальному шельфi i в морських надрах, якщо

країна має виключне право на розробку цих надр;

2)         рослинна продукцiя, вирощена та зiбрана на її територiї;

3)         живi тварини, що народилися i вирощенi в цiй країнi;

4)         продукцiя, одержана вiд тварин, вирощених у цiй країнi;

5)         продукцiя мисливського, рибальського та морського промислiв;

6)         продукцiя морського промислу, видобута та (або) вироблена у Свiто-вому океанi суднами цiєї країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

7)         вторинна сировина та вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснених у країнi;

8)         продукцiя високих технологiй, одержана у вiдкритому космосi на кос-мiчних кораблях, що належать цiй країнi чи орендуються нею;

9)         товари, виробленi у цiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної у пун-ктах 1–8. Товар вважається походженням із країни експорту тільки в разі, якщо

він закуповується виключно у підприємства, фірми, зареєстрованих у нале-жному порядку в країні експорту і імпортується шляхом прямого відванта-ження з цієї країни в країну імпорту. Вимогам прямого відвантаження від-повідають також товари які транспортуються через територію однієї або декількох країн в наслідок географічних транспортних, технічних або економічних причин, а також при тимчасовому їх ввозі або складуванні на території цих країн за умовою знаходження товарів в режимі транзиту.

Для визначення країни походження товару треба знати критерії доста-тньої переробки, характерні для товарів. Термін «критерій достатньої переробки» — один із принципів визначення країни походження товару, відповідно до якого товар, якщо в його виробництві беруть участь дві чи більше країни, уважається таким, що походить із країни, в якій він був під-даний останній істотній переробці, достатній для надання товарові його характерних властивостей.

Критерiй достатньої переробки визначається: • правилом, яке потребує в результатi переробки товару змiни класифi-кацiйного коду товару за Гармонiзованою системою опису та коду-вання товарiв на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв;

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

•          або правилом адвалерної частки, яке полягає в змiнi вартостi товару в

результатi його переробки, якщо при цьому додана вартiсть становить

не менш як 50 вiдсоткiв вiд вартостi товару, одержаного в результатi

переробки, або частка використаних матерiалiв з iншої країни чи невiдомого походження становить менш як 50 вiдсоткiв вiд вартостi товару, одержаного в результатi переробки;

•          або перелiком виробничих та технологiчних операцiй, якi хоч i не

ведуть у результатi переробки товару до змiни його коду чи його вартостi

вiдповiдно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних

умов визнаються достатніми (перелiк таких виробничих та технологiчних операцiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України).

У разi застосування правила адвалерної частки вартiсть товару, одержаного в результатi переробки в цiй країнi, визначається на базi цiни франко-завод виробника товару. Вартiсть складових цього товару, що походять

з iнших країн, визначається за їх митною вартiстю, а тих складових, походження яких не визначено, — за встановленою цiною першого їх продажу

в цiй країнi.

Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) кри-терiй достатньої переробки окремо не обумовлено, то застосовується пра-вило, згiдно з яким товар вважається пiдданим достатнiй переробцi, якщо в результатi його переробки змiнено класифiкацiйний код товару за Гармонi-зованою системою опису та кодування товарiв на рiвнi будь-якого з пер-ших чотирьох знакiв.

Критерiї достатньої переробки для конкретних товарiв i країн встано-влюються та застосовуються з дотриманням вимог МКУ в порядку, що ви-значається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Не визнаються такими, що вiдповiдають критерiю достатньої переробки:

•          операцiї, пов’язанi iз забезпеченням збереження товарiв пiд час зберi-гання чи транспортування;

•          операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, перепаку-вання);

•          простi складальнi операцiї;

•          змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

•          комбiнацiя двох чи бiльшої кiлькостi зазначених вище операцiй;

•          забiй тварин.

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

Для пiдтвердження походження товару митний орган у передбачених законом випадках має право вимагати подання сертифiката про по-ходження такого товару (ст. 282 МКУ).

У разi вивезення товарiв з митної територiї України сертифiкат про походження товару, в тих випадках, коли вiн необхiдний i це вiдо-бражено у нацiональних правилах країни ввезення чи передбачено мiжнародними договорами України, укладеними в установленому за-коном порядку, видається органом, уповноваженим на це Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У разi ввезення товару на митну територiю України сертифiкат про походження товару подається обов’язково:

•          на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференцiї за Митним тарифом України;

•          на товари, ввезення яких з вiдповiдної країни регулюється кiлькiсни-ми обмеженнями (квотами) чи iншими заходами регулювання зовнiш-ньоекономiчної дiяльностi;

•          якщо це передбачено мiжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, а також законодавством України в галузi охорони довкiлля, здоров’я населення, захисту прав спожи-вачiв, громадського порядку, державної безпеки та iнших життєво ва-жливих iнтересiв України;

•          у випадках, коли у документах, якi подаються для митного оформлен-ня, немає вiдомостей про походження товарiв або у митного органу є достатнi пiдстави вважати, що декларуються недостовiрнi вiдомостi про походження товарiв. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з

питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України» затверджено перелік країн, з якими Украї-ною укладено угоди про вільну торгівлю та перелік країн, з якими Украї-ною укладено торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбіль-шого сприяння або національного режиму при ввезенні на митну терито-рію України товарів та інших предметів походженням з яких застосовують-ся пільгові ставки ввізного мита.

Підтвердженням походження товарів, які ввозяться на митну терито-рію України, з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, є серти-фікат про походження товарів, виданий згідно з правилами відповідної міжнародної угоди.

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

Щодо товарів, які імпортуються з країн, з якими укладено торговель-но-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або націо-нального режиму підтвердження походження здійснюється на основі това-росупровідних документів, маркування та інших документів, що можуть підтверджувати походження товарів.

Країна походження товару заявляється митному органу шляхом подання вантажної митної декларації під час переміщення товару через митний кордон України. Для підтвердження відомостей про заявлену декларантом країну походження товару лри ввезенні товарів на митну територію України необхідне подання митному органу сертифіката про походження товару чи декларації про походження товару. За відсутності сертифіката про походження товару до оформлення приймається декла-рація про походження товару, яка являє собою заяву (на комерційному рахунку або іншому документі, що стосується товару) про країну похо-дження товару, зроблену виробником, продавцем або особою, що перемі-щує товар, і засвідчену цими особами або вповноваженим органом, що видає сертифікати.

За відсутності сертифіката про походження товару, якщо в докумен-тах, що подаються для митного оформлення товару, існують розбіжності у відомостях про країну походження товару або декларантом у результаті проведення ідентифікаційного огляду товару встновлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в документах, декла-рант має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару сертифікат і додаткові відомості.

Для підтвердження відомостей про заявлену країну походження това-ру можуть використовуватися додаткові відомості про країну походження, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажуваль-них специфікаціях, сертифікатах відповідності, якості, фітосанітарному, ветеринарному тощо, митній декларації країни експорту, якими супрово-джується товар, а також у паспортах, технічній документації, висновках експертиз митних та інших уповноважених органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження відомостей про країну похо-дження товару, зокрема, в письмових поясненнях органу, яким видано сер-тифікат, або експортера (виробника) товару про причину розбіжностей у відомостях про походження товару.

За відсутності додаткових відомостей або пояснень причини розбіж-ностей у відомостях про походження товару країна походження товару

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

визначається як невідома. У такому разі товари, країну походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом у вільний обіг за умови сплати мита за повними ставками.

У разі вивезення товару з митної території України країна його похо-дження визначається на підставі даних сертифіката, виданого органом, уповноваженим видавати сертифікати про походження товару з України, якщо необхідність подання сертифіката митним органам передбачено наці-ональними правилами країни ввезення чи міжнародними договорами Укра-їни, укладеними в установленому законом порядку. При цьому країна походження товару визначається з урахуванням таких умов:

•          при експорті товарів у країни, з якими укладено угоди про вільну тор-гівлю або інші торговельно-економічні угоди, що обумовлюють пра-вила визначення країни походження товарів, застосовуються правила, передбачені цими угодами;

•          при експорті товарів у країни, з якими не укладено угоди та не встановлено правила визначення країни походження товарів, застосо-вуються правила, визнані в міжнародній торгівлі. Повноваження видачі сертифікатів про походження товару з України

надано Торгово-промисловій палаті.

Сертифiкат про походження товару, згідно зі ст. 283 МКУ, повинен однозначно свiдчити про те, що зазначений товар походить з вiдповiдної країни, i має мiстити:

•          письмову заяву експортера про країну походження товару;

•          письмове посвiдчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифiкат, про те, що наведенi у сертифiкатi вiдомостi вiдповi-дають дiйсностi.

Сертифiкат про походження товару подається разом з митною декла-рацiєю, декларацiєю митної вартостi та iншими документами, що подають-ся для митного оформлення. У разi втрати сертифiката приймається його офiцiйно завiрений дублiкат. У разi виникнення сумнiвiв з приводу достов-iрностi сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, включаючи вiдо-мостi про країну походження товару, митний орган може звернутися до ор-гану, що видав сертифiкат, або до компетентних органiзацiй країни, зазна-ченої як країна походження товару, з проханням про надання додаткових вiдомостей.

Товар не вважається таким, що походить з вiдповiдної країни, доти, доки митнi органи у випадках, встановлених МКУ, не одержать належним

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

чином оформлений сертифiкат про походження товару або затребуванi ни-ми додатковi вiдомостi.

Для підтвердження походження товарів у зовнішньоекономічній ді-яльності застосовуються такі форми сертифікатів:

•          сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) — при експорті товарів українського походження до країн, з якими не обумовлено правил визначення країни походження;

•          сертифікат походження загальної форми (російською мовою) — при експорті товарів українського походження до країн СНД, якщо не ви-конується якась із умов Правил визначення країни походження това-рів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30. 11.00 p.;

•          преференційний (пільговий) сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) — при експорті товарів українського походження до країн СНД, якщо задовольняються умови Правил визначення краї-ни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.00 p. (додаток 11);

•          преференційний (пільговий) сертифікат форми «A» («Sertificate of origin») (англійською мовою) — на товари, які підпадають під префе-ренційний режим у рамках Генеральної Системи Преференцій для країн ЄС, Чехії, Словаччини, Японії, СШ А;

•          сертифікат походження на текстильні товари (TEXTILE PRODUCTS) (англійською мовою) — при експорті текстильних виробів українсь-кого походження до країн ЄС відповідно до положень Угоди про тор-гівлю текстильною продукцією між Україною та ЄС;

•          сертифікат походження на металопродукцію (англійською мовою) — при експорті металопродукції до країн ЄС відповідно до положень двосторонньої Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейсь-ким Співтовариством по вугіллю та сталі щодо торгівлі деякими ста-леливарними виробами;

•          преференційний (пільговий) сертифікат форми EUR (англійською мо-вою) — для товарів, що оформляються на виконання відповідних угод між Україною та країнами Балтії;

•          преференційний (пільговий) сертифікат форми EUR, серія М (англійською мовою) — для експорту в Республіку Македонія згідно з положенням Уго-ди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною. Сертифікат про походження товару має однозначно свідчити про те,

що зазначений товар походить з відповідної країни і подається разом з митною

 

Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. МИТНА СПРАВА

декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, необхід-ними для митного оформлення (додаток 12). ДМСУ своїми листами доводить зразки сертифікатів походження, підписів уповноважених осіб і печаток, якими засвідчуються дані сертифікати. У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений компетентними органами дублікат.

Метою верифікації сертифікатів про походження товарів з Украї-ни, як правило, є встановлення визначення країни походження та застосу-вання пільгових або повних ставок ввізного мита до товарів що імпорту-ються в країну. В Україні функцію по верифікації сертифікатів про похо-дження з України покладена на ДМСУ. У ДМСУ функція щодо здійснення верифікації сертифікатів покладена на Управління тарифного регулювання.

Органи, уповноваженi видавати сертифiкати про походження товарiв з України, зобов’язанi за запитом митних органiв надавати їм необхiдну iнформацiю, пов’язану з видачею таких сертифiкатiв i необхiдну для здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України (ст. 315 МКУ). З метою встановлення достовiрностi даних, зазначених у сертифiкатi про походження товарiв з України, митнi органи можуть затре-бувати у пiдприємств — виробникiв товарiв документацiю, необхiдну для перевiрки даних, зазначених у такому сертифiкатi, а також здiйснювати безпосередньо на пiдприємствах перевiрку виробництва товарiв та первин-ної документацiї, пов’язаної з таким виробництвом ст. 316 МКУ). Порядок надання зразкiв товарiв та документацiї, строки i порядок проведення екс-пертизи, а також порядок розпорядження зразками товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України — комплекс адміністративно-правових заходів, спрямованих на встановлення достовірності документа (сертифікату), що підтверджує українське похо-дження товарів. Верифікація сертифікатів про походження товарів з Украї-ни здійснюється на підставі запитів митних органів зарубіжних країн або за ініціативою ДМСУ. Верифікація сертифікатів може здійснюватися у фо-рмах перевірки сертифіката на автентичність (справжність) та перевірки правильності даних, внесених до сертифіката, зокрема, критерію похо-дження товару. 1. Перевірка сертифіката на автентичність здійснюється шляхом:

•          отримання відповідної інформації від ТПП України;

•          встановлення на підставі даних ТПП достовірності видачі сертифіката;

•          порівняння даних, внесених у графи сертифіката, з даними ТПП;

 

Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ

•          проведення, у разі потреби, експертизи бланка сертифіката, відбитку печатки та підпису уповноваженої особи ТПП.

2. Перевірка правильності даних, внесених до сертифіката, здійснюється шляхом:

•          встановлення належного застосування правил визначення країни походження, які діють у країні ввезення;

•          експертизи критерію походження, який зазначено в сертифікаті;

•          установлення достовірності іншої інформації, що міститься в сертифікаті;

•          порівняння товару (або його фотокопії), надісланого митним ор-ганом зарубіжної країни, з товаром, ідентичним тому, на який видавався сертифікат.

У разі потреби для проведення перевірки сертифікатів можуть бути залу-чені спеціалісти та експерти сторонніх підприємств, організацій та установ. За результатами перевірки складається акт перевірки сертифіката про походження товарів з України, на підставі якого ДМСУ надсилає повідомлення митному ор-гану зарубіжної країни. У разі виявлення недостовірності даних, внесених до сертифіката, ДМСУ виходить з пропозицією до ТПП України про анулювання сертифіката та надсилає відповідне повідомлення митному органу зарубіжної країни. Уся інформація щодо здійсненої перевірки сертифіката про походження є конфіденційною і може використовуватися тільки з метою митного контролю.

Якщо митними органами під час перевірок сертифікатів виявлено факти гру-бих порушень (надання неправдивих даних, підробки документів та інше) з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призвели до ускладнення умов екс-порту українських товарів, ДМСУ інформує про це правоохоронні органи і вихо-дить з пропозицією до Мінекономіки щодо застосування до цього суб’єкта санк-цій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

До органів, уповноважених видавати сертифікати про походження товарів з України, законодавець відносить ТПП.